Színházi Élet - 1933/28. szám

— A komponista meg­betegedett, rövidesen azonban kipótolja a mulasztást és megláto­gatja budapesti bará­tait és rokonait. — Igaz, hogy Len­keffy Ica itt volt Buda­pest­ern? — Még­pedig a legna­gyobb inkognitóban töl­tött itt néhány napot. Az édesanyját és a fa­míliáját látogata meg. — Mi igaz a válóperé­ből? — ő maga mondotta el nekünk, hogy a le­hető legjobb barátság­ban elvált a férjétől, Mannheim Lajos pári­zsi magyar bankártól. — Új férjhezmenési tervek? — «Egyelőre szó sincs ilyesmiről!» — cáfolta meg erélyesen. Általá­ban hangoztatta, hogy a jövőre néz­ve nincsen kialakult programja. Vagy Londonban, vagy Párizsban szándékozik élni és a nyarat Biar­ritzban tölti. — Nem fog többé filmezni? — Dehogynem, Korda Sándor ren­dezésében játssza Londonban egy nagy film női főszerepét. — Meséljen valami jó pletykát! — Előbb még elmondom, hogy Má­rai Sándor befejezte első egész estét betöltő színdarabját. Címe: Egy úr Velencében. Casanováról szól, de a darab szüzséjében semmi sincs olyan, ami Casanova emlékirataira hason­lít. Márai Sándor csak a történelmi keretet tartotta meg, egyébként a mesét ő gondolta ki. — Utazási híreit befejezte? — Még egy boldog uta­sról számo­lok be: Szűcs László, az Operaház tehetséges ifjú tenoristája az opera­barátok egyesületének kétezerpengős ösztöndíjával Milanóba utazott, ahol Kiepura mesterénél képezteti tovább a hangját. — Most aztán igazán meséljen va­lami jó pletykát? — Balla Lici budapesti népszerű­ségére jellemző, hogy a fiatal szub­rett a múlt este tizenegy ismert bu­dapesti színházi ember társaságában ült a Duapart egyik kávéházának terraszán. Mint a társaság egyedüli hölgytagja, nagy irigykedés köz- Három magyar Abbáziában Harmath Imre, Dénes Oszkár és Brodszky Miklós (Foto Fix) Szász Edith, Szász Mikl­ós hangversenyvál­lalati igazgató fele­sége, aki egy-két kisebb színpadi szerep után a Terike cím­szerepét játszotta szép sikerrel a Belvárosi Színházban (Angelo foto)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék