Színházi Élet - 1925/1. szám

Molnár Ferenc világhírű diák­regénye új feldolgozásban" Azok, akik a film maga­sabbrendű céljait átérzik és a magyar filmgyártás fejlő­désének jelentőségével tisztá­ban vannak, ünnepnek érez­ték azt a napot, amikor az újonnan feldolgozott „Pál­utcai fiúk" az országos be­mutatón a sajtó és a szak­közönség előtt lepergett. Azok a könnyek, amelyek a hallgatóság szemeiből né­mán legördültek és nem rit­kán hangos zokogássá vál­tak, nemcsak a lélekmegin­duló gyermektragédiának szól­tak, hanem a diadalmas öröm könnyei is voltak, hogy magyar tehetség és magyar erő ilyen nagyszerűt tud al­kotni. A „Pál­ utcai fiúk" filmen olyan, mintha a regény meg­elevenedne, minden klasszi­kus szépségével, minden csillogó tisztaságával és ne­mes egyszerűségével. A min­dennapi élet hangtalan drá­mája ez, mely szívünk leg­elrejtettebb zugaiba markol és könnyeket fakaszt a sze­m­­ü­nkbe. A film főszereplőjében, Faragó Gyuriban, aki Neme­csek drámai szerepét ala­kítja, egy ragyogó tehetségű gyerme­k-filmszínés­zt fog megismerni a közönség. Ezt annál határozottabban állít­hatjuk, mert a film külföldi bemutatóján a szakemberek a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a kis Faragó tehetségéről és művészi kész­ségéről. Ez a dicséret azon­ban kijárt az összes többi szereplőknek is : Verebes Ernőnek, aki Boka szerepé­ben nyújt elsőrendűt és Szécsi Ferkónak, aki Gerébet, az árulót alakítja színészi kész­séggel. Egybehangzó kritika egyébként úgy nálunk, mint külföldön, hogy az összes gyeremekszereplők elsőran­gúak. A „Pál-uccai fiúk"-at a közönség már január 15-iké­től kezdve látni fogja Buda­pest két előkelő premier szín­házában. A pompás filmet mesterien rendezte Balogh Béla. . . . leteszem az elnöki cimet és fel­veszem a tábornoki rangot Pál-utcai fiuk : Verebes Ernő és a cserkészcsapat Nemeesek : Faragó Gyuri . . kisbetűvel irták az én tisztességes nevemet Pál-utcai fiuk : Faragó Gyuri és Verebes Ernő

Next