Színházi Élet - 1915/4. szám

MIM­ELET 15. oldal Somogyi­­ Mór: Zenei életünk egyik legismertebb alak­jának fényképét az olvasó a Színházi Élet e heti számában. Somogyi Mór conservatóriumi igaz­gató, a kiváló zongoraművész immár 21 év óta áll az általa alapított zeneconzervató­rium élén, amelynek itt Pesten az Erzsé­bet­ körút 44. szám alatt vannak tágas helyiségei. Az ő vezetése alatt az intézet növendékeinek száma annyira fölszaporo­dott, hogy tekintet nélkül a háborús viszo­nyokra, intézetét megnagyobbította és a legmodernebb követelményekhez képest berendezte. A zeneintézet nívóját mi sem jellemezheti jobban, mint az, hogy tanári karában kizárólag államilag diplomát nyert zenetanárok és az ország legkiválóbb pedagógusai foglalnak helyet. De újabban tanári karát még az ifjú művészgárda leg­tehetségesebbjeivel bővítette, így többek között dr. Lukács Béla operaénekest, Benkő Aliz hegedűművészt, továbbá Vince Lenke, Kalmár István, Fülep Irma és Stier Gizella diplomás zenetanárokat szerződtette intézetéhez. A drámai tan­szakot pedig a népszerű Szirmai Imre vezeti E kiváló gárda élén áll természetesen vezetőként maga Somogyi Mór, az ország egyik legkiválóbb zongoraművésze, akiről hangversenyek alkalmával a közönségnek már több ízben alkalma volt meggyőződni, hogy lendületes stílszerű művészi játéká­val és kápráztató technikájával magával ragadja a hallgatóságot. Mint igazgató­tanár a pedagógia legmodernebb vívmá­nyait viszi bele tanítási rendszerébe. Tanít­ványai a legelőkelőbb családok köréből kerülnek ki, akik nagy számmal keresik fel folyton iskoláját, hogy a legkitűnőbb zene­oktatásban részesüljenek ő nála. Emellett Somogyi, mint zeneszerző is méltó nevet vívott ki magának számtalan szerezményével a zeneirodalomban. Zilahyné Singhoffer Vilma énekiskolája. Az Opera és Népopera színpadjá­ról országoshírü művésznő, Zilahyné Singhoffer Vilma október hó elsején nyitja meg énekisko­lát Budapesten A bizonyára hamarosan népsze­rűvé­ váló új zeneiskolába minden bizonnyal tö­megesen fog tódulni az ifjúság, mert hiszen a művésznő neve a legnagyobb garancia arra nézve, hogy az éneklés művészetében nála a legtökéle­tesebb kiképzést fogják nyerni. A művésznő elő­készít opera,­ operett- és daléneklésre. Úriasszo­nyok és úrileányok, kik nem a szipadra készül­nek, szalon-daléneklésből külön órát vehetnek. Az ének kiképzésben Virányi Jenő, az ismert színházi karmester is tevékeny részt vesz a mű­vésznő mellett. Az iskola helyisége : Budapest, Vill., Csepreghy­ utca 1. szám I. 6. Beiratkozni naponként d. u. 5 és 6 óra között lehet. Lovag Merli Quirino a művészet barátainak nagy örömére itt maradt énekisko­lájával köztünk most is, hogy a világpolitika meg­bontotta Magyarország és Itália közt a kapcsola­tot. Tizenkilenc éve működik már a mester Buda­pesten, így nem csoda, hogy idekötötte őt a gazdag művészi hagyomány, mely hosszú és ki­tűnő működése alatt tanításához fűződött. A ma­gyar énekművészet igen sok kiválósága került ki ebből az iskolából. Cundialel< Annus: Egy pillantás bájos fényképére és máris elhitetjük a művészkörökben elter­jedt hírt, hogy a kolozsvári Bundialek Annust tartják Erdély egyik legszebb leányának. De azonkívül, hogy szépségé­vel főz és győz, mint művésznő is ki­válóan jön be, amiről még a szezon derekán meg is győződhetünk, amikor majd alkalmunk lesz láthatni a „Kormányzó" című szenzációs Prója-filmet, amelynek egyik női főszerepét Bundialek Annus játsza. Bundialek Annus.

Next