Színházi Élet, 1921. december 25–31. (10. évfolyam, 52. szám)

1921-12-25 / 52. szám

770 SZÍNHÁZI­ ÉLET Sándor Mátyás a Kamarában amely a leg­erősebb szezon beköszöntését, a legtöké­letesebb művészi élvezetet jelenti. Kará­csony, a béke, a reménység szent ünne­pét nem is lehetne méltóbban szimboli­zálni, mint ezzel a remekművel, amely a „jó« végső győzelmét, a kitartás jutal­mát fejezi ki. Ki ne ismerné Sándor Mátyást, Verne Gyula regényét? A nagy francia regény­írót megihlette a magyar faj szabadság­vágya, titáni küzdelmei, elnyomatása, száz­szoros feltámadása és főalakjaiban az egész magyarság lelki világának, sorsá­nak, jellegzetes tulajdonságainak farag márványnál maradandóbb szobrot. És ez a film, melyet a világhírű Gaumont-gyár készített a legszenzációsabb francia ren­dezők egyikének, Nalpasnak, Ilbel Gance tanítványának vezetésével, ez a film apró nüanszokban és átlovő felépítésben egyaránt kihozza az eredeti mű szépségeit. Megelevenedik előttünk a három nemes főúr, Sándor Mátyás, Szathmári, Báthory, dobogó szívvel követjük tervüket — a hon függetlenségének kivívását — a megvaló­sulás felé. És az elfogott postagalamb verdeső szárnyaival, mintha lelkünk vonag­lanék a sárkány kezében és mikor To­rontál Simon a titkos irás megfejtése után elfogatja barátainkat, a mi testün­kön dübörögnek át a rabkocsi vasalt ke­rekei, az osztrák csendőrök szuronyos dur­vasága nekünk fáj. A tömlöc mélyén a véletlen folytán hallgathatja ki Sándor Mátyás Sárkány és Torontál beszélgetését, megtudja az aljas árulást és élni akar, sza­badulni, hogy buszút állhasson! A szökés a várfal villámhárítóján, zivatarban, zu­hogó zápor, cikkázó mennykövek vak éj­szakáján a darab csúcspontja és a mozi­technika legfrappánsabb teljesítménye. A felzavart őrök, Báthory főbelövetése, a lihegő, irgalmatlan hajsza, mindez elpereg előttünk a legrealisztikusabban megoldva, tömör drámai jelenetekben. A menekülők közül­­ Bak Sándor Mátyás jut el a ten­gerig, a hullámokba veti magát és süvítő golyózáportól kísérve, eltűnik szemeink elől... Váljon ott lelte halálát a végtelen Óceán mélyén, vap föltámadhat és vissza­térhet, hogy a bűnösök meglakoljanak?)... Színészek és kiállítás, fotográfia tö­megjelenetek, összjáték, mind elsőrangú. Dalmácia sziklás, vadregényes szépsége, a tenger vihartól korbácsolt, napfénytől be­cézett tükre, kielégíthet mindannyiunkat, akik évek óta senyvedünk és robotolunk a fülledt város falai között. A főszerepet Romuald Joubé kreálja, a Comedie Fran­çaise művésze, akinek J'Accuse-beli felejt­hetetlen alakítása a modern színjátszás egyik legkorszakalkotóbb eseménye volt. Akár részleteiben vesszük tehát, akár összefoglaló távlatból bíráljuk, a Sándor Mátyás a modern filmtechnika egyik leg­kimagaslóbb alkotása. Meg kell nézni a gyermekeknek is, akik előtt legnépszerűbb olvasmányuk ölt testet, meg kell nézni nekünk is, mert visszavarázsol egy röpke órár a boldog és álmodó fiatalságunk leg­édesebb emlékei közé. A Kamara I­ 4 í 1 [ ten váloga­t«IZ^i-í^ v Jött, kényes N­­ordisle KarácsonyOete Szinte példátlan az az óriási siker, melyet a Nor­disfe-kének arattak a közel­múltban tartott bemutató­kon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy karácsony hetében, mik­or bemutató filmszínházaink mindig a legnagyobb attrakciókkal szoktak kirukkolni, négy bemutatószínház, név szerint az Uránia, a Royal Apollo, az Omn­ia és a Corsó tűztek ki Alordisk filmeket műsorukra. Négy film­színház közönségének lesz alkalma kará­csony hetében meggyőződni a Nordisk-ké­pek kiváló, művészi, szórakoztató és tanul­ságos voltáról. Az Omnia és a Corso Thea von Harbou és Fritz Lang -Az üldözött" című megható, poétikus történetét mutatja be a film­szárok legnépszerűbbjével, Mia Mayal a főszerepben. Az Uránia Laurids Skands „Robinsonok" című regény­es, nyolc felvoná­sos színjátékot játssza, a szépséges Maiken Katiéval a főszerepben. A Royal Apollo Edgard Höyer „Századok legendái" című el­beszélését mutatja be, mely az emberiség legérdekesebb korszakait tárja fel előttünk. Dec. 26-tól LILIKE KALANDJA Énekes és táncos moziszkecca 3 színpadi és 3 filmrészben Főszereplők Dán Norbert, Hollay Camilla, Mihó Lászl­ó

Next