Színházi Élet, 1922. december 3–9. (11. évfolyam, 49. szám)

1922-12-03 / 49. szám

27 SZÍNHÁZI ÉLET Ha én lehetnék egy rövid ideig az Ön helyén, létesíte­nék egy úgynevezett színészelhelyező iro­dát, amelynek célja az volna, hogy az igazán tehetséges , kezdő színésznőket,­­­­ akiknek sem társa­­­dalmi,sem más pro­tekciója nincs, szer­v­e­ződéshez juttatná. És vo­na egy hely könnyen jutnának igazán ahol a dirt­átorok is tehetséges embe­rekhez. Igaz, hogy én most hazabeszélek, de ugye, régi közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Maradtam, ötletemet szives jóindulatéba ajánlva, őszinte hive Fóthy Sári Ennek az ötletnek végrehajtása túlmegy azokon a kere­teken, amelyek egy lap programmját körülfogják. Szerintünk ez egy különálló intézmény, amelynek adminisztrációja nem fér össze egy lap redigálásával. A Színházi F­let egyébként minden tehetséget szívesen pártfogol és miután a tehetsé­get a priori föltételezi a levél írójánál, megengedi neki, hogy a Színházi Életre való hivatkozással próbáljon meg­hallgatást találni a direktoroknál. Ha tényleg tehetség, nem lesz szüksége a mi protekciónkra. Viszont, ha sikere lesz, mi leszünk az elsők, akik ezt e lap hasábjain regisztrálni fogjuk. T. Szerkesztőség ! Ha én lennék a Színházi Élet szerkesztője, legelőször is a leleményes és mulattató Intim Pista fényképét mutatnám meg a Színházi Élet olvasóinak. Őszinte híve Holländer Magda Endrőd Intim Pista, sajnos, nem hajlandó inkognitóját levetni. Mert ha megtenné, bizonyára sok helyütt bezárulnának előtte a kulisszatitkok ajtói. Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! Kedves Szerkesztő Ur Ha én lennék a Színházi Élet szerkesztője megintervjuvolnám az „ő" férjüket és lekö­zölném a fényképüket. Mert ha már ismer­jük az „ő" feleségüket, illő, hogy ismerjük azokat az urakat is, akik a családi élet leg­szebb óráit átengedik a publikumnak. Én például nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi­lyen és ki a férje annak a drága Hannának, Bajor Gizinek, Gombaszögi Honthy Fri­dának és a többinek. Szives üdvözlettel Egy hű olvasó Az időnként fölmerülő közinterújuk során legközelebb útba fogjuk ejteni a férjeket is, bár, ha emlékezetünk nem csal, ilyesmiről már volt szó a Színházi Élet hasábjain. Mélyen tisztelt Kollégák! Képzeljék el, hogy én vagyok az Önök szer­kesztője s mint ilyen a következőket ren­delem el : 1) A saját fényképemet a Kompóthy Gyula fényképével közöljék a címlapon. 2) Elrendelem az autogramdélelőttök újból való életbeléptetését. 3) Szintén a saját fényképemet közöltetném a hátsó belsőn, a következő moziszínészek­kel körítve : Petrovich Szveti, Gunnar Tom­aes, Conrad Veidt-Maradtam bajtársi üdvözlettel és kézszorí­tással. E. M. (Kompóthy-rajongó.) Bár a kérés­ — m­int a bevezető részben jeleztük­ — kissé szerénytelen, kivételesen teljesítjük azt, mert a kis Kompóthy-rajongó, aki bennünket már azelőtt is a Kom­póthyra vonatkozó kérdések özönével árasztott el, végre kilépett az ismeretlenség homályából és megmutatta, hogy Kompóthy is büszke lehet a rajongójára. E sorok írójának a kislány már csak azért is rokonszenves, mert ő viszont Kompót-rajongó. Igen tisztelt Szerkesztő Ur Én az Ön helyében nagy örömet okoznék Olaf Fönss, valóbb dán a legki­művész híveinek. Közölném a Színházi Életben sajátkezű aláírásával ellátott arcképét, ame­lyet tőle személyesen kaptam. Szíves üdvözlettel Harry Ray Azt hisszük, hogy tény­leg sokaknak örömet oko­zunk, amikor ezt az érdekes fotográfiát leközöljük.

Next