Színházi Élet, 1922. december 3–9. (11. évfolyam, 49. szám)

1922-12-03 / 49. szám

26 SZÍNHÁZI ÉLET Egyik hét elmúlik a másik után, de bármily széleskörű is a közönség érdeklődése e pályázat iránt, még nem akadtunk egy szerkesztőre sem, aki előtt le kellene emelnünk a kalapot. Ha mégis megemeljük, azért tesszük, hogy búcsút intsünk a távozóknak . Alászolgája, nagyságos szerkesztő-gyakornok urak, önökből sem lesz egyhamar zsurnaliszta ! Mert elárulunk valamit, amit minden szerkesztő-gyakornoknak tudnia kell, mielőtt erre az úgynevezett tövises pályára lép : az, hogy valaki fotográfiával rendelkezik, még nem előfeltétele annak, hogy egy képes heti folyó­irat szerkesztője legyen. A mi alkalmi szerkesztőink pedig nagyobbrészt erre bazírozták az üzletet. A fődolog, hogy a Színházi Élet közölje a beküldött fotográfiát, az ortográfia mellékes. Nem szívesen zsörtölődünk, de azért mégis haragudnunk kell, hogy némelyek a fotográfiát, ami viszont nem szükséges, összetéveszti­k az ortográfiával, ami viszont olyan szükséges, mint egy falat kenyér. Akadt e héten szerkesztő, aki ezt az egyszerű mondatot, hogy maradtam kiváló tisztelettel, így írta le : Marattam kiválló tiszteletel. Elismerjük, hogy egy szerkesztő általában több privilégiumot élvez, mint embertársainak nagy része.Az ő számára például nincsenek csukott ajtók, zárt kordonok, sőt hivatásának teljesítésén túl is adott neki a szokásjog bizonyos mások által nehezen megszerezhető előnyöket. Csak éppen azt az előnyt nem adta meg neki senki, hogy a helyesírá­son szuverén módon túltegye magát, bár ez nem is tartozik ama dolgok közé, amit egy újságírótól megkövetelnek. Ez minden intelligens ember alapvető tudásához­ tartozik s ha valaki a helyesírással tisztában van, az még nem azt jelenti, hogy most már akceptábilis szerkesztő. Egy újságírónak azt kell tudnia, amit mások nem tudnak, vagy ros­­szabbul tudnak. S eláruljuk, hogy az is rosszul cselekszik, aki ötleteken töri a fejét. Az ötletnek meg kell lennie, vagy jönnie kell magától, természetesen, vagy mulatságosan. S ehelyütt még csak a szerkesztő-gyakornokok egy hétről-hétre megismétlődő típusáról akarunk megemlékezni, azoktól, akik a Színházi Élettől több kritikai komolyságot kívánnak. Engedelmet kérünk, de a lap irányát, programmját és célját mi­ tudjuk jobban. A komoly alapos esztétikai kritikának is bizonyára megvannak a maga orgánumai s a Színházi Élet sohasem törekedett arra, hogy az akadémiai kiadványok tudományszomjas közönségét a maga részére hódítsa. E lap könnyed, eleven, színes revü, amely a nép szeretetét a maga módján propagálja. Munkatársai nem öreg filológusok, hanem maguk is vidám színházrajongók, akik a színház-kultúra ébrentartását l'art pour l'art is művelik. S a Színházi Élet nem kritikát ír, hanem beszámolót, s nem gáncsol ott, ahol segíteni kell. Csak tudnák, hogy sok esetben mennyivel könnyebb kritikát gyakorolni, mint dicsérni ! Ennyit pro domo. S most hadd jöjjenek a szerkesztők. Kedves Szerkesztő Úr! Ha én len­nék a Szín­házi Élet szer­kesztője, csak egy percre kérném el a tollat, azután visszaad­nám, de meg­örökíteném azt a pillana­tot, melyet a debreceni diákok leg­szebb szín­házi emlékeik közé soroz­nak. Honthy Hanna Már­vány meny­asszony­a felejthetetlen emlékekkel népesítette be a rajongó debreceni­ közönség szívét. A Márvány menyasszonynak, az élő szobornak, a legelső oldalt szentelném. Hálás tisztelettel Strompach Zoltán Hajdúnánás Tekintetes Szerkesztőség ! Ha én volnék a Színházi Élet szerkesztője, azonnal vezércikket írnék lapomban, amely­ben határozottan tiltakoznék az ellen, hogy elsőrendű nagy művészeink bizonyos, vagy bizonytalan időre külföldre utazzanak. Mert, hogy példával is szolgáljak, aki a Bajadér előadását megnézi és Rátkai és Fed­ák ezernyi színben ragyogó pompás figuráiban gyönyör­ködhetik, rá fog jönni, hogy ilyen művésze­ket itthon nem szabad nélkülöznünk. Teljes tisztelettel Somló Károly V. Visegrádi­ u. 8. Az ötlet helyes, de elsőrendű művészeink és művész­nőink bajosan élnek meg abból­­ az erkölcsi dicsőségből, amely a Színházi Élet marasztaló cikkeiből reájuk fénylik! S mert termel ez a magyar föld sok, sok tehetséget, csak menjenek ki a magyar értékek és hirdessék, hogy a ma­gyar tehetségnek Trianon sem szabhat határokat. Tisztelt Szerkesztőség ! Mivel én vagyok a Színházi Élet szerkesztője, elrendelem arcképem közlését a bájos Kondor Imrével a Színházi Élet címlapján. Kiváló tisztelettel ifj. Barabás István a Színházi Élet szerkesztője Minthogy e téren már a mult héten meghoztuk döntésünket,közöljük, hogy ifj. Barabás Istvánt­­ már rég id. Barabás Istvánnak fogják hívni s a Színházi Élet még mindig mereven el fog zárkózni az ilyen zsánerű rendeletek teljesítése elől. T. Szerkesztőség ! Én mindent úgy hagynék, ahogy most van, mert Incze szerkesztő úr bizonyára ki fogja találni azt, ami ma még talán hiányzik. Ugyan nem volna utolsó dolog, ha minden hónap­ban megjelennék egy-egy direkt a Színházi Élet számára küldött cikk Anatole France-tól, H. H. Ewers­től, Anton Wildgans-tól, DAn­nunzió-tól és Bernhard Shaw-tól. Kiváló tisztelettel „Ferkó" Ha a szerkesztő úr lesz szíves érintkezésbe lépni a föl­sorolt nevezetességekkel és megalkuszik velük egy méltá­nyos honoráriumban, mi a magunk részéről nem dobjuk a papírkosárba sem Anatole France-ot, sem Bernhard Shaw ül. Becsület szavunkra.

Next