Színházi Élet - 1937/42. szám

ÜDVÖZLÖM PESTET! Jj^ta­ : Jerome ^jan­ovics Ha meglepően hangzok is, nagy izgalommal, sőt szorongva vártam új fil­memnek, a Férfisors­nak pesti bemutatóját. Tulaj­donképpen semmi sem fűz Budapesthez, sohasem jártam ebben a városban, de mindent tudok róla, amit színházi ember­nek tudnia kell. Elsősorban, hogy kriti­kusabb közönsége egyetlen világváros­nak sincs és hogy amit a pesti publi­kum fémjelez, az egyben világsikert je­lent. Innét van valószínűleg az is, hogy a Pestről külföldre került írók és színé­szek mindegyike karriert csinál, a tehet­séges írók ugyanis elkényeztették a kö­zönséget és az igényes közönség nagyon megrostálja kedvenceit. De mindez, amit mondtam, csak álta­lánosság. Vannak pozitív adataim is Budapestről Egy Szendrey nevű zse­niális muzsikustól szereztem őket, aki a Férfisors testvérfilmjéne­k, a Buda­pesten nagy sikert aratott Örvénynek zenéjét írta. Nos, ez a Szendrey sokat mesélt nekem Pestről, annyit, hogy ha ma odakerülnék, szinte otthonosan mo­zognék a F­észekben (ugy­e így hívják az önök művészklubját) és az irodalmi kávéházakban. Amikor megtudtam, hogy a Fórum kitűzte a Férfisors premierjét, intézkedtem, hogy küldjék el címemre­­ az összes számbavehető pesti kritikákat. Egy Párizsban élő, magyar újságíró barátom aztán nekiült és lefordította valamennyit. Mondhatom, nagyon jól esett az egy­hangú elismerés, mindenekelőtt, mert Budapest már az örvény után kegyeibe fogadott. Részemről igen nagy tét állt: az első siker népszerűségét kellett meg­tartanom, sőt, amennyire lehet, fokoz­nom. Igaz, hogy zseniális forgatókönyv, remek rendező és kitűnő partnerek se­gítettek a nehéz feladat keresztülvitelé­ben. De még így is túl sokat kockáztat­tunk, amikor egy szándékosan elrontott filmrészt úgy kapcsoltunk a cselek­ménybe, hogy éppen ezzel húzzuk alá a játék művészi teljességét. A budapesti közönség — mint a kritikákból látom — megértett bennünket, és —­ ami talán túl­zás — a film­játszás új korszakának pionírjait ünnepli bennünk. A pesti kritikákat szokásom ellenére albumba köttettem és nagyon büszke vagyok rájuk. Ha lesz rá alkalmam, rövidesen személyesen ismeretséget kö­tök a magyar főváros Eddig is sze­retettel üdvözlöm Pest, « „ , .„„„ - ,„• - .ii-i-u. m.n.iai.iu.. L...IP. A kis Sulyi (Ádám Klári) és Fücsök úr (Ka­boa Gyula) ilyen díszkíséret mellett keresi a 300.000 pengőt a pesti utcán a »300.000 pengő az utcán« című filmben (Kárpát film — Faludi foto)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék