Színházi Élet, 1919. március 2–8. (8. évfolyam, 9. szám)

1919-03-02 / 9. szám

MOZI KRÓNIKA Rovatvezető : LAJTA ANDOR A nővérek (Star-újdonság, dráma 5 felvonásban, írta Rá­kosi Tibor, rendezte Deésy Alfréd, bemutatja a Corso március 3-án). Az élet mélységeiből való az a Star dráma, amelyet hétfőn mutatnak be a Corsoban. Mintha csak egy izgalmasan érdekes regény elevenedne meg, úgy élnek és mozognak előttünk ennek a drámának szereplői. A szerző, Rákosi Tibor biz­tos és avatott kézzel dolgozta fel a Nővérek című 5 felvonásos drámáját, amely egyike szezon leg­szebb filmjeinek. Brandt gyáros és felesége bol­dog és idillikus életét alaposan megzavarja Brandt­né húgának hazaérkezése a zárdából. A világtól eddig elzárt leány tele van pajkos életvidámság­gal és bohó könnyelműséggel, ami azután vesz­tét is okozza. Beleszeret a gyár egyik sötétlelkű alkalmazottjába, aki azután nemcsak főnökét jut­tatja tönkre, de őt magát is örökre boldogtalanná teszi. A darab tele van a legizgalmasabb részle­tekkel és jelenetekkel, amelyek sokszor a kön­­nyekig meghatják a nézőt. Deésy Alfréd művészi rendezése, amely a belső és külső felvételek szín­pompás harmóniájában nyilvánul meg, szintén nagyban hozzájárul a darab sikeréhez. A gyáros feleségének, szerepében Peterdi Klára nagy és őszinte művészi sikert ért el kitűnő drámai játé­kával, de nagyon tetszett West Lucy is, aki Margit szerepét kreálta. A férfiak közül Langen titkár intrikus szerepében Dán Norbert, a gyáros szerepében Kornay Richárd és Rudolf szerepé­ben Turán Gusztáv keltettek nagy feltűnést. Az előadások a Corsoban 1/14, 1l­6 és 1/4 8 órakor kezdődnek. • ••• MOZITANÁCS. Megírtuk a SZÍNHÁZI ÉLET-ben, hogy a magyar filmszakma konszolidálása érdekében az egész szakma bevonásával „Mozi­tanácsot" akarnak létesíteni. A Tanács szervezeti szabályait most készítették el és szakkörökben azt hiszik, hogy a Mozitanács rövidesen meg is kezdheti működését. A Mozitanács a filmszakma választott bírója kész, ahol az összes föl­merült vitás kérdéseket, ellentéteket és panaszo­kat fogják megtárgyalni és végérvényes ítélete­ket hozni. KLASSZIKUS DARABOK A FILMEN. A Ber­inben székelő Schiller-Bund vezetősége elhatá­rozta, hogy a nagy költő halhatatlan műveiből ilmeket készíttet. Az első ilynemű film készül már a Wallenstein trilógiából és­ a Rauberből. A FEJLŐDŐ CSEH FILMIPAR. Prágában cseh és francia pénzzel filmgyárat létesítettek, amely­nek „La tricolore" a neve. A vállalat elsősor­ban nemzetközi filmeket fog forgalomba hozni és a viszonyok jobbrafordulásával cseh képeket is fognak készíteni, főleg pedig történelmi fil­meket. OLASZ ÉS FRANCIA FILMTRÖSZT. Az ös­­szes olasz filmgyárak legutóbb egy hatalmas trösztben egyesültek, hogy a világpiacon egysé­gesen tudjanak fellépni. A trösztben részt vesz­nek a Cines-gyár és összes vállalatai : az összes turini, milánói és nápolyi gyárak, Párisban pedig az egész filmszakma és annak minden ágazata egyesült, hogy a francia filmgyártás védelmére keljenek. A párisi egyesülés hasonlít a magyar mozitanácshoz, mert a közös érdek képviseleté­ben az összes ágazatok kellően vannak kép­viselve. MAGYAR FILMEK SIKEREI A BALKÁNON. E héten nagyszabású tranzakciót bonyolítottak le Magyarország és Jugoszlávia között. Egy ismert budapesti filmvállalat, az Engel Fülöp cég közvetítésével lekötötték Jugoszlávia részről az összes CorW­ 2-filmeket. Ez a tranzakció is jele annak, hogy a magyar filmek mennyire közkedveltek a délszlávok birodalmában A napokban pedig egy román társaság nézte meg a Star-képeket, amelyeket Engel a román piac számára kötött le. ÜZENETEK: D. E. Debresd. 1 A pontos dátumot nem tud­juk. Ezt csak tőle lehetne megtudni. 2. Igen, a Lessing-Theaterban Berlinben. 3. Nem tudjuk. 4. Nőtlen. 5. Méltóztassék neki a fönt említett színházba írni. — „Diadalmas asszony." Csak egy nagy számottevő osztrák filmgyár van és ez a következő : Sascha-Filmindustrie A. G. Wien, Siebensterngasse 31. — L. Mária Bpest. Ön még igen fiatal ahhoz, hogy moziszínésznői pályára léphessen. Nincs azonban kizárva, hogy valamelyik filmgyárnál — ha egyébként meg­felelne — bakfis szerephez juthat. — „Művész." Szíveskedjék kérdésével a Semper-filmgyárhoz fordulni. (VIII., Erzsébet-körut 8.) — Nincs tovább. 1. Igen. 2. Erre nem felelünk. 3. Nem tudjuk. 4. Talán azért, mert a holland m­illien szebb. 5. Jobbára azok. — D. János. 1. írjon neki egy levelet az Astra-filmgyárhoz címezve (Rákóczi­ út 51.)­­2. Forduljon hozzá a Király­ Szinházhoz. Életrajzi adatait egyébként már több izben közöltük a Színházi Élet „Szerkesztői üze­netek" rovata között. — Norbert. Cime: Krisztina­körút 15. Tessék hozzá fordulni. 2. Ilyen nevü színésznőt nem ismerünk. — Sz. J. Vác. Tessék megpróbálni. Forduljon bármelyik filmgyárhoz. — „Élet." Az illető filmgyár rendezőségénél mél­tóztassék jelentkezni. — „Moziszinésznő." A kis­leány még annyira fiatal, hogy moziszinésznővé kiképezni nem lehet. Tessék egy pár évig várni. Mindamellett alkalmas lehet gyermek szerepekre. E célból tessék a meglévő magyar filmgyáraknál érdeklődni. Néhány cím : Star­film­gyár Kossuth Lajos-u. 11/13., Corvin-filmgyár Rákóczi-ut 9., Uher-filmgyár Rákóczi-ut 14., Semper Erzsébet-körut 8.

Next