Színházi Élet - 1924/26. szám

HÍ6 SZÍNHÁZI ÉL­E­T Szenvedélyesen gyűjtöm a szính­ázi érdekességeket, e­rek­lyéket dokumentumokat. — Azért mentem fel vasárnap este Szirmay Imre igazgató úrhoz a Blaha Lujza Szín­ház irodájába, hogy nekem írja alá az utolsó szabadje­gyet, mivel hogy a vasárnap esti előadással befejezték a színház idei szezonját és Szirmai Imre is elhagyta a színigazgatói bársonyszéket, amely itt a Blahában nem is bársony, csak egyszerű fa. Amikor már kezembeni volt az értékes hiteles ereklye, — Szirmay Imre direktorságá­nak utolsó dokumentuma — beszélgetni kezdü­nk, hogy hát , hogy is történt voltaké­pen ez a dolog.. . ? Szirmai Imre a legkedvesebb és legszeretetreméltóbb beszélő, azonfelül olyan a stílusa, hogy ahhoz egyetlen szót sem kell hozzátenni. Leírem egy szóról-szóra, amiket mon­dott. — Négy évvel ezelőtt, ami­kor Beöthy László engem abban a szerencsében része­sített, hogy kinevezett szín­igazgatónak, a Színházi Élet­ben igen kedves és hízelgő cikk jelent meg rólam. Rop­pant örültem enn­ek a cikk­nek, amikor elolvastam és örömömben nyomban be­küldtem 20.000 K-t a szí­nész-szövetség nyugdíjalap­jára. Nagy pénz volt ez ak­kor, úgy vettem fel előlegül színigazgatói fizetésemre — éppen most vonták le az utolsó részletet. Most, hogy megszabadultam a színigaz­gatói dicsőségtől, valorizálva adnám ugyanezt az összeget ugyanarra célra, ha a kis tőkémet el nem vitte volna a tavalyi hó ... sz ! — Úgy érzem magam, mint az egyszeri vígjáték „A két örömnap" hőse, aki két­szer örült : egyszer, amikor vette a lovat, másodszor, amikor eladta ! Nagyon bol­dog voltam, amikor kine­veztek, de most még boldo­gabb vagyok. — Többször beszéltem már arról, hogy vélem, életem minden 7-ik esztendejében történik valami komoly do­log. Nos hát. Most megint ez a hetes forduló következik. Lemondtam a színigazgatás­ról, mert a hetes forduló ko­moly eseménye most sem maradhatott el. Ezenfelül azt sem kell eltagadnom, hogy nem volt bennem meg az az üzleti érzék, amely az operette-színház mű­vészeti igazgatójánál sem nélkülözhető. És még valami, amiről nem akarok pozitívumokban be­szélni, de ami szintén igen erősen befolyásolt. Nálam már nagyon régen aktuális a házasodás. Isten ments, hogy valaki azt higgje, hogy holnap már pap elé megyek. Ahhoz, hogy ezt a bo­londságot elkövessem, még nagyon fiatal va­gyok ! De előbb-utóbb mégis elkö­vetem. Naponta legalább tíz embe­rrel találkozom, akik azt mondják: „Maga (vagy te) mindennap fiatalabb lesz !" Ha igazgató marad­tam volna, nem sokáig mondták volna ezt, mert rö­videsen beleöregedtem volna ebbe a diszes hivatalba, Így azonban, mint színész, re­mélem, hogy az emberi kor leg­végső határáig, de leg­alább húsz évig hallani fogom ezt a bókot. Addig mindenesetre élni és játszani akarok. — Már így is osztottam be az életemet a régi recept szerint. Készülök új szere­peimre és a .. . házasságra. Új szerepem egész közel van — a Maricában fogok a Ki­rály Színházban újból fel­lépni. Úgy is odavitték a Blaha Lujza Színházból ked­venc tagjaimat — Hontit, Tihanyit, — most én is utá­nuk megyek. A házasság . . . erről részletesebb adatokkal nem szolgálhatok. Többet nem tanácsos elmondanom, mert ha egyebet is monda­nék . . . betörnék a fejem. Ezt pedig nem szeretném, szük­ségem van még a fejemre. Egy saját szerzeményű afo­rizmámat azonban elmon­dom . — A színigazgatásra is ugyanaz áll, mint a tőzs­dére, vagy a kártyára : szép, szép, de tudni kell, mikor kell elmenni ! Biztosan igaza van Szir­mai igazgató urnak mert ő kevés gikszert csinált éle­tében. Nálam már régen aktuális a házasság mondja Szirmai Imre SZIRMAI IMRE

Next