Színházi Élet - 1938/43. szám

tisztáltam a darabokban, azután pe­dig­ kisebb szerepeket is kaptam. — Hogyan ismerkedett meg Zi­lahy Lajossal? — kérdezzük. — Zilahy Lajos darabjaiban — feleli Olasz János — sokat­­játszot­tam, a »Hazajáró lélek«-ben és a »Sírt a nap«-ban. A »Süt a nap«­ban bizony nem Sámson Mihályt, hanem a tiszteletes urat. Azt a sze­repet egy tisztviselőnk játszotta, de rossz is volt benne. Zilahy valahol láthatott vagy hallott rólam, nem tudom, d­e egyszer csak hivattak a filmgyárba, hogy azonnal keressem fel Zilahy urat. A lakásán találkoz­tunk, először jól végignézett, aztán megkezdődött a tűzpróba. Szaval­tam, beszéltem, felolvastam, énekel­tem. Zilahy úr azt mondta: neki tetszik amit csinálok, habár még nyers vagyok. Egy hónapon keresz­tül még nyolcszor voltam nála, azalatt sokat tanultam. Zilahy úr , közben sohse mondta, hogy én fo­rgom játszani Sámson Mihályt a fil­men, csak a végén tudtam meg. ' — Látta-e már magát a filmen? ».— Néha úgy ábrándoztam itt a jó szobámban, 'hogy talán majd ját­'' szom a filmen, látom magam és "hallani fogom a saját hangomat. Mikor aztán behívtak a vetí­tő to­emibe, a második napon, nagyon re­begtem ám, féltem én nagyon, hogy­­milyen leszek. Azt gondoltam: Iste­nem, ha nem tetszem, milyen arcok­kal találkozom majd, ha világos lesz? ... Aztán úgy látszik tetszhet­tem, mert dicsértek. — Hogy mit remélek a film si­kerétől? — feleli kérdésünkre a föld­mívesből lett filmszínész. — Hogy nekem bevág-e vagy sem, azt­ nem tudom. Én nem reszkíroztam sem­mit és ha nekem nem lesz sikerem, hát Istenem, veszem a táskát és megint csak becsöngetek a­ laká­sokba a gáz miatt. De Zilahyt rop­pant tudom becsülni, mert a nép embere. Azt szeretném, hogy ő ne csalódjon bennem, hogy meg legyen elégedve velem. Nemcsak a sok pénz és fáradság miatt, amit rámpaza­rolnak, de az ő írói hírneve miatt is jobban érdekel az ő megelége­dése, mint a magam sikere... Csendi lesz az alacsony kis szo­bában. Nem faggatjuk tovább Olasz Jánost. Ahogy az őszinte szavait hallgatjuk, a­hogy a tiszta szemébe nézünk és ahogy a keze erős szorí­tását érezzük, biztosra vesszük, hogy ez a tehetséges ember eléri a célját. Zilahy Lajos meg lesz elé­gedve ... KUTHY GYÖRGY A papkisasszony követi Sámson Mihályt... Olasz János és Nagy Alice (Faludi-fotó) Olasz János élete első interjúját adja a Színházi Élet munkatársának . (László fotó)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék