Színházi Élet, 1935. október 20–26. (25. évfolyam, 43. szám)

1935-10-20 / 43. szám

hogy rádió-kritikájában helyesbítsen egy szót, amit a Bellini-előadás kapcsán írt. HUNYADY SÁNDOR: A született nagyúr, aki mellé külön költőt kellett szerződtetnie a szerkesztőségnek. Ez­­ költi fel »Sándorkát«, ha az előzetesen megbe­szélt cikk megírása aktuális lett. Szálló­beli szobájának asztalán van egy tálca legalább százötven különféle minőségű és keménységű meghegyezett ceruzával. Eb­ből a dús készletből választja ki azt, amely megírandó cikkének hangulatához legjobban passzol. Állandó hörghurutja ellen Levente-cigarettával védekezik. GÁBORNÉ: A kiadóhivatal igazgató­nője, a leghalkabb szavú dáma. Minden­kit figyelmes, kedves, megértő módon hallgat vérfig, aztán, ha úgy találja, hogy az, amit előadtak, a lap érdekeibe üt­közik. őzika­ mosolyával azt mondja: »nem!« És ez a nem erősebb tizenhat lennél. WÜONKA. Lásd: Guth Ilonka, ő a tit­kárnő és a legrégibb bútordarabok egyike a házinál. Élő telefonkönyv. HaUé Sze­lasszié boldog lehetne, ha olyan elszánt testőre és kitűnő diplomatája volna, mint a Színházi Élet Ilonkája, amint ott trónol Incze főszerkesztő előszobájában. KALMÁN JENŐ: Rosszat mondami nem akarok róla, jót pedig keveset tu­dok. Harsányi Zsolt után ő a korelnök. Legnagyobb nevezetessége, hogy ő a híres Muki kutya gazdája. KARINTHY FRIGYES: A legszíveseb­ben és legtöbbet olvasott magyar humo­rista kézirata teljesen olvashatatlan. Nem is tudja más elolvasni, csak ő. De ezt aztán lelkesedéssel teszi. Bármennyi dolga van a szerkesztőnek és ha ötvenen várnak is rá az előszobában, Karinthy beront a kész cikkel, széket húz az író­asztal elé és belekezd a felolvasásba. Va­lósággal transzba jön a hangjától és olya­nokat is beleolvas a cikkbe, amik benne sem voltak, csak időközben jutottak az eszébe. Amikor aztán a cikk nyomtatás­ban megje­lenik, fölháborodva jön és­ rek­lamál, hogy már megint húztak a kro­kiból! Azt reklamálja mindig, amit csak beleolvasott. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ. A cikket a fe­leségénél kell megrendelni, ő veszi fel a Smolka János és Vári Pál Orttzer otthon szerkeszt honoráriumot is. Mindig zöld tintával ír, apró, egészen apró betűkkel. Néha egy szót tízszer is kihúz, mindig új kifeje­zést keres és amikor megtalálja, más színű — piros — tintával írja be. KUTHY GYÖRGY: Két múzsa szolgá­latában áll. Ő veszi át a szépíróktó­l a kéziratokat és ő választja ki a leadásra kerülő kottákat a világirodalom slágerei­ből. Ezért a legnépszerűtlenebb minden munkatárs között. Mert őt szidják a köl­tők, ha visszakapják a kézirataikat és őt szidja a közönség, ha a sláger túlságosan ismerős. Pedig neki van igaza, mert a számból akkor lesz sláger, ha már min­denki dúdolja. Ha nincs kéznél zongora, maga énekli l­e a számokat Incze főszer­kesztő úrnak. A főszerkesztő szerint gyakran mást énekel, mint ami meg­jelenik. LASZLO HENRIK: A fotóriporterek főparancsnoka. Tizenhárom éves korában robbant föl először magnéziumtól, azóta már többször megtörtént vele ez a bal­eset. Művészetének olyan lelkes híve,­ hogy fejfájás ellen magnéziumot vesz be, aszpirin helyett. MARKUS LASZLO: A legpontosabb munkatárs. Ha azt mondja, hogy félhá­romkor lehet küldeni a cikkért és félhá­rom után egy perccel még mincs nála a szerkesztőségi altiszt, telefonji, hogy mi az oka a feltűnő késedelemnek . MÓRICZ ZSIGMOND. Az egyik lánya veszi fel a cikkrendelést, a másik lánya hozza a kéziratot, a harmadik jön a ho­noráriumért. A reklamációs osztályt a fe­lesége, Simonyi Mária vezeti, őt kell intervencióra kérni, ha késik a megígért kézirat. MUKI: Eredetileg csak Kálmán Jenő kutyája volt, ma már az egész szer- Lukács és Farkas Imre

Next