Színházi Élet - 1924/31. szám

SZÍNHÁZI üi LET magyar rendező, aki Griffith mellett dolgozott „Idehaza nem is sejtik, hogy az idegen nevek alatt mennyi magyar rejtőzik" Pár nap óta tartózkodik Budapesten az amerikai Ita­lia Filmcorporation igazgató­rendezője Alexander von Bodó (King), aki nem más, mint Mezőpánti Bodó Sán­dor, aki 1911-ben kelt át az Óceánon és belépett az Észak­amerikai Egyesült Államok hadseregébe mint repülőtiszt. Később, mikor már nevet szerzett az aviatika terén, re­pülőiskolát nyitott és mint elsőrangú pilóta került ösz­szeköttetésibe az amerikai filmszakmával. Azóta mint elsőrangú filmszínész és el­ismert igazgató-rendező mű­ködik Los­ Angelesban. Mun­katársunk fölkereste buda­pesti otthonában, ahol szíve­sen állott rendelkezésünkre és a legnagyobb örömmel beszélt az amerikai filmvi­szonyokról. Arra kért meg főleg : írjuk meg, hogy Los­ Angeles nem a könnyelmű, mulatni vágyó mámoros kis Párisa Kaliforniának, han­em az intenzív munka városa. Alexander von Bode 1914-ben került a filmszakmához, ahol Griffith mellett dolgozott, majd átkerült az Universal­hoz, ahol két filmnek a ren­dezésében segédkezett. Mind a két filmben nehéz repülő­jelenetek voltak. A két film már Budapesten színre került. Az egyik Verne kitűnő regé­nye, az „Utazás a föld körül" volt, a másik meg a „Halál­fejes légió". Megkérdeztem, hogy mi a véleménye az ame­rikai star-rendszerről, amire a következőket mondotta : „ A star-rendszer kivesző­félbe megy, mert az amerikai filmgyárak rendezői kitűnő összjátékra törekszenek és nem egy női vagy férfi film-starra bazírozzák a filmet, hanem arra, hogy a film ösz­szes nagy és epizódszerepeit elsőrangú filmszínészek játsz­szák. A kintlevő magyarokat Mr. Bodó majdnem mind szemé­lyesen ismeri és csak annyit mondhat róluk, hogy büszkék lehetünk rájuk, mert tehet­ségükkel, szorgalmukkal és sikerükkel dicsőséget szerez­nek a magyar népnek. Mo­solyogva folytatja, hogy nem is sejtik idehaza : az idegen nevek alatt mennyi, de meny­nyi magyar filmszínésznő, filmszínész, rendező és ope­ratőr rejtőzik. Rövid ittléte alatt a magyar filmszínészek közül Fenyő Emillel és feleségével, F. Bil­ler Margittal ismerkedett meg Mr Bodó a Palatínus-stran­don. Intervj­unkat egy tele­fonhívás zavarta meg, amely figyelmeztette Bodót, hogy a Corvin-filmgyárat kell m­eg­ V. T. Új dramaturg A Projectograph drama­turgjául szerződtette le Kálmán Jenőt, aki a válla­lat új burleszkjeinek felira­tait is írni fogja — bizo­nyára sok ötlettel. STELLA GYULA és KOMPÓTHY GYULA: „Holnap kezdődik az élet . . ."cimel új magyar film főszerepeiben.. ALEXANDER von BODÓ, az amerikai magyar filmrendező. .. r1U S3 61 Kompóthy Gyula a Balatonba ugrott Új magyar fil­m készült : Holnap kezdődik az élet.. . címen. A fillm férfifőszerepét Kompóthy Gyula játssza. A film egyik leghatásosabb je­­lenete az, amikor Kompáthy a tengerbe veti magát sze­relme után, aki a habokban fuldoklik. Ezt a jelenetet a Balatonon vették föl és bár a Balatonnak olyan helyére mentek fotografálni, ahol kevés a­­közönség, a filmfel­vételnek mégis sok nézője akadt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék