Színházi Élet, 1920. október 24–30. (9. évfolyam, 43. szám)

1920-10-24 / 43. szám

34 SZÍNHÁZI ÉLET 34 S­wiktt t CUllit VciAABCi? Örömmel láttam most egy körúti üzlet aj­taján az önelégült felírást: Budapest legkisebb színháza ! Nem voltam ugyan benne, de egy pillana­tig sem kételkedtem, hogy ezúttal valóban a főváros legkisebb térfogatú színházával van dolgunk, mert megszoktam, hogy tökéletesen megbízzam a budapesti üzleti föliratok igaz­mondásában. Így például, ha egy ban azt olvasom kirakat­hogy „ékkő-utánzatok", — eszembe se jut meg­gyanúsítani a kettőt, hogy ravasz keres­üz­leti furfanggal után­zatok helyett valódi ék­­ köveket sót­a­lan vevőközönség gyanús­nya­kába. De ha jelenleg való­ban ez is a főváros legkisebb színháza, biztos vagyok benne, hogy ez még csak a kezdet. A fejlődés itt meg nem állhat. Ha általánosan elismert lesz annak az ősrégi közmondásnak az igaz­sága, hogy édesebb otthon a fekete éjszaka, mint künn az ut­án egy ébredő hajnal, minden jóravaló család arra fog iparkodni, hogy otthon elégítse ki szellemi szórakozá­sának igényeit. És akkor majd minden ott­honban megnyílnak azok a valóban legki­sebb színházak, amelyekben már egyetlen család is táblás házat képes előidézni. E jövő reményében nyitom meg ezennel kabaréirodalmi tanfolyamomat, amely min­denkit ellát azzal a gyakorlati készséggel hogy házi kabaré-szükségletét önmaga állítsa elő. E tanfolyamnak bárki hallgatója lehet korlátlan számb­án. Azt azonban mint jóindulatú tanácsot közlöm, hogy aki írni­olvasni nem tud, ne látogassa e tanfolya­mot, mert mindenféle elterjedt, népszerű el­mélettel és hiedelemmel szembeszáll­va hatá­rozottan állíthatom, hogy az ana­fabéták sohsem fognak tudni jó kabaré-dara­bo­­t irni. Az első szemeszter a kabaré-irodalom különböző tantárgyakból fog állani : 1. 2. Az Konferansz-tan, aktuális kuplé. 3. A sanzon és scenírozott dal. 4. A megrázó kis dráma. 5. A háromszögű vígjáték. 6. A színpadi tréfák szerkesztés-tana. Szeretett hallgatóim bizalmatlanságát már előre is eloszlathatom, ha tán a tanfolyam gyakorlati eredményességében kételkednének. Önök is tapasztalhatták, hogy a kabaré­irodalmi termékeknek idők folyamán kiala­kultak megmásíthatatlan, szilárd szerkezeti szabályai, amelyeket az adott számú ténye­zők keverésénél alkalmazván, az összes kí­vánt hatások,­­ úgy neveztetők, mint sza­tirikusak, valamint poétikus és megrázó, idegtépő drámai hatások­­ csalhatatlanul előidézhetők. A fő az, hogy a meglévő ki­próbált szabályoktól el ne térjünk és ne kísérletezzünk új, ötletszerű eljárási módo­zatokkal. Nézetem szerint e „kabaré otthonok" a családi élet etikáját is regenerálni fogják. Minden családfő arra tört­ kedvén, hogy csa­ládjában minden szerepkörre kiterjedő, népes és összejátszott ensemble-t nyerjen, — bizo­nyára óvakodni fog a vészes és mindjobban divatozó egyke-rendszertől és arra fog töre­kedni, hogy családja körében az összetar­tozandóság, egymásra utaltság szellemét ápolja.

Next