Színházi Élet - 1916/12. szám

az első pillanatban felismeri a helyzetet, s mint egy megriadt őzike fut el a férfi közelségéből. Apjának és vőlegényének sírva panaszolja el azt a fogadtatást, ami­ben Garlathy részesítette. Ez az erős aka­ratú férfi azonban nem az, aki félúton megáll. Most már minden áron bírni akarja Jolánt, ha máskép nem, feleségül veszi. Meg is mondja szándékát Kellernek, ki örömmel fogadja a gyáros szándékát. Mikor azonban lányának kirukkol a terv­vel, elszorul a torka, mert tudja, hogy Jolán és Bánky mennyire szeretik egy­mást. Nem is erőlteti a tiltakozó leányt. Vannak azonban régi bűnei, amik Gar­lathy vak eszközévé teszik. Tíz évvel ezelőtt tekintélyes összeget sikkasztott a gyárostól azért, hogy beteg feleségén segítsen. Most, hogy erre Gar­lathy rájön, bűnbocsánatot ígér, ha rá­veszi Jolánt a házasságra. Bánky az egyetlen, aki Kelleren segít­het. Feltárja előtte a katasztrófát, a szégyent ami rá és leányára vár, ha Garlathy parancsa nem teljesül. Nincs más meg­oldás minthogy ő a vőlegény, mondjon le a lányról, olyan kifogással, ami el­hidegí­i tőle. Bánky körül az egész világ forog, de sajnálja azt a nyomorult embert, fél, hogy Jolánt is szégyen éri — egy sikkasztó lánya fogják mondani — vál­lalja a rá oly végzetes megoldást. Meg­írja a lemondó levelet, melyben valami ballépést emleget, ami kényszeríti, hogy gazdag lányt vegyen el. Visszalép. De ugyanekkor egy pár sor írásban megmarad a titka a mérnök elhatározásának..Ezt az írást teszi Keller a titkos szekrénybe. Jolán ezek után a gyárosé lesz, bár megfagyott lelke, örökké kételkedik volt vőlegénye hűtlenségén. A legnagyobb bol­dogtalanságban él Garlathyval, ki önző erőszakos ember. Az asszonyt csak szépen növekedő gyermeke vigasztalja. Miután Bánky még a gyárnál van, találkozik ugyan vele, de a titok még mindig közöttük van Mindazonáltal Garlathy észreveszi, hogy Jolán és a mérnök újra kezdenek fel­melegedni egymás iránt, hogy a két szív ver­gődik egy­másért. Fel­eségét egy távoli fürdő­helyre viszi. Itt éri őket a hír, hogy az öreg Keller haldoklik. Azonnal vasútra ülnek, de mire megérkeznek az apa utolsó perceit éli. A haldoklás körülményeiből valami titokra lehet következtetni, amit a sírba vitt magával. Az asszony összeku­tatja apja szobáját s igy leli meg a titkos szekrényben azt az írást, amiből Bánky lemondásának oka kiderül. Heves jelenet­ben vádolja férjét. Garlathy most vala­mikép el akarja tenni Bánkyt útjából. Hallatlan agyafúrtsággal olyan helyzetbe hozza Bánkyt, hogy a fiatal mérnök lopás vádjával terhelten börtönbe kerül. Úgy látszik Jolán és Bánky között vége szakad mindennek, bár asszonyi önérzetével sejti, hogy a férfi ártatlan. Az egyetlen tanú, ki az igazságot tudja, a szobalányt megvesztegette a férje. Kö­vetkezik az esküdtszék tárgyalása, mely Bánky fölött fog ítélkezni. A mérnök nem tud egyetlen mentőkörülményt bi­zonyítani Garlathy ravasz s tudja, hogy még valószínűbbé teszi a vádat, az, hogy Bánky minden ok nélkül nála volt laká­sában. Ő tudja, hogy miért, de azt is tudja, Bánkyt nem árulja, hogy Jolánnál volt. A vádlott ügye menthetetlennek látszik, de az ügyvéd sejti, hogy Garlathyné vallomása megmentheti védencét. A mérnök jelenlevő anyját küldi el a gyárosnéhoz, hogy bírja rá tanuzásra. A fiáért reszkető anya elrohan, s könyörög az asszonynak, hogy valljon fia érdekében. Jolán gyer­mekére néz és egy pár pillanatig habozik, mert az egész világ színe előtt a gyer­meke apja ellen kell vallania, el kell árulnia, hogy Bánky nála volt a lakás­ban, s nem lopási szándék vezette. Az anya zokogása, s valami láthatatlan erő végül is meggyőzik. Nem tekint semmire, megy az igazság elé. Vallomása megragadó drámai szitu­áció. Hatása alatt a szobalány is megvál­toztatja vallomását. Bánkyt felmentik, s Garlathyt, ki az imént esküdött hamisan letartóztatják. A vergődő szivek végül egymásra lelnek. . Ez a mesterileg felépített dráma, mely mint nagyszerű dramaturgot dr. Janovics Jenő igazgatót dicséri három hatalmas szinészalakitásra nyújt alkalmat, melyben Berky Lili, Gál Gyula és Mészáros Alajos olyat produkálnak melyhez hasonlóan mesterit vásznon még nem sokat láttunk. Ez a kolozsvári film már nem Prója, hanem Transsylvania márkával kerül forgalomba. 22. oldal­ alta*aci£T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék