Színházi Élet - 1915/9. szám

24. oldal szinuszi CUT HAHÓ Ml­mÁG A Madonna rózsája, Hevesi Sándor háromfelvoná­sos renaissance drámája lesz a Nemzeti színház legközelebbi újdonsága. A hatalmas lendü­letű dráma az újkor elején játszik egy itáliai condottieri várában s hőse Madonna Ivotte a vár úrnője. Ezt a nagyszerű szerepet P. Márkus Emillia játssza. Ez lesz az első nagy szerepe ebben a szezonban. A férj szerepében Kürti József kapott hálás és egyéniségének meg­felelő szerepet. A poéta lelkű­ szerelmest Beregi játssza. Rákosi Szidi, Pethes, Pataki, Kelemen Mária, Bayer Gizi és Lánczy Margit egészítik ki a darab együttesét, melyet maga a szerző , Hevesi Sándor rendez. Jadlowkert ünnepelték szerdán este a Fészekben. A kitűnő művész a megsebesült képző­művészek és színészek javára lépett fel és töké­letes művészettel adott elő több énekszámot. Először Anyeginből, Jenszky búcsújával ragadta el a jelenvoltakat, majd Róna Józsefnével együtt adott elő egy duettet Aidából. „Őnagysága ruhája", melynek bemutatásával meg­előzte az osztrák és a német színpadokat, Bécsben a Volkstheaterben, Berlin­ben a Comödienhausban fog színre kerülni. Most arról értesülünk, hogy a bécsi Volkstheater igaz­gatója ajánlatot tett Fedák Sárinak, hogy a fő­szerepet Bécsben is kreálja. Német vendégjáték az Urániában. November elsejé­től kezdve igen érdekes vendég­gték lesz az Uránia színházban. „Frieden im rieg"­gyűjtőcímmel három egyfelvonásos dara­bot ad Maximes René igazgató, szász kir. udv. szinész társulata, mely három tagból áll mind­össze. Három erős egyéniség és kiváló alakitó­erő: a direktor, aztán Franziska René, Hilbert Otto Ottbert. A három egyfelvonásos szerzője Alwin és Rolf Römer. Az igen ügyes egyfel­vonásosok igen nagy sikert értek el Németország és Ausztria nagyobb városaiban. A legnagyobb elragadtatás hangján számolt be a szerzőkről, szereplőkről és rendezésről a Dresdner Anzeiger, Sachsische Staatszeitung, Dresdner Nachrichten, Berliner Lokal-Anzeiger, Berliner Zeitung am Mittag, Leipziger Neueste Nachrichten, Prager Tagblatt, Bohemia és még egész sereg napilap. Dicsérik a szerzők ízlését, mellyel a legvidámabb és a megható jelenetek egész sorát kedves és finom egésszé formálták és a szereplők stílus­érzékét, teljes színészi készségét, mely mindent kihozott a szerepből, mely a darab minden elő­nyét kidomborította. A fantázia és valóság színes keveréke ez a a darab és a művészek teljes harmóniával, a legnagyszerűbb összjátszással juttatta érvényre összes szépségeit Jó hírnév, kitűnő újságkritikák hosszú sora előzte meg és jelentette be ezt a vendégjátszást, mely iránt igen nagy érdeklődést mutat a budapesti közönség is. III. Richárd, Shakespeare leghatásosabb király­drámája a jövő héten újra szerepel a Nemzeti színház színpadán. Ivánfi nagyszerű alakítása minden alkalommal ünnepi jelleget ad a tragédia előadásának, melyben egyébként is a Nemzeti színház legjava erői vesznek részt. Jászai, P. Márkus Emmilia, Fáy Szerén, K. Hegyesy Mari és Váradi Aranka a nők, Pethes, Beregi, Gál, Hajdú és Horváth a férfiak közül egy-egy népszerűvé vált kitűnő alakítással szolgálják a tragédia maradandó sikerét. A Királyszínházban még Strauss pompás keringői hangzanak föl esténként az orchesterből, még zsúfolt ház közönsége tapsol lelkesen Lábass, Tisza Karola, Király, Rátkai pompás alakításának a Legénybúcsúban, de a színház már serényen készül Stojanovits Jenő operettjére. Az új operett szövegírója Urai Dezső, kinek a Pesti Hírlapban írt haditudósításai álta­lános feltűnést keltenek. Adler Adelinának az Operaházban elért forró sikere után örömmel ragadjuk meg ez alkalommal, hogy megemlékezzünk lovag Merli Quirinóról, a nagy sikert elért művésznő kitűnő mesteréről. Tizenkilenc éve működik már Budapesten, számos tanítványának nagy sikerében gyönyör­ködhetett. Elmondhatjuk, hogy az utóbbi évek­ben alig volt olyan zenei esemény, melyben tanítványai révén, közvetve neki ne lett volna része. Az elért szép sikerek további munkára serkentik és bizonyos, hogy a jövendő generáció kiválóságai közül igen sok kerül ki az ő keze alól. A „Lyon Lea" Pécsett is igen nagy sikert ért el. A címszerepet Csige Böske alakította. Játékát igen szép siker kísérte. Kon­stantin nagyherceg alakját Gózon Béla sok finomsággal jellemezte. Latabár Rezső és Szűcs Irén igen sok tapsot kaptak elismerésre méltó, szép játékukért. Az októberi műsort novemberben tovább adják a „Modern Szinpad"-ban. Az új premier egyelőre elmaradt, annyi előjegyzés történik még a régi műsor jegyeire is. Szokatlan és igazán nagy ritkaságs számba menő dolog ez, mely minden kommentár nélkül, legékesebben beszél Bárdos Artúr dr. színházának nagy nép­szerűségéről. Carantec sur Meer-be, ahova Orbók Lóránt, fiatal magyar író, a háború ki­törése óta internálva van, bizonyára nem jutott el annak a híre, hogy „A tündér" című darabját, melyet először a Vígszínház mutatott be a múlt szezonban, az elmúlt héten a bécsi Volksbühne nagy sikerrel előadta. Érdekes egyébként, hogy Marton Miksa dr., Orbók darabjának magyar­országi képviselője, az amerikai konzulátus utján lépéseket tett, hogy a bemutatásról szóló bécsi recenziókat az Íróhoz juttathassa. A Tündér elő­adási jogát megszerezte a Münchener Kammer­spiele, a Berliner Theater és a frankfurti Neues Theater.

Next