Színházi Élet - 1938/39. szám

A miniszter lányának politikai nyilatkozata Több, mint egyórás kihallgatáson fo­gadott bennünket egy aktív miniszter egyetlen lánya, aki legnagyobb cso­dálkozásunkra politikáról nyilatkozott. Igaz, hogy ennek a szinte szenzáció­számba menő nyilatkozatnak azért van egy apró kis szépséghibája. A szépség­hiba az, hogy a szóbanf­orgó miniszter csak este kilenc és tizen­egy között foglalkozik ál­lamüü­gyekkel és hogy a lánya se vérszerinti poli­tikus-ivadék, hanem Mu­ráti Lilinek hívják és üres óráiban a Vígszín­ház művésznője, aki most a Terézkörúti Színpadon rendreszerepel, »Megsér­tették a minisztériumot« című zenés vígjátékban és ugyanebben a darab­ban a miniszter lányát alakítja, énekkel, tánccal és — ami a legfontosabb — sikerrel. Azért mi mé­giscsak kíváncsiak vol­tunk, hogy az az előkelő úrilány, aki a szerepe szerint minden este egy óriási politikai botrány középpontja, hogy véleke­dik a politikáról a nap­pal? Muráti Lili a következő öt pontban szögezte le po­litikai álláspontját: 1. Nagyon szépen ké­rem, hagyjanak engem békében a politikával. Adót fizetek, szépen kölszönök minden közlekedési rendőrnek, egyéb közöm nekem az ilyen hivatalos székhez nincs és sohase volt. 2. Apára katona, én odahaza politikát nem tanultam. Most kezdjem el, vén­ségemre. 3. Tudom, hogy van jobboldal és van baloldal. Mind a két oldalon páholyok vannak, zsöllyék és karzati ülőhelyek. Én a középen állok. A szín­padon. 4. Ezen a helyen — el ne kiabáljam — remekül érzem magam és nem is akarok innen elmozdulni, amíg a Jóisten és a kö­zönség is így akarják. 3. Ebben a darabban énekelek és táncolok. Eb­ből is látható, hogy nem ijedek meg az árnyékom­tól. De a politikának még az árnyékától is félek. És — bármit is terjesztenek felőlem — ezennel a le­hető legü­nnepélyesebben kijelenteni, hogy semmi­féle jelszavas politika, vagy programm követője vagy pláne propagálója nem vagyok. Az én éle­tem a színpad; nem jel­szavak kellenek nekem, hanem végszavak és egy programm érdekel csupán: a Vígszínház heti műsora. És ha igazán miniszter lánya lennék, egyetlenegy politikai akcióba kezdenék csupán. Megkérném a papámat, hogy úgyis mint miniszter, arasson nekem a legkitűnőbb írókkal angyali szerepeket. * Bálint Gaby (Magyar Színház) Muráti Lili, a miniszter lánya (Laub­laui) Erdélyi Erzsébet (Vígszínház) Tachler Gizella Belvárosi Színház) Telbisz Éva (Belvárosi Színház) Uzoni Zayzon Gabi (Andrássy Színház) Andrássy (Terézkörúti Zsuzsi Színpad) XJ3 taank n. meszti v * 1 a h /m i Szende Bessy (Magyar Színház) Miklós Lívia (Royal Színház) V J.­ .

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék