Színházi Élet - 1917/26. szám

14. oldal­SZÍNHÁZI ÉLET nepélyen a következő katonai és pol­gári előkelőségek neveit sikerült fel­jegyeznünk : Zsarnóczai Bartheldy István tábornagy, harasztosi Török Kálmán, beodrai Baitz József altábor­nagyok, Lorenz Róbert és csicseri Orosz vezérőrnagyok, Baczynoky László, Rubint Dezső, Márky István és szigeti Bartha István ezredesek, galántai Nagy Károly, Mayer Pál, Döb­rentey Gábor, Szlovák Ferenc és Pé­ter Lajos alezredesek, Sipos Árpád és Lányi János őrnagyok, fertőszentmik­lósi firtner Rudolf, Szegedi Maszák Aladár dr. és Nick Ede. Érezzük, hogy most valami új, eddig még nem hallott szavakat kellene ke­resni, hogy köszönthessük a rendező hölgyeket élükön Pappváry Elemérné, Dr. Szegedi Masszák Aladárné és Nick Edéné őméltóságaikkal, a szerető gon­dosságukért, a fáradhatatlan buzgal­mukért, az ujjongó lelkesedésükért, a jókedvükért, a vidám szerénységükért, amellyel ennek a nagyszerűen sikerült ünnepélynek rendezéséből kivették a részüket. Nem tudunk találó jelzőt keresni, amely csak megközelítőleg is fedhetné mindazt, amit ők érdemelnének. Azt írjuk csak ide: találják meg jutalmu­kat a letörölt könnyekben, a megnyu­godott árvák szíveiben, az égbe szálló bálátadó rebegésben, amely a sok-sok özvegy és árva lélekből száll az Úr­isten zsámolya felé azokért, akik sze­rető szívvel elűzik házukból a gyászt és kézenfogva vezetik őket a megpró­­báltatások útjáról egy szebb és nyu­godalmasabb jövendő felé. A 30-as honvédek hatalmas tábo­rából is ide kell írnunk egy-két nevet, akik hetek óta példátlan munkabírás­sal, készítették elő a sikeres jótékony­ünnepélyt. László Béla százados, zász­lóalj segédtiszt lelke volt az egész nagy katonai apparátusnak, amely a gödöllői délután sikeréért megindult, ott láttuk a buzgólkodó vezetők között Nagy századost, akinek munkabírá­sáról, nagyszerű ötleteiről oldalakat lehetne teleírni. A műszaki rétegoldás Gáspár főhadnagy érdeme, aki úgy­szólván semmiből egy sátor­várost varázsolt a zöldelő fák közé. A­ pénz­ügyi és gazdasági ügyek gyors és hi­bátlan lebonyolításáért Párkány Mór főhadnagyot kell megdicsérnünk és a nagynevű enni-innivalókért Heisky hadnagyot, akit a délután publikuma ii szam­árverseny győztese, Alexy felv.? László százados a 30-as pótzászlóalj segédtisztje.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék