Színházi Élet - 1917/44. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 38. oldal Színészkongresszus Minden évben egyszer összeül az ország összes szintársulataiból alakuló színész* kongresszus, hogy ügyes-bajos dolgaikat egyetemesen elintézzék. A háború alatt egyszer sem volt gyűlés, az idén azonban mégis összeültek, miután nagyon sok fels­halmozódott ügyet kellett elintézni. Az első napon igen élénk élet folyt a Baross* téri színészpalota előtt, összesereglettek az összes színigazgatók, számszerint 32-en, ott voltak a kiküldött képviselők, a Szinészi Egyesület tisztviselőkara, ifj. báró IF­assi­cs Gyula szinészeti felügyelő, a tiszteletbeli tagok, stb. Október 23-án, kedden volt a 47*ik közgyűlés első napja, melyről a Szinházi Élet kiküldött munkatársa a következők* ben számol be: Ditrói Mór, a Szinészi Egyesület elnöke megnyitja a gyűlést és kegyeletes sza­­vakkal emlékezik meg az elesett szinész* katonákról, kik ifjú életüket áldozták föl a király és haza védelmében. Szeretettel szól hadifogságban sínylődő bajtársairól és a fronton harcoló hős szinészkollégák* ról is. Szól végül az itthon dolgozó szi* nészekhez, hogy javítsák a hibákat, ítél­­kezzenek, munkálkodjanak az egyetemes színészet üdvére, boldogságára, felvirá*­goztatására. A lelkes beszédet általános éljenzés kiséri. Szirmay Imrét korelnökké választották, ki keresetlen szavakkal kö* szöni meg a bizalmat. Az igazoló*bizott* ság tagjaivá megválasztatott: Gyárfás Ödön, Szabados László, Földes Dezső, Rónai Imre, Körmendy Kálmán és Leövey Leó. Ezután felolvasták a bejelentett és megjelent képviselők névsorát, mely a következő: Almássy Endre (Szeged) személyesen, társu­­latától: dr. Balassa Ármin szerkesztő, Körs­mendy Kálmán és Szeghy Endre; Balla Kál­­mán (Pancsova): Marosi Sándor és Szécskay Árpád; Betleni Bruckner László (Lúgos): Tá­­­ori Emil, Gyárfás Ödön és Jávor Ervin; Ers­­élyi Miklós (Nagyvárad): Zádor Jenő, Bit­hary Ákos és Szigethy Jenő; Faragó Ödön (Kassa): dr. Ónodi Kálmán, Tarr Béla és Sza­­lay Gyula; Farkas Béla (Vajdahunyad): CsoU­nakossy Gyula; Farkas Mih­ály (Turócszent­­marton): Nagyiván István; Fehér Vilmos (Aranyosmarót): Áldori László, Bérczi Jenő; Fodor Oszkár (Losonc): Gulyás Menyhért; Majthényi László; Füredi Béla (Pécs): szemé­­lyét dr. Faludy Jenő, társulatát dr. Kaufer Jenő, Leövey Leó és Tallián László; Heltai Hugó (Szentes): Pesti Kálmán és Gonda La­­jos; Heltai Jenő (Debrecen): Horváth Kálmán és Báthory Béla; Kiss Árpád (Nagyszeben): Losonczi Dezső; Kolozsvári Színház: dr. Bródy Miklós, Sümegi Ödön és dr. Kertész Jenő;­ Krasznay Ernő (Petrozsény); Ernyei Emili Krémer Sándor (Nagykőrös); Csáky Antal és­ Pusztai Béla; Lászlófy Bódog (Dunaszerda­­hely) Tóth Imre; Maryházy Miklós (Szolnok): Raffay István és Szalóky Dezső; Mezey Kál­­mán (Nagyenyed); Miklóssy Gábor (Vác);­ Miklóssy Aladár; Nádassy József (Újvidék): dr. Königstädter Ottó, Rónai Imre és Hid­­véghy Ernő; Neményi Lipót (Nagykároly): Simon Jenő; Palágyi Lajos (Miskolc): Fenyő Emil, Rátkai Sándor és Korda Sándor; dr. Pa*•­tek Béla (Győr): Molnár Jenő és Pogány Béla; Polgár Károly (Pozsony): Földes Dezső, Ladányi Imre és Hegyesi Nándor; Radó Béla (Túrkeve): Horváth Sándor; Rácz Dezső* (Csurgó): Nagy József; Sajó Vilmos (Nyir* bátor): Gáspár Jenő; Sebestyén Géza (Temes* vár): dr. Zboray Miklós, Bársony Aladár és Zajonghy Elemér; Szabados László (Zenta): Szigethy Miklós; Szabó Ferenc (Besztercei bánya): Szendrey Mihály (Arad): Barabás Béla, Deli Lajos és Polgár Béla. A fővárosi színházak képviseletében: M. kir. Operaháztól: Izsó Zoltán. Nemzeti Színháztól: Pataky József, Gabányi László. Magyar Színháztól: Vándory Gusztáv. Királyi szinháztól: Szirmay Imre. Vígszínháztól: Kertész Dezső, Gyöző Lajos. Városi Színháztól: Horthy Sándor, Lenkei Zoltán. Budapesti Színháztól: Szalkay Lajos. Modern Színpadtól: Erődi Jenő. Apolló Kabarétól: Fekete József. Kisfaludys szinháztól: Kaposi Ernő, igazgató. Bondi jr. imre ••L. v­ZUCSMES­TER VI. Ó-utca 11. szá­m. B Rendkívül olcsó árban louse-, pongyola­modellek, japon. Mérték utáni rendelések Barta Ilona Budapest,IV., Sütö­ u. 2

Next