Színházi Élet, 1919. január 26–február 2. (8. évfolyam, 4. szám)

1919-01-26 / 4. szám

SZÍNHÁZT EL KT 43 ta MOZIKRÓNIKA A rovatot v­éízi LAJTA ANDOR FEJEDELMI NAP. A Star*filmgyár január 27-én mutatja be dr. Forró Pálnak a Fejedelmi nap című 3 felvonásos vígjátékát a Corsó*ban. A pompás és ötletes film egy bohém és kön­* nyelmű festőművész örökségéről szól, aki kalandos körülmények között főúri kényelem­­ben és káprázatos élvezetek mellett egyetlen nap alatt veri el egész vagyonát. Ámde nem­ csak a gazdagság mulandó, a szegénység sem örökéletű, mert a festő végre oltárhoz vezeti szerelmesét s így a végrendelet értelmében megkapja egész örökségét. A darabot Deésy Alfréd rendezte. A vígjáték női főszerepében pompás alakítást produkál Igalits Sandy, míg a férfiak közül Dán Norbert és László Imre tűnnek föl nagyszerű alakításukkal. A BERLINI FILMBAL. A berlini filmszíné­­szek, rendezők stb. filmbálat rendeztek a múlt héten az ottani Thierfartenben. A bál azonban, amely nagyszerűen indult, s amelyen gyönyörű publikum — főleg szebbnél*szebb nők — vet­­tek részt, botrányba fuit. A bállal kapcsolatos kabaré egyik attrakciója ugyanis angol és fran­­cia táncok bemutatása lett volna. A tulfeszi* tett idegü berlini publikumból azonban ezek az attrakciók nem várt reakciót váltottak ki. Sokan ugyanis ugy vélték, hogy a mai súlyos helyzetben nem helyénvaló a német főváros* ban antantitáncokat bemutatni s nemtetszé* »üknek hangos pfuj és egyéb kiáltásokkal adtak kifejezést. A szóváltást csakhamar tett*­legesség követte, pofonok hangzottak el, majd revolverek kerültek elő a nadrágzsebből. A rendet ugyan nagy nehezen sikerült állítani, a bál jó hangulatának azonban helyzet már vége volt. JANOVICS JENŐ HADISARCA. A ko* lozsvári megszálló román sereg parancsnok*­sága nagyösszegű hadisarcot vetett ki a város vezető embereire. Janovics Jenő dr. színház* és moziigazgatóra, akinek hazafias működése kü­­lönösen nem tetszik a románoknak, nyolcvan* ezer korona hadisarcot vetettek ki. ÁLLAMOSÍTJÁK A MOZIKAT. A lais­bachi nemzeti kormány rendeletet adott ki, amely szerint három hónap alatt az egész szlovén területen az állam átveszi az összes mozgófényképvállalatokat és monopolizálja a mozgófényképipart. Az ebből folyó jövedel­­met a rokkantalaphoz fogják csatolni. NÉMET FILMÍRÓK SZÖVETSÉGE. Érde­­keik védelmében tömörültek már a német filmírók is egy szövetségbe és kartellbe léptek a „Német írók Szövetségéivel és a „Német Színpadi írók Szövetségéivel. A KREUZER”SZONÁTA A FILMEN. Tolstoj Leó híres és érdekes regénye, a Kreuzers szonáta, amely magyar fordításban is m­egjelent, mostanában filmre került. A darab­­ban moszkvai színészek játszanak. Hogy a darab mikor kerül bemutatásra nálunk, még bizonytalan. . • •• ÜZENETEK „Komlós." Rózsahegyi Kálmán szint» éi moziiskolája: Népszinház»u. 22. — „Kis unad kozók." 1) Nős 2) 35*éves. 3) Nem tudjuk 4) Körülbelül 32*éves. 5) Nem ismerjük. — Budai. 1) Nős. 2) Tessék a Star*filmgyárhoz irni, ő ott van naponta d. u. 3—7. 3) Leg­­utóbb a Casanovában. — Hamis. 1) Nem is­­merjük. 2) Címe: Berlin, Lessing»Theater. 3) Mostani címét nem tudjuk. 4) Stella Hart címe: Stuart Webbs*Filmfabrik, Berlin SW. 68 Kochszt. 6—7. 5) Bojda Juci 1899 április 5-én született Aradon. Iskoláit (négy polgárit­ét, kereskedelmit) Pesten végezte, majd a Hadi­­terményhez került mint hivatalnoknő. A film­­re Balogh Béláné fedezte föl és ő játszotta el vele a Toprini nász, Az obsitos, az Egyenlő­­ség, A Rang és mód, a Halálos csönd, a Vö­­rös kérdőjel és az Asszonyfaló főszerepeit Szerepelt ezenkívül még a Tűzpróbában, Anyaszivben, a Taifunban a Jobbra én, balra Te*ben és a Dollárnéniben. Édes­­apja, Borda Imre jelenleg kisbirtokával foglalkozik. Közelebbi címe: IV., Korona*u. 4, Ott lakik, a szüleinél. — „Thália." 1) Kb. 500 korona. 2) A legelső magyar film a „Nővérek" c. film volt, amely az Uher*gyárban készült. 3) Jelenleg Temesvárott játszik és ott is lehet megtalálni a színházban. — „Szera." 1) és 4) Nordisks filmgyár, Kopenhága. 2) Berlin: Meister*Filmfabrik, Be­le*Alliancerstrasse. 3) Jelenlegi címét nem tudjuk, mert a forrada­­lom kitörésekor Prágába kellett volna menni hogy az ottani német nemzeti szinház veze­tését átvegye. Uli left Divatlapok kaphatok a "Színházi Élet" boltjában lí»e Dame .. K 2.— [ja Kemme Miníeme K 10.^ l­ é Mode in Wien K 5.50 Prallt seise .'oden ... K 8.*0 bas neue So« .Album K 0.K0 t­ rafc1 sch­e Blusen K S. H0 ' r?sé'-et-körul 29 pornó OLTstG » fillér megrendelhető * »Sau» ígazi Élet" kiadóhítrí«­I«!mis, Krwéh. t-knnit 29 LEGSZEBB AJÁNDÉK A HÖLGYEI! NAPTÁRA­­' k novellával, verssel a legjobb 1 Q1 Û íróktól Ára elegáns selyemvetés­ben K 19­80, postaköltség 60 till. Megrendelhető a „Színházi Élet" boltjában, VII., Erzséb­et körút ,9 szám alatt

Next