Színházi Élet - 1926/15. szám

47 SZÍNHÁZI ÉLET A Béri Balogh Ádám bemutatója Miskolcon Szeria este a miskolci színházban Rákóczi Ferenc születésének 250 éves évfor­dulója alkalmával bemuta­tásra került Bethlenfalvy Gyula tábornoknak ez al­kalomra írt színdarabja, Béri Balogh Ádám. A darab nagyon tetszett a közönségnek és felvonás­közökben számtalanszor hívták a lámpák elé a szer­zőt és a szereplőket. Puttnoki Béla dr. konfe­ransza vezette be az elő­adást. Baróti Rezső, az Újpesti Blaha Lujza­színház tagja Nagykanizsa , színházat épít A nagykanizsai Közműve­lődési Egyesület elhatá­rozta, hogy új és modern színházat épít. Megbízta Medgyaszay István építő­művészt, hogy a színház tervét készítse el. Az új színház a Rozgonyi­ utca mentén épül és négyszáztíz személy befogadására lesz alkalmas. A költségekre a berendezésen kívül, ötne­gyed milliárd koronát irá­nyoztak elő. ooooooooxxxxxxxooo Eredeti bemutató a nyí­regyházai színházban. 20-án mutatta be a nyíregy­házai színház Kőrössy Zol­tán, a társulat táncos ko­mikusának és Virág Elemér, a színház karnagyának „Or­gonavirág' ' című revüope­rettjét. A közönség a szerző­kön kívül lelkesen ünnepelte Havassy Mimit, Harcos Irént, G. Székely Renét, Medgyessy Erzsit, Károlyi Jánost, Ledeczy Antalt, Se­bestyén Jenőt, Bihari Lász­lót. A darabot nyolcszor egy­másután tűzte műsorra az igazgatóság és ami a legérde­kesebb, a jegyek elővételben mind elfogytak. HBBBBmHBBN­BIlHBHBB A debreceni színház tizenöt előadásra tervezte az „Alexandrát". De a darab oly nagy sikert ér el, hogy a színház igazgatósága kény­telen volt a műsor beosztását megváltoztatni és újabb 15 napra programba illeszteni Martos—Szirmay operettjét. A közönség estéről-estére lelkesen tapsolja Timár Ilát, Szilágyi Marcsát, Tamás Benőt, Szigeti Jenőt, Csutok Ferencet, Endrődit és Ká­rolyit. Nagy Anci, a székesfehér­vári színtársulat primadon­nájának Alexandra-toalett­jeit Wolner Miksa székesfe­hérvári áruházának buda­pesti szalonja, Boros Braun, Margit készítette Miskolc: „A Híd". Sebes­tyén Géza Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék