Színházi Élet - 1916/35. szám

24. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 2. Valahol a Tisza partján búsan szól a nóta, Éjjel-nappal imádkozik az öreg anyóka: Ugy­e Uram, ott az égben, jön még jobb­­ idő is. Ugy­e Uram, vissza­jön még Az én fiam Hogy ha győzünk, de ha vesztünk, hadd­­ vesszen ott ő is ! (A dal refrénjét a második strófa után egy tá­volról megszólaló bariton hang veszi át, mely a következők során lassan erősbödik, majd mintegy hatalmas kórus zúg fel a későbbi nagy zaj alatt.) Istenem ! Istenem ! A csapat útra kél ! Az ő nótájukat hozza felém a szél Hallom már, hallom már kardjuk­­ csörrenését, Hallom már az ágyúk tompa dörrenését. Hallom már, hallom már, hogy szólnak a­­ puskák, Jönnek a magyarok ! Reszkessetek a muszkák ! (Kürtszó, erősbödő ének és zaj.) Erre fiúk, erre, se bokor, se árok Erre, ide hozzám, gyönyörű huszárok! Megmutatom merre, hol törjetek rátok! Rémes, nagy t­ikokat eletekbe zárok ! Jöjjetek huszárok ! Jöjjetek huszárok !­­Az utolsó sor bekezdésekor már egész közelről hallatszik a kürtszó, a lovak dobogása, a kard­csörrenés, a dal, a zene, mintha egy diadalmas óriási hadsereg lépne a színpadra Amikor az utolsó sorba kezd az előadó, végre nagy erő­feszítéssel föláll s fennen lobogtatva az írást, a jobb előtér felé rohan nagy extázisban, mintha az előtörő huszárok már csak pár lépésnyire lennének tőle.) Mányoky Gizi gyönyörű toilettje Förstner Nővérek és I. Richárd divattermében készült. Budapest, IV., Harisbazár 2. szám Telefon 70-70. c4. eo Âw. IMjtslWUW K06SUTM Miért ment el a mama? Fehér Gyula, a Nemzeti Szín­ház kitűnő tagja, most külö­nösen aktuális. „A szökött ka­tona" felújított előadásán ő játsza a Miskát és gyönyörű orgánumá­val méltó feltűnést kelt éppen úgy, mint alakító tehetségével. Fehér Gyulának van egy kilenc éves fia, akit családi körben Tutának szokás becézni. Mostanában volt a Fehér család­nál esedékes az az örvendetes esemény, hogy Tuta új kis testvérkét kapjon a gó­lyától. Fehér Gyula ezekben a napokban mindig úgy ment el hazulról, hogy nem tudta, nem fog-e visszatértekor több csa­ládtagot találni, mint amennyitől el­jött. A nagy nap csakugyan elérkezett. Fe­hérné közeledni látván a gólya nénit, a próbákon lévő férjét még csak nem is értesíthette, hanem a kis Tutát elküldte rokonokhoz, ő pedig kocsiba ült és sza­natóriumba sietett. Így aztán Fehér Gyula, mikor a próbáról hazament, senkit sem talált otthon, csak egy cédulát, amelyre elemista betűkkel ez volt írva: „Édes apukám ! Anyuka elment ha­zulról, mert dolga volt, mert kis fia szü­letett. Csókol szerető fiad, Tuta." Új és használt írógépek­ kölcsöngépek Irodai kellékek javító­műhely sokszorosító iroda. Telefon 145-47 KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM,­­­ MAGYAR, NÉMET, LEVELEZÉS­I „TAURUS" Szv. Mellelné, V., Alkotmány-utca 12. UTCA 9. sz.

Next