Színházi Hét - 1912/41. szám

41. szám. SZinHAZI I4ET 9. oldal Moziszkecscs az Apollóban A gyilkos. Kinema-szkecscs bohózat 3 felvonás­ban. Irta Bródy Miksa és Martos Fe­renc Zenéjét szerezte Szirmai Albert. Színre hozta az Apollo 1912 novem­ber 28-án. Molnár Viktor az Uránia leg­utóbbi közgyűlésén tartott be­szédében megpendítette a mo­zik államosítását. Kérjük szere­tettel. nem kérünk ebből az ál­lamosításból. A kultura mindig jobban jár. ha üzletileg csinál­ják. mintha államilag, monopó­lium gyanánt dédelgetnék. A bu­dapesti színházi élet azóta pezs­gő. amióta az állami Nemzeti Színházzal szemben keletkezett a Vigszinház. ami viszont meg­ujhító hatással volt magára a Nemzetire is. aminthogy akár­ki meglássa, hogy a magy. kir. Operaház is annak köszönheti majd — végre! — egészséges lábraállását, hogy farkasszemet néz vele a konkurrens Népope­ra. Mit gondol Molnár Viktor, a mozik eleve az állam kezében, kifejlődtek volna-e oly virágzó­vá, mintahogy az Budapesten ma látható? Megerősödhetett volna-e például az Apolló any­nyira. hogy ma már magvar Írókkal és magvar iparral dol­goztathat.! Vajon megkapta volna-e a budapesti publikum az ő új mulatságát, a kinema­szkecsset? De mit kérdezünk annyit, a mikor voltaképen annak aka­runk örvendezni, hogv hála Boda Dezső főkapitány bölcses­ségének. e héten feltámadt a ta­valy inkább oportunitásból. semmint okosságból beszünte­tett kinema-szkecss. Persze a műfajt kezdeményező Apolló­ban támadt fel. A feltámadás Bródy Miksa, Martos Ferenc és Szirmai Al­bert neveivel, a már tavaly be­vált szkecscs-triásszal, illetőleg ennek Gyilkos c. művével ün­nepelte meg az Apolló. A csütörtökön este bemutatott szkecscs ötletére, valamint ki­dogozására nézve igazán min­tájául szolgálhat a kinema­szkecscsnek. Egy ióizű vi­déki. Kerekes, fölkerül Buda­pestre és itt behálózza egy finom nőcske; bepezsgőzteti. a lakására csalja, ahová egyben „épen jókor" betoppan — a férj. A féri ott rögtön zsebken­dővégről való pisztolypárbajt ajánl; a párbaj megtörténik és a féri holtan rogy össze. A fele­ség tanácsára a férjet zsákba varrják, majd a Dunába dobják. A gyilkos konflison akar szere­tőjével a Duna partjáról elsietni, de a kocsisban a meggyilkoltat pillantja meg; majd pezsgőbe akarja fojtani bánatát, de a pin­cér ábrázatáról a férj vigyorog rá; végre egy rendőr kezére akarja adni magát, de a rendőr­ben is a meggyilkoltat ismeri fel. Ájultan rogy össze; a nő lakásán tér magához, ahol az­tán viszont látia a férjet is. de ATTENT8QN ! »»»>•>> FIGYELEM! Egyedül All : Caviar, Osztriga Langouste, Hors d'oeuvre és roston sültek kül5nlegessé­geivel és mérsékelt áraival a fővárosban. Aczél, Excelsior BAR-ja Rákóczy-ut 72. ZENE ! ««... ÉNEK ! ====^= NYITVA REGGELIG !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék