Színházi Élet - 1922/13. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 24 nisztériumban találjuk magunkat. A fal mér­tani síkidomokból összeállított felület, amely­nek azonban bizonyára haszna is van. Kü­lönben is kétezerhuszonkettő emberét igazá­ban csakis a geometriai szépségek érdeklik. Ablak nincs a szobán, ellenben a tetőről periszkóp nyúlik alá, melyen keresztül sok­kal többet lehet látni. Az ablaktalanság a mai fűtési viszonyok mellett nagyon is el­kelne. Gondolom, hogy ez a sóhaj nem egy ajkon fogant a nézőtéren. De menjünk to­vább. Jobbra a könyvtár és ujságszekrény hallgatója áll. A könyvtár : telefonközpont, ligyik kapcsoló a szerző ne­vét, másik a kivánt munkát közli és egy hallgatón át a ké­szülék felolvas, úgyszintén az újság is azonnal telefonhír­mondó mintájára szolgáltatja Salamon, Sándor, Faragó, Aldori Apolló : „Zenélő fogorvos" Mészöly felv. Premiérestéken rendszerint nagy az izga­lom és érdeklődés a nézőtéren, de az Apolló-Szinpad szombati bemutatóján a szokásos várakozás teljességet is felülmulta a hangu­lat, mikor a műsor a Kinematolocotempogra­fot jelezte. Mielőtt tovább mennénk, le kell szögeznünk azt a biztos tényt, hogy óriási az a teljesítmény, amit a volt Apolló-kabaré, mint Színpad rövid félév alatt elért. Meglepő eredmény és becsületes mun­ka. Amellett megtudott ma­radni a saját ösvényén. Fél­éven keresztül soha ismétlés, soha meglevő sémára hú­zott programm elő nem for­dult, mindig ujabb és ujabb meglepetésekkel szolgált és mégsem lépett ki a megillető nivós keretből. Meg tudott maradni színpadnak és ujat alkotott önmagában. Haraszti Mici, Herczegh Jenő Ápoló : „Kinematolokotempográf" Mészöly ielv. Az uj műsor szenzációja is a legmeglepőbbek közül való. Wellsnek van egy Időgép cimü munkája, amely arról szól, hogy az „időgé­pen" múltba és jövőbe lehet utazni. Ezt a témát használja fel Harsányi Zsolt. Kétezer­huszonkettőben vagyunk és a Kinematoloco­tempograf segítségével visszanézünk az ezer­kilencszázhuszonkettős jelenkorba. Mikor a függöny széjjelmegy, a külügymi­a legfrissebb híreket. Ennyi volna a szoba min­dennapos berendezése, azonban középen áll a Kinematolocotempograf, kétezerhuszonkettő legfrappánsabb találmánya. A feltaláló Pártos Gusztáv mellette ül. Exotikus ruhában lila hajjal. Az exotikum azonban nem ad ma­gyarázatot a ruha mivoltához. Célszerűségét semmi sem mutatja és igy valószínűleg csak a kétezerhuszonkettős ember elfinomitott iz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék