Színházi Élet - 1936/52. szám

A pesti extrák Az extra csak néhány pillanatra jelenik meg a filmen, mégis olyan tö­kéletesnek­­kell lennie, mint a sztárnak. Az extráknak rendsze­rint csak egyetlen epizód­­i­uk van a filmen: ajtót nyitnak, amelyen más­va­laki lép be, pezsgőt tölte­ne­k egy karcsú pohárba, amelyet másvalaki ü­rít ki, végigtáncolna­k a tánc­termen vagy báron, de so­hasem kérhetik fel a primadonnát vagy amoró­zót... Talán, ha egyszer vé­gigjátszhatnék az egyik jelenetet, amelynek csaik gyorsan eltűnő figurái voltak, felfigyelnének rá­jtuk az embereik és meg­állapítanák­, egy új tehet­séget fedeztek fel. Az extrák — bár jele­netük csak néhány mé­ter — mégsem statisztáik. Hollywood mindig az extrák közül választja ki sztárjelöltjeit. Az egyéni­ség nélküli statisztáikkal szemben az extra más­vá,j­óságos sztárnak szán e­mit, mert tökéletesen kép­viseli ezt a típust, amely­re kiválasztották. Az extrákból valós­ágos könyvelést vezetnek a filmgyárak. Nevüik és cí­mük mellett, néhány rö­vid szálba sűrítve, ott áll egész életregényük. A tí­pus, amit képviselnek, a ruházataik, a megjelené­seik, szabadidejük, anyagi igényeik — minden! Ezek­ből is könyvekből választ­ják azután ki a megfelelő extrákat. A felvételvezető elolvassa a forgatóköny­vet és már megy is ki az értesítés: Bimbó Attila reggel hétkor jelenjék meg lolvaglódressziben a lóversenypályán, külső felvételen ... Linder Mag­da legszebb estélyi ruháját vegye fel a­ holnapi Hun­nia-bárjelenethez. A »tit­kárnő« vegye fel szem­üvegét és üljön a vezér­i­gazgat­ó előszobájába. Most felvonultatjuk a pesti extrákat. Premier planban, amelyhez olyan neh­ezen érhetnek el a filmen. Sz. E. Libertiny Éva az »úrilány« báró Szili Mária a »bárónő«­ Torkos Árpád a »beteg« Balogh Ili a »parasztlány» özv. Nyáray Antalné a »nagymama« Halmos Erzsi a­, »öreg koldus­asszony« Bimbó Attila a legjobb lovas Kökény Bella a »bárnő« Lányi Kornél a »bankár« Rajna Mária »koszorúslány« Kuthy Janka a »jóasszony« Linder Magda a legelegánsabb Sziráky Dóra a »francia hölgy« Maul János a »kéményseprő« Pali bácsi az »öreg koldus« Antalffy Kató a »Garbo-extra« Lányi Irma a »siratóasszony« Román Mária a »titkárnő«

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék