Színházi Élet - 1920/48. szám

ci­rill a vív­­ C A ötödik és hatodik­ Hollay-fil­m Körülbelül egy évvel ezelőtt Deésy Alfréd, a nagytehetségű filmrendező elhatározta, hogy saját vállalkozásában fog filmeket készíteni. Most már túl volt az ötvene­dik filmen is, mindannyit különböző gyárak részére rendezte s nemcsak a szakma, de a publikum előtt is egy teljesebb elisme­rést vívta ki magának. Érthető, hogy sa­ját vállalkozásában készítendő filmjei elé a legnagyobb várakozással tekintett min­denki. Deésy a tőle megszokott energi­ával s óriási ambícióval fogott a mun­kához. Gyors egymásután készültek el a film­jei. A négy már be is­ mutatott filmje az «Újjászületés», a «Halál után», a «Diána» és az­­Egy az eggyel» már a sajtóbe­mutatón osztatlan sikert arattak, s jellemző ezeknek a filmeknek karrierjére, hogy leg­közelebb Wien és Berlin legelőkelőbb moz­gószínházaiban kerülnek bemutatásra. Ezeknek a filmeknek vonzóereje nem­csak a kitűnően megválasztott sujetben, a mesteri rendezésben és a pompás fotográfi­ákban, hanem jórészt abban is, hogy ezek­nek főszerepeit Hollay Kamilla, a szép és talentumos mozidiva játsza. Hollayt iga­zán fölösleges bemutatni a közönségnek, amely épp annyira ismeri, mint szereti őt. Rendkívül sok filmsiker fűződik nevéhez, többek között természetesen a már fön­tebb említett négy filmnek a sikere is, ame­lyek «Hollay-filmek» márkával kerültek forgalomba. A napokban készültek el a «Szürkeru­hás hölgy­» és a «Falusi kislány Pesten» cí­m­ű filmek, ugyancsak Deésy vállalkozásiban és természetesen az ő rendezésében. Ezek is Hollay-film elnevezéssel kerülnek majd a nagyközönség elé. Ez lesz tehát az ötö­dik és hatodik Hollay-film. «A szürkeruhás hölgy»-ben Hollaynak páratlanul nagyszerű alakításra nyílik alkalma, a publikum eb­ben egészen új oldaláról fogja megismerni. A film különben érdekes, izgalmas. Ket­tős főszerepet játszik benne Lukács Pál, de hálás feladatok elé jutnak benne Vena­rey, Ki­rthy, Kornay és mások. A falus­ kislány Pesten című 5 felvonásos film tu­lajdonképen iránydarab, melynek bemuta­tója roppant díszes külsőségek között fog végbemenni. A bemutatón jelen lesz köz­életünk minden kitűnősége. Ebben a da­rabban Hollay egyéni művészete fokozott mértékben érvényesül. Partnerei: André Leon, Tanay, Horváth, Simi Clara, a két Zilahy is kitűnő szerepekhez jutottak. Deésy saját vállalkozásában tehát immár hat filmet fejezett be, melynek értékét mi sem jellemzi jobban, minthogy sikerült ezeket a filmeket úgyszólván minden film­piacon elhelyezni. Hűséges segítőtársa Deé­sy­ne­k munkájában Arany Ferenc operatőr, kinek gyönyörű felvételei mindenesetre nagy mértékben hozzájárulnak ezeknek a ké­peknek tökéletességéhez. A legszebb film Filmtémábul igen gyakran használják fel a világirodalom híresebb alkotásait. Film­gyárak gyakran igen nagy összegeket fi­zetnek pusztán azért is, ha valaki egy-egy ilyen filmre alkalmas regényre felhívja a figyelmüket. Filmdramaturgok könyvtárakat bújnak, hogy valami régi, elfelejtett regény­ből kihalásszák a jövő filmslágerét. A Színházi Élet múlt héten bejelentett új pályázata alkalmat ad olvasóinknak ar­ra, hogy a filmgyáraknak igen jó ötletekkel szolgáljanak. Mert egészen bizonyos, hogy a beküldött ötletek között olyan is lesz, amelyet a filmgyárak fel is fognak hasz­nálni. Tessék tehát pályázni! A pályázók írják meg, hogy a világirodalom melyik ismertebb alkotását tartják megfilmesítésre alkalmasnak? Természetesen olyan regé­nyekkel, amelyeket már megfilmesítettek, nem lehet pályázni. A pályázó mindjárt azt is írja meg, hogy a filmdarab szere­peit kikkel játszatná. A pályázatok köz­lését jövő számunkban kezdjük el. A CITY PROGERIA ofii Ax előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 2/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék