Színházi Élet - 1924/31. szám

SZÍNHÁZI ti LET 61 magyar rendező, aki Griffith mellett dolgozott „Idehaza nem is sejtik, hogy az idegen nevek alatt mennyi magyar rejtőzik" Pár nap óta tartózkodik Budapesten az amerikai Ita­lia Filmcorporation igazgató­rendezője Alexander von Bodó (King), aki nem más, mint Mezőpánti Bodó Sán­dor, aki 1911-ben kelt át az Óceánon és belépett az Észak­amerikai Egyesült Államok hadseregébe mint repülőtiszt. Később, mikor már nevet szerzett az aviatika terén, re­pülőiskolát nyitott és mint elsőrangú pilóta került ös­­szeköttetésibe az amerikai filmszakmával. Azóta mint elsőrangú filmszínész és el­ismert igazgató-rendező mű­ködik Los­ Angelesban. Mun­katársunk fölkereste buda­pesti otthonában, ahol szíve­sen állott rendelkezésünkre és a legnagyobb örömmel beszélt az amerikai filmvi­szonyokról. Arra kért meg főleg : írjuk meg, hogy Los­ Angeles nem a könnyelmű, mulatni vágyó mámoros kis Párisa Kaliforniának, han­em az intenzív munka városa. Alexander von Bode 1914-ben került a filmszakmához, ahol Griffith mellett dolgozott, majd átkerült az Universal­hoz, ahol két filmnek a ren­dezésében segédkezett. Mind a két filmben nehéz repülő­jelenetek voltak. A két film már Budapesten színrekerült. Az egyik Verne kitűnő regé­nye, az „Utazás a föld körül" volt, a másik meg a „Halál­fejes légió". Megkérdeztem, hogy mi a véleménye az ame­rikai star-rendszerről, amire a következőket mondotta : — A star-rendszer kivesző­félbe megy, mert az amerikai filmgyárak rendezői kitűnő összjátékra törekszenek és nem egy női vagy férfi film­ szarra bazírozzák a filmet, hanem arra, hogy a film ös­­szes nagy és epizódszerepeit elsőrangú filmszínészek játs­­szák. A kintlevő magyarokat Mr. Bodó majdnem mind szemé­lyesen ismeri és csak annyit mondhat róluk, hogy büszkék lehetünk rájuk, mert tehet­ségükkel, szorgalmukkal és sikerükkel dicsőséget szerez­nek a magyar népnek. Mo­solyogva folytatja, hogy nem is sejtik idehaza : az idegen nevek alatt mennyi, de men­­nyi magyar filmszínésznő, filmszínész, rendező és ope­ratőr rejtőzik. Rövid ittléte alatt a magyar filmszínészek közül Fenyő Emillel és feleségével, F. Bil­ler Margittal ismerkedett meg Mr Bodó a Palatínus-stran­don. Intervj­unkát egy tele­fonhívás zavarta meg, amely figyelmeztette Bodót, hogy a Corvin-filmgyárat kell m­eg-V. T. Új dramaturg A Projectograph drama­turgjául szerződtette le Kálmán Jenőt, aki a válla­lat új burleszkjeinek felira­tait is írni fogja — bizo­nyára sok ötlettel. ALEXANDER von BODO, az amerikai magyar filmrendező. .. K­U S3 STELLA GYULA és KOMPÓTHY GYULA, „Holnap kezdődik az élet . . ."címűs új magyar film főszerepeiben.. Kompóthy Gyula a Balatonba ugrott Új magyar fil­m készült : Holnap kezdődik az élet.. . címen. A fillm férfi főszerepét Kompóthy Gyula játssza. A film egyik leghatásosabb je­­lenete az, amikor Kompóthy a tengerbe veti magát sze­relme után, aki a habokban fuldoklik. Ezt a jelenetet a Balatonon vették föl és bár a Balatonnak olyan helyére mentek fotografálni, ahol kevés a k­özönség, a filmfel­vételnek mégis sok nézője akadt.

Next