Színházi Élet - 1919/4. szám

SZÍNHÁZT EL­IT MOZIKRÓNIKA A rovatot vezíti LAJTA ANDOR FEJEDELMI NAP. A Star*filmgyár január 27-én mutatja be dr. Forró Pálnak a Fejedelmi nap című 3 felvonásos vígjátékát a Corsó*ban. A pompás és ötletes film egy bohém és köny­­nyelmű festőművész örökségéről szól, aki kalandos körülmények között főúri kényelem­­ben és káprázatos élvezetek mellett egyetlen nap alatt veri el egész vagyonát. Ámde nem­ csak a gazdagság mulandó, a szegénység sem örökéletű, mert a festő végre oltárhoz vezeti szerelmesét s igy a végrendelet értelmében megkapja egész örökségét. A darabot Deésy Alfréd rendezte. A vígjáték női főszerepében pompás alakítást produkál Igalits Sandy, míg a férfiak közül Dán Norbert és László Imre tűnnek föl nagyszerű alakításukkal. A BERLINI FILMBÁL. A berlini filmszíné­­szek, rendezők stb. filmbálat rendeztek a múlt héten az ottani Thierfartenben. A bál azonban, amely nagyszerűen indult, s amelyen gyönyörű publikum — főleg szebbnél*szebb nők — vet­­tek részt, botrányba futt. A bállal kapcsolatos kabaré egyik attrakciója ugyanis angol és fran­­cia táncok bemutatása lett volna. A túlfeszí­­tett idegű berlini publikumból azonban ezek az attrakciók nem várt reakciót váltottak ki. Sokan ugyanis ugy vélték, hogy a mai súlyos helyzetben nem helyénvaló a német főváros*­ban antantítáncokat bemutatni s nemtetszé* süknek hangos pfuj és egyéb kiáltásokkal adtak kifejezést. A szóváltást csakhamar tett­­legesség követte, pofonok hangzottak el, majd revolverek kerültek elő a nadrágzsebből. A rendet ugyan nagy nehezen sikerült helyre­­állítani, a bál jó hangulatának azonban már vége volt. JANOVICS JENŐ HADISARCA. A ko* lozsvári megszálló román sereg parancsnok­­sága nagyösszegű hadisarcot vetett ki a város vezetőembereire. Janovics Jenő dr. színház* és moziigazgatóra, akinek hazafias működése kü­­lönösen nem tetszik a románoknak, nyolcvan* ezer korona hadisarcot vetettek ki. ÁLLAMOSÍTJÁK A MOZIKAT. A lail­bachi nemzeti kormány rendeletet adott ki, amely szerint három hónap alatt az egész szlovén területen az állam átveszi az összes mozgófényképvállalatokat és monopolizálja a mozgófényképipart. Az ebből folyó jövedel­­met a rokkantalaphoz fogják csatolni. NÉMET FILMÍRÓK SZÖVETSÉGE. Érde­­keik védelmében tömörültek már a német filmírók is egy szövetségbe és kartellbe léptek a „Német írók Szövetségeivel és a „Német Színpadi írók Szövetségeivel. A KREUZER*SZONÁTA A FILMEN. Tolstoj Leó híres és érdekes regénye, a Kreuzersszonáta, amely magyar fordításban is m­egjelent, mostanában filmre került. A darab­ ban moszkvai színészek játszanak. Hogy a darab mikor kerül bemutatásra nálunk, még bizonytalan. , • •• ÜZENETEK „Komlós." Rózsahegyi Kálmán szini»­ei moziiskolája: Népszinház»u. 22. — „Kis unak­kozók." 1) Nős 2) 35*éves. 3) Nem tudjuk 4) Körülbelül 32*éves. 5) Nem ismerjük. — Budai. 1) Nős. 2) Tessék a Star*filmgyárhoz írni, ő ott van naponta d. u. 3—7. 3) Leg­­utóbb a Casanovában. — Hamis. 1) Nem is­­merjük. 2) Címe: Berlin, Lessing,Theater. 3) Mostani címét nem tudjuk. 4) Stella Hart címe: Stuart Webbs*Filmfabrik, Berlin SW. 68 Kochsrt. 6—7. 5) Bojda Juci 1899 április 5-én született Aradon. Iskoláit (négy polgárit­ét, kereskedelmit) Pesten végezte, majd a Hadi­­terményhez került mint hivatalnoknő. A film­­re Balogh Béláné fedezte föl és ő játszotta el vele a Toprini nász, Az obsitos, az Egyenlő­­ség, A Rang és mód, a Halálos csönd, a Vö­­rös kérdőjel és az Asszonyfaló főszerepeit Szerepelt ezenkívül még a Tűzpróbában, Anyaszivben, a Taifunban a Jobbra én, balra Te*ben és a Dollárnéniben. Édes*­apja, Borda Imre jelenleg kisbirtokával foglalkozik. Közelebbi címe: IV., Korona*u. 4. Ott lakik, a szüleinél. — „Thália." 1) Kb. 500 korona. 2) A legelső magyar film a „Nővérek" c. film volt, amely az Uher*gyárban készült. 3) Jelenleg Temesvárott játszik és ott is lehet megtalálni a színházban. — „Szera." 1) és 4) Nordisksfilmgyár, Kopenhága. 2) Berlin: Meister*Filmfabrik, Be­le*Alliancerstrasse. 3) Jelenlegi címét nem tudjuk, mert a forrada­­lom kitörésekor Prágába kellett volna menni hogy az ottani német nemzeti szinház veze­tését átvegye. Ja 43 Uli lett megrendelhető * »Sau» Piazi Élet" kiadóhítrí«­I«!mis, Krwéh. t-km­it 29 Divatlapok kaphatok a "Színházi Élet" boltjában li»e Dame .. K 2.— [ja Kemme Minieme K 10.^ lt é Mode in Wien K 5.50 Prallt seise .'oden ... K 8.*0 bas neue So« .Album K 0.K0 t'rafct sctie Blusen K S. H0 ' r?sé'-et-körul 29 pornó OLTstG » fillér LEGSZEBB AJÁNDÉK A HÖLGYEI! NAPTÁRA So k novellával, verssel a legjobb 1­11­0 íróktól Ára elegáns selyemvötés­ben K 19­80, postaköltség 60 till. Megrendelhető a „Színházi Élet" boltjában, VII., Erzséb­et körút .9 szám alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék