Színházi Élet - 1921/22. szám

2S 362 I SZÍNHÁZI ÉLET Faludi Gábor szobra A Vígszínház előcsarnokéban csendben, mi nden pompa nélkül, szoborleleplezés volt a mult héten. Faludi Gábor szobrát leplez­ték le, Róna József bravúros munkáját. Egy mosol ygó arcú, fiatalos frisseségü öreg ur tekint le a talpazatról, boldog örömmel élete nagy munkájára : a Vígszínházra. Negyed­századon át volt vezetője a színháznak Fa­ludi Gábor, s most, hogy a nagyszerű munka grandiózus eredménye után visszavonult, a Budapesti Színigazgatók Szövetsége az itt következő meleg hangú levelet intézte hozzá : „Igen Tisztelt Elnök Ur! A Budapesti Színigazgatók Szövetsé­gének összes ülése engem tisztelt meg azzal a megbízatással, hogy a Vígszín­ház megnyitásának huszonötödik évfor­dulója alkalmából üdvözöljem önt, aki a magyar nyelv és magyar kultura e nagyszerű pillérjének megalapításában oly dicsőséges részt vett és aki az inté­zet negyedszázados fenállása alatt majd­nem mindvégig a Vígszínház élén állott és dicsőségesen működött. Őszinte, igaz örömmel teljesítem ezt a kellemes feladatot. Nem sok szóval, mert hiszen alig is van szükség itt a hosszú » szólamokra, de igaz érzéssel, igaz sze­retettel, igaz elismeréssel és nagyrabe­csüléssel. Örömmel láttuk mindig Ont, igen tisztelt Elnökünk amint a patriarka­kor küszöbén is fiatalos agilitással, bá­mulatot keltő, csodás acélossággal, pél­dátmutatóan mindnyájunkat vezette és fejlesztette a Vígszínházát, az egész ma­gyar színészet e büszkeségét. Kétségte­len az ön érdeme abban a megalapo­zásban, amely oly gyönyörű lehetősége­ket biztosit még a Vígszínház számára. Ezeket az érdemeket akarjuk elismerni és egyúttal még hosszú életet, erőt és egészséget akarunk kivánni> hogy minél tovább élvezze a nagy érdemet, legszebb jutalmát, amely abban rejlik, amikor az ember láthatja, hogy maradandót, üdvö­set és szépet alkotott. Fogadja, igen tisztelt Kartárs Ur, vala­mennyi budapesti szinház, varieté, or­feum és kabaré vezetőségének igaz, őszinte elismerésének és szerencsekivá­natainak ezt a szerény kifejezését, amely­lyel maradtam, kiváló tisztelettel Budapesti Színigazgatók Szövetsége Beöthy László sk. alelnök A budapesti színházigazgatók elismerése méltán éri Faludi Gábort és benne az egész Faludi-család fejét, amely negyedszázadon át valóban sokat tett a Vígszínház felvirá­goztatása és annak a művészetnek megte­remtése körül, amit a Vígszínház jelent a magyar kulturában. Öriási szervező, teremtő munkának ten­gelyében állt negyedszázadon át Faludi Gá­bor és körülötte munkában lelkes társai : a többi Faludiak : Miklós, Sándor és Jenő. KÉRDÉS Egy okoz most gondot nekem százat, Hogy fogjuk hivni jövőre Hz EskU'téri Szinbázat? (BUFTI) PARKET. TERRASZAN d. n. 5 órától katonazene BUDAI TERRASZAN I Kóeé Antal éa fial hangvarM&yeznek ! I Fedett helyiségek. Kávé- ét éttérén Faludi Gábor szobra a Vígszínház előcsarnokában (Róna József müve)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék