Színházi Élet - 1924/52. szám

SZÍNHÁZI Ê LET 125 , W ***** 1 ' asszonya", az ,,1914" cimü filmek feliratainak irója : — A filmek feliratait nem fordítani kell, hanem újra megírni. Magam részéről, amikor az tapasztalható, lwgy a mozi és a szinház mindinkább közeledik egy­máshoz, nagy súlyt helye­zek a feliratoknál a j>árbe­szédekre, melyeknek szerin­iem épp olyan tömöreknek kell lenniök, mint a szín­daraboknál. Egyáltalán ná­lunk nagy gondot kell for­dítani a feiratokra, mert sehol sincs olyan lelkes mozipublikum, mint itt, de sehol sem olyan nagyigé­t nyű, mint nálunk. Viszont itt a legnagyobb passzió dol­gozni, mert hiszen a jó fel­irat mindig megértő közön­ségre talál. Pacséry László a „Rádius" filmgyár dramaturgja a ,,Covered' Wagon", az „Édes­anyám". a „Száguldó kerék" eimii l'ilmek feliratainak irója : — Minél rövidebb a fel­irat szerintem annál jobb. Hiszen a felirat csak kiegészítője a filmnek. Nagy hatása van a publikumra — mint tapasztaltam — az úgynevezett ilusztráló felira­toknak, amelyek külföldön már régen divatosak és már nálunk is nagyon népsze­rűek. Ilyen például ez az eset, amikor a „Covered Wagon" cimü filmen tűz látszik, a hozzá való felirat közül is tűz villámlik meg mintegy képszeriien illusz­trálva az ezután következő képeket. Sajnos nálunk még nincsen jó laboratórium s igy még nem tudunk töké­letes illusztrált feliratokat ké­szíteni. Itadó István a ..Rádius" film sajtótitkára, a Filmklub igazgatója, a ..Kapitan Kidd", az „Osztrigás Miéi", az ..Amor inkognitóban" eimú filmek feliratainak irója : — Szerintem fontosabb a film, mint a felirat s ebből önként következik, hogy az igazán jó filmet a felirat semmi esetre sem ronthatja cl, viszont a nagyon rossz filméi még a legkitűnőbb felirat sem teheti élvez­het övé. Sikióssy Iván a „Lloyd" filmvállalat igazgatója, az „Atlantis", a „Titkok háza '. az „Éjféli vándor" cimü filmek feliratainak irója : — A feliratnak rövidnek, tömörnek, egyszerűnek s fő­leg stílszerűnek kell lenni. 4 jó felirat, hogy úgy fe­jezzem ki magam, észre sem véteti imagát1. Szóval nem szabad a feliratnak a film­től különálló életet élni. Es kétségtelen az is, hogy a fel­iratnak kell alkalmazkodnia a filmhez és nem megfor­dítva. Az persze nem baj, lia a filmező saját felfogását érvén y esit en i igy ekszik. Szántó Ármánd a „Fox" filmvállalat dramaturgja a „Csata", a „Sába királynője" cimü filmek feliratainak irója : — Kongeniálisnak kell lenni a feliratnak a filmmel. .4 feliratnak meg kell adnia a film karakterét, jellemezni kelt tudni és föltétlenül mű­vészit produkálni. Fontos szerepe van a feliratnak, mert aláfesti a hangulatot sőt — par excellence — művészileg ilusztrálja a fil­met. Különösen ma, amikor újból a romantikus filmeket szereti a publikum. Váczi Dezső a Magyar-Osztrák film drama­turgja, a Tivoli Mozi művészeti igazgatója a „Bölcs Náthán" a ..Monna Vanna", a „Hollywood" cimü filmek feliratainak irója : — Bár eddig vagy ezer filmnek a feliratát megírtam, mégis azt vallom, hogy a jövő filmje — a felirat nél­küli film. De addig is, míg ez megvalósulhat, jó felira­tokat kell irni és ez — sze­rintem — ugy érhető el. ha az ember igyekszik minden körülmények között stílusos dolgot podukálni. Alkalmaz­kodni kell a filmhez, igye­kezni kell megtalálni a film karakterét és annak szelle­mében kell dolgozni. A jó fölíratnak szerintünk még egy igen fontos kelléke az, hogy — jó legyen a film is. Barna Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék