Színházi Élet - 1922/8. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Szerkesztői k­zenetek (E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, rajzokat nem adunk vissza s azok meg­őrzésére nem vállalkozunk.) PacuH. 1. 5. Nem jegyeztük fel a címét. 2. Vajda László, a Magyar Színház igazgatója. 3. Újhelyi Nándor. 4. Feld Mátyás. — LiiV. Dán Norbert Budapesten született 1892 február 26-án. Középiskolái elvégeztével érettségizett, azután Rákosi Szidi növendéke lesz. 1917-ben a Modern Színpadon működik,­onnan a Star­filmgyár szerződtette. Címe : Krisztina-körút 15. — Rendező. E téren nehéz a haladás, mivel minden színháznak és filmvállalatnak megvan a rendezője és segédrendezője, még tartalék­ban is, tehát a dolgon csak türelmes kivárás­sal lehet csak segíteni. Méltóztassék bárhol megpróbálkozni, nincs kizárva, valahol mégis csak sikerül elhelyezkedni. V.­­János," Epec Cikke igen kedves, közölnők is, de helyszűke miatt erről egyelőre le kell monda­nunk. — Urak. 1. 1882-ben, 2. 1890. dec. 9-én született. — Műkedvelő. „Meghúzni a dara­bot" — kifejezés arra értendő, hogy a ren­dező a színdarabban előforduló felesleges részt törli, tehát megrövidíti, azaz : meghúzza a színművet; de akkor is meghúzzák a da­rabot, ha már műsoron van, de ha hirtelen valaki megbetegszik és a szerepet az u. n. „beugró színész" nem tudja gyorsan betanulni,­­akkor is úgy cselekszik a rendező, hogy — •meghúzza a darabot. — G. T. 1880-ban szü­letett Krisztiéniában ; előbb jogot hallgatott, azután orvostudományt, végül államtudományt. Jelenlegi címe: Kopenhága. — A­ftlicí, Pecs. Cime: Népszinház­ u. 19. — H. R., Eger. 1. Születési, erkölcsi, iskolai bizonyítvány és szü­lői beleegyezés. 2. Énekelni, szavalni, tán­colni kell, — esetleg szereprészletet elmon­dani. 3. A filmügynökség címe : Práter­ u. 28. 4. A közeli hetekben meg fog jelenni, tessék figyelemmel kisérni a „Színházi Élet"-et. — ÍS/­öke bakfis, Debrecen. Ha nem is előfi­zetője a „Színházi Élet"-nek, akkor is kész­séggel adunk felvilágosítást öt színházi tárgyú kérdésre. E kérdések lehetnek történeti­k, le­hetnek a mult és jelen érdekes tárgyai. — i­. ti. C. 1. Szomory Dezsőé. 2. Rákóczi-út 51. 3. Nyerhet, feltéve, ha sikerül. — K.­­bi. A vers igen kedves, tehetségre vall, sajnos azon­ban helyszűke miatt ezúttal nem vagyunk képesek felhasználni. — Ki M.-né. Kakos» palota. Igen, kapható a „Színházi Élet" bolt­jában,— tessék tehát ott a megrendelés iránt in­tézkedni. — K. Iflelinda. Méltóztassék Rózsa­hegyi Kálmán iskolájához írni, feltétlenül megadják majd a kivánt felvilágosítást. Ugy tudjuk különben, hogy a tanfolyam 8 hónapig tart. — 1. István, Kecsi-nemét 1. A jó meg­jelenés a legelső kellék. 2—5. Ezekre a kér­désekre a Rózsahegyi Kálmán iskolája kész­séggel ad felvilágosítást. Tessék odafordulni. Címe : VIII., Népszínház­ u. 22. — Ördög. A „Színházi Élet" boltjában kapható. — K. 1. Főherceg Sándor-tér 4. — Pályázó. Tessék a a színház titkáránál, Lenkey Zoltánnál érdek­lődni. — Sia 5. 1. Igen. (Csakhogy nem „Mar­git". — hanem : Mari !) 2. Márc. elején. 3. Rudolf-tér 8. — Hru­ska. Olyan magyar­nyelvű amerikai lap, amilyenre ön gondolt sajnos, nincsen. De szívesen veszi a kéziratot­­talán az Amerikai Magyar Népszava. Egys­szerű csukott levélben is küldheti. — Egy operarajongó. 1. Pletykáznak róla. 2. Arról is. Biztos, hogy nem is igaz. 3. Harminckettő. 4. Erre nem válaszolunk. 5. Nincs férje. Leány. Marsall 2. 1. Vallási kérdésekre nem vála­szolunk. 2. 1894. 3. Harmincegy. 4. Igen. Ma Rott «s Steinhart! reiieptíve /ive clock C­ s Scfil'bnnnen elladási. — Kezdete ette V­ 8 Arakor G iSTÖRMfr F F;Sf TIS7TTT WDtótr •'«S/ITtSiT^—.^».SUtSMUNW!*«*. ó-uicAii BOWIYFIMRE«,KS. UIVAS Ptl, fóurt ctoész balga kir. karcagi szállító IV., Kaelany-utca 3. szám 1EYAY-U. 18. KIS KOMÉDIA Tel. 14—25S. ZONGORÁK II PIANINOK HARMÓNIUMOK II CIM­BALMOK II HEOEDOK II GRAMOFONOK / LEMEZEK II HÚROK II Zenekari rézfúvós és fa­fúvós hangszerek. Az ösz­szes hangszerek legfino­mabb minőségben. Zon­gora vétel, csere, hangolás. 55

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék