Színházi Élet - 1918/8. szám

26. oldal gyogó utcáival, tereivel és architektoni­­kus szépségekben bővelkedő házaival és monumentális középületeivel. A polgárháború. A rettenetes testvér­­harc, amely Róma viáin és fórumain dúl. Az imént még boldog, gazdagságban, örömben úszó város utcáin holttestek hekatombái hevernek. A bosszú áldoza­­tai lettek a tízezrek, akik ellene fordul­­tak félistenüknek, akik megtagadták múltjukat, császárjukat és Brutus és Pompejus szolgáivá aljasultak. Piktúrának szenzáció Pompejus hajó­hadának felvonulása. A régi viziszörnye­­tegek, amint méltóságteljesen úsznak a habokon. Római katonák a mólón, várva, hogy „beraktározzák" őket. A nap, a has A KIS KAPUBAN. ANGELO, lapunk munkatársa, a kitűnő fo­tográfus meghívást kapott az udvarhoz foto­­grafálni. CORTHY MIRAT, Karn Malvin kitűnő nöö­vendékét szerződtette Bárdos Artúr dr. a Modern Színpadhoz. FEIKS JENŐ Ernst­ múzeumbeli kiállítása a­­ legnagyobb érdeklődés középpontjában áll. KOVÁTS MARGIT, Krammer Teréz nö* vendéke, a nagyváradi színház koloratur éne­­kesnője, próbát énekelt a bécsi udvari opera­­házban. MISS HOBBS jótékonycélú előadását meg*­ismétlik 20*án, a Modern Szinpadon. BRÓDY SÁNDOR „Lyon' Leá"Vja májusban szinre kerül Schildkrauttal a címszerepben a bécsi Stadttheaterben. 25.IK ELŐAD­ÁS­A volt e héten Pásztor— Góth „Vengerká"*jának Bécsben. FÖLDES IMRE „Halló"*ja, a Szőke álom („Das blonde Traum") címen 23-án kerül be­­mutatóra a bécsi Volksteatherben. CSORTOS GYULÁT betegsége alatt az­ „őszi vihar"-ban Kertész Dezső, a „Románc"- ban Tanay Frigyes helyettesíti. MÁRCIUS­BAN nyílik meg a Várszínház. KISFALUDY: „Csalódások" c. vígjátékát próbálják a Vígszínházban. A kedves vígjáté­­kot szombat délutáni ifjúsági előadásként mu­­tatja be a színház. A SZATMÁRI SZÍNHÁZAT egy új igaz­­gató , Kovács Imre, a debreceni színház ren­­dezője kapta meg. BRÓDY SÁNDOR egy új színdarabon dol­gozik, a címe: „Kurtizánok h.­talmas aranykorong, sugarait szétönti a víz fölött, vértek, dárdák csillannak a megejtő fényben, szinte glóriát von a fény a fegyveres katonák fölé. Hatalmas, utolérhetetlenül nagyszabású tömegjelenetekben bontakozik ki Caesar­­nak Gallia ellen vezetett háborúja. A vé­res és öldöklő küzdelem, amely Caesar légiói és Vercingetorix, gall fejedelem druida, kelta és gall csapatai között ki­­fejlődik, a leglenyűgözőbb látványosság. És csoda, a technika és színjátszás cso­­dája minden, ami felvonul még ezen a filmen. Leírhatatlanul sok és szép. A Ju­­lius Caesars filmet túlszárnyalni sohasem fogják. MOLNÁR FERENC Úridivatjának e héten van P. bemutatója Berlinben. FLOTOW Mártája a Városi Színház legkö­zelebbi premierje. Az opera ensuit műsoron van a bécsi Volksoperáben. SZOMORY DEZSŐ a múlt héten több na­pot töltött Bécsben és a Habsburg«család ház» levéltárában, jelmez*tanulmányokat tett a Nemzeti Színházban szinre kerülő új darab* jához, amely II. József császárról szól. FALL LEÓ, a „Sztambul rózsája" kompo­­nistája „Az aranymadár" címmel új operettet fejezett be, amely a jövő évadban kerül be*­mutatóra Bécsben. GRÓF BÁNFFY MIKLÓS „Az erősebb" című drámájából Hevesi Sándor vezetése alatt már megkezdték a próbákat a Nemzeti Szín* házban. A darabot március elején a Várszin* házban fogják bemutatni. A VÍGSZÍNHÁZ megszerezte előadásra Szomory Dezső új darabját, amelynek egy ma­­gyar fogságba került orosz tiszt a főalakja. BEÖTHY LÁSZLÓ a Király Színház szá­­mára új operettet fogadott el. Az új operett* nek egyelőre nincs még címe. A szövegét Gábor Andor, a zenéjét Gajáry István írta. PÁRTOS ISTVÁN, a fiatal magyar hegedű* művész jelenleg Skandináviában arat nagy si­­kereket. Eredetileg három hangversenyen kel­­lett volna fellépnie, de most leszerződtették tizenkét estre. HEGYI EMÁNUEL, a Zeneakadémia ta­­nára, a kitűnő zongoraművész, a napokban hangversenyzett Bécsben és zajos sikert­­ aratott. „DIE FRAUEN INSEL" a címe német for­dításban a „Künn a bárány, benn a farkas"- nak, Földes Imre darabjának. A „KÉK RÓKA" 150-edszer megy Jarno bécsi színházában, Konstantin Leopoldinával a címszerepben. EGY SPANYOL VÍGJÁTÉKOT szerzett meg a Vígszínház előadásra. A címe „Boldog emberek" és Heltai Jenő fordítja magyarra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék