Színházi Élet, 1928. január 29–február 4. (18. évfolyam, 5. szám)

1928-01-29 / 5. szám

90 •­­ SZÍNHÁZI ÉLET „Pacific 231" László Sándor megfilmesítette Honegger mozdony-szimfóniáját „Pacifiic 231", egy gyors­tehervonat mozdonya, amely életét New York és San Francisco között száguldja le. Arthur Honegger kot­tába írta ennek a lokomo­tivnak az életét és ezt a szimfóniát László Sándor, a Németországban élő ma­gyar zongoraművész megfilmesítette. László Sándor (akinek nevét a zenei világban a „szintényzene" tette is­mertté) mindenesetre me­rész újitást vitt véghez, am­ikor a zenei kompozí­cióhoz készítiett filmkísére­tet. A „Pacific 231" mind­össze kilencperces absz­trakt film, amely nem a Fatty újévi üdvözlete a­ mozdony zaját utánozza, hanem szemünk és fülünk előtt leéli a mozdony éle­tét a fűtéstől egészen ad­dig a patetikus magaslatig , amikor 300 tonna teher­rel 120 kilométeres sebes­séggel rohan óránként. A „Pacific 231" Német­országban meglehetős nagy feltűnést keltett. A Neue Leipziger Zeitung többek közt így ír róla: ,,Ez a film sokat jelentő kísérlet, lélekzet fojtva fi­gyeli a néző a tempóját és a film új lehetőségei vil­lannak fel a nyomában." A film sikere az ameri­kaiak figyelmét is felhívta László Sándorra. A War B. U. É. K. Most érkezett meg az amerikai „Variety" újévi száma, amelyben az is­mert amerikai színészek és színésznők egész- és félol­dalas hirdetésekben kí­vánnak boldog új eszten­dőt a kollegáknak, igazga­tóknak é­s a kedves kö­zönségnek. A legérdeke­sebb hirdetést kétségtele­nül a kedves kövér Fatty tette közzé, akit az ameri­kai közönség éveken át bojkottált. Fatty ezt írja az újévi hirdetésben: I wish everyone the same as I have been this year — Ugyanazt wished kí­vánom mindenkinek, amit nekem kívánnak az új év­ben. with everyone the tame as I have been wiihed thi« year ROSCOE "FATTY" ARBUCKLE i amerikai közönséghez ner-filmgyár már meg is hívta Amerikába, hogy ugyanezt a témát amerikai méretben és eszközökkel egy nagy filmnek feldol­gozza. Új magyar film: „Zsuzsanna és a uH" Új magyar film készül. A City Cinema megfilme­síti Barháthy Vilmos ren­dezésében Andai Ernő Zsu­zsanna és a vének című munkáját. A film főszere­pére egy ismert színpadi színésznőt akartak szer­ződtetni, de ez a terv anyagiakon meghiúsult. — Zsuzsanna szerepében egy pesti úrileány fog debü­tálni: Bérezik Baba, Bér­ezik minisztériumi főigaz­gató leánya, aki unoka­húga az elhunyt Bérezik Árpád írónak. Zala Emmi és Tapolczai Jojo­nak még a filmben játsza­nagy női szerepet, míg a férfi­szerepeken Zátony Kálmán, Bérczy Géza, Hajmássy Miklós, Vendrey Ferenc és Pázmán Ferenc osztozkod­nak. — Richard Dix legújabb fényképe

Next