Színházi Élet - 1917/44. szám

38. oldal SZÍNHÁZI ÉLET Színészkongresszus Minden évben egyszer összeül az ország összes színtársulataiból alakuló színész­­kongresszus, hogy ügyes,bajos dolgaikat egyetemesen elintézzék. A háború alatt egyszer sem volt gyűlés, az idén azonban mégis összeültek, miután nagyon sok fels­halmozódott ügyet kellett elintézni. Az első napon igen élénk élet folyt a Baross­ téri színészpalota előtt, összesereglettek az összes színigazgatók, számszerint 32-en, ott voltak a kiküldött képviselők, a Szinészi Egyesület tisztviselőkara, ifj. báró I­­assi­cs Gyula színészeti felügyelő, a tiszteletbeli tagok, stb. Október 23-án, kedden volt a 47-ik közgyűlés első napja, melyről a Színházi Élet kiküldött munkatársa a következők­­ben számol be: Ditrói Mór, a Színészi Egyesület elnöke megnyitja a gyűlést és kegyeletes sza­­vakkal emlékezik meg az elesett szinész* katonákról, kik ifjú életüket áldozták föl a király és haza védelmében. Szeretettel szól hadifogságban sínylődő bajtársairól és a fronton harcoló hős szinészkollégák* ról is. Szól végül az itthon dolgozó szi­­nészekhez, hogy javítsák a hibákat, itél­­kezzenek, munkálkodjanak az egyetemes színészet üdvére, boldogságára, felvirá*­goztatására. A lelkes beszédet általános éljenzés kiséri. Szirmay Imrét korelnökké választották, ki keresetlen szavakkal kö* szöni meg a bizalmat. Az igazoló*bizott* ság tagjaivá megválasztatott: Gyárfás Ödön, Szabados László, Földes Dezső, Rónai Imre, Körmendy Kálmán és Leövey Leó. Ezután felolvasták a bejelentett és megjelent képviselők névsorát, mely a következő: Almássy Endre (Szeged) személyesen, társu­­latától: dr. Balassa Ármin szerkesztő, Körs­mendy Kálmán és Szeghő Endre; Balla Kál­­mán (Pancsova): Marosi Sándor és Szécskay Árpád; Betleni Bruckner László (Lugos): Tát­bori Emil, Gyárfás Ödön és Jávor Ervin; Erd­­élyi Miklós (Nagyvárad): Zádor Jenő, Bi­­hary Ákos és Szigethy Jenő; Faragó Ödön (Kassa): dr. Ónodi Kálmán, Tarr Béla és Sza­­lay Gyula; Farkas Béla (Vajdahunyad): Cso­­nakossy Gyula; Farkas Mih­ály (Turócszent­­márton): Nagyiván István; Fehér Vilmos (Aranyosmarót): Áldor­ László, Bérczi Jenő; Fodor Oszkár (Losonc): Gulyás Menyhért, Majthényi László; Füredi Béla (Pécs), szemé­­lyét dr. Faludy Jenő, társulatát dr. Kaufer Jenő, Leövey Leó és Tallián László; Heltai Hugó (Szentes): Pesti Kálmán és Gonda La­­jos; Heltai Jenő (Debrecen): Horváth Kálmán és Báthory Béla; Kiss Árpád (Nagyszeben): Losonczi Dezső; Kolozsvári Színház: dr. Bródy Miklós, Sümegi Ödön és dr. Kertész Jenő;­ Krasznay Ernő (Petrozsény); Ernyei Emili Krémer Sándor (Nagykőrös); Csáky Antal éss Pusztai Béla; Lászlófy Bódog (Dunaszerda­­hely) Tóth Imre; Maryházy Miklós (Szolnok); Raffay István és Szalóky Dezső; Mezey Kál­­mán (Nagyenyed); Miklóssy Gábor (Vác);­ Miklóssy Aladár; Nádassy József (Újvidék); dr. Königstädter Ottó, Rónai Imre és Hid­­véghy Ernő; Neményi Lipót (Nagykároly): Simon Jenő; Palágyi Lajos (Miskolc): Fenyő Emil, Rátkai Sándor és Korda Sándor; dr. Pala­tek Béla (Győr): Molnár Jenő és Pogány Béla; Polgár Károly (Pozsony): Földes Dezső, Ladányi Imre és Hegyesi Nándor; Radó Béla (Turkeve): Horváth Sándor; Rácz Dezső* (Csurgó): Nagy József; Sajó Vilmos (Nyir*­bátor): Gáspár Jenő; Sebestyén Géza (Temes*­vár): dr. Zboray Miklós, Bársony Aladár és Zajonghy Elemér; Szabados László (Zenta): Szigethy Miklós; Szabó Ferenc (Beszterce*­bánya); Szendrey Mihály (Arad); Barabás Béla, Deli Lajos és Polgár Béla. A fővárosi színházak képviseletében: M. kir. Operaháztól: Izsó Zoltán. Nemzeti Színháztól: Pataky József, Gabányi László. Magyar Színháztól: Vándory Gusztáv. Királyi színháztól: Szirmay Imre. Vígszínháztól: Kertész Dezső. Gyöző Lajos. Városi Színháztól: Horthy Sándor, Lenkei Zoltán. Budapesti Színháztól: Szalkay Lajos. Modern Színpadtól: Erődi Jenő. Apolló Kabarétól: Fekete József. Kisfaludysszinháztól: Kaposi Ernő, igazgató.­ ­ Rendkívül olcsó árban louse-, pongyola­modellek, japon. Mérték utáni rendelések Barta Ilona Budapest,IV., Sütő­ u. 2 Bondi jr. imrp ••L. v ZUCSMES­TER VI. Ó-utca 11. szá­m.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék