Szinházi Magazin, 1942. április-június (5. évfolyam, 15-27. szám)

1942-06-24 / 27. szám

főispánnal, a­­­ti­­­l a WW V Tukats főispán polgármester, Bá. - - (A Színházi Magazin szegedi szer­kesztőjének tudósítása.) Végre meg­oldódott a szegedi színház ügye: vitéz Bánky Róbert, az Új Magyar Színház igazgatója aláírta szerződését Szeged vá­rossal. Társa és gazdasági igazgatója ebben a vállalkozásban is Orosz Barna, a leg­sokoldalúbb színházi és filmvállalkozó. A Színházi Magazin szegedi munkatársa a színház dísszel kezdődő új korszakáról beszélgetett TUKATS SÁNDOR DR. főispánnal, aki a következőket mondotta: Örvendetes­­és sok re­ményre jogosító helyzetnek tartom azt, hogy színházunk új vezetőinek személyével, két nagy budapesti színházzal ke­rült a legszorosabb kapcso­latba. Különösen fontosnak tartom azt, hogy vitéz Bánky Róbert vál­lalkozott a szabadtéri játékok megrende­zésére is, amire sajnos, az idén már nem kerülhet sor, bízunk azonban benne, hogy a jövőben teljes nagyságában és pompájá­ban feltámad Szegednek ez a néhány év óta kényszerszünetet tartó kulturális intéz­ménye. PÁLFY JÓZSEF DR. polgármester a következőket mondotta: — A szerződést aláírtuk s ez biztosítja, hogy Szegednek a jövőben fővárosi rangú színháza lesz. Vitéz Bánky Róbert sze­mélye és működése iránt a legteljesebb bi­zalommal vagyok eltelve. Beszélgettünk is, aki hangoztatta, hogy nagy reményeket fűz a szegedi színházi vállalkozáshoz. - Perspektívákat látok ebben a városban mondotta­k s különösképpen élénken OROSZ BARNÁVAL Pálfy Bánky és OrOSZ ** fi U­lK Szeb­ed. június. rettentódnak ki k.p/nz.plfítMnhmr 'máris a s?n­ Szeged. június. rajzolódnak ki képzeletemben máris a sza­badtéri játékok. Addig pedig, amíg ezeknek­­a megrendezésére sor kerül, tökéletes fővá­rosi színházi levegőt hozunk ide a tisza­­parti színházba. Hosszasan beszélgettünk vitéz BÁNKY RÓBERTTEL szegedi terveiről és előkészületeiről. — Szegedi színházam vegyes műsora lesz — mondotta Bánky igazgató — operát, ope­rettet és prózát fogunk játszani. Az érdek­körünkbe tartozó budapesti színházak ösz­­szes újdonságait a vidéki színházak közül először Szeged­­kapja, még­pedig lehetőleg a teljes pesti szereposztásban, kosztümök­kel és díszletekkel. De, bemutató előadáso­kat is tartunk Szegeden s ezek a darabok Szeged után kerülnek majd a fővárosba. — A szegedi társulat, operettfőrendezője és igazgatóhelyettese Ihász Aladár, próza­­főrendezője Both Béla. Rendezni fog Sze­geden Tihanyi Vilmos és Ígéretet kaptam Pünkösti Andortól is. Somlay Arthur, amel­lett hogy fellép Szegeden, rendezést is vál­lalt, sőt valószínűleg Németh Antalt is si­kerül megnyerni majd egy rendezésre. Ré­szint már megállapodtam, részint tárgyalok a­ következő művészekkel: Peéry Piroska, Sárdy János, Bulla Elma, Simor Erzsi, Tát­­ray Ida, Perényi László, Pethes Ferenc, Földényi László, Szép Ilonka, Halasy Ma­riska, Harsányi Rezső, Ladányi Ferenc, Somlay Júlia, Harcos Irén, Radnóthy Éva. A szegedi szezont október első felében nyi­tom meg a Bánk Bánnal, első próza a Bi­zánc, az első operett a Vén diófa lesz, a tel­jes pesti szereposztásban s a pesti előadás díszleteivel. Fenti négy nyilatkozatból teljes nagy­szerűségében bontakoznak ki a szegedi színház októberben kezdődő új s egyben új korszakot kezdő szezonjának körvonalai. Osváth Tibor Ottó vitéz Bánky Hóbert a szegedi városházán aláírja a Városi Színház szerződését. Mellette ül Orosz Barna igazgató. Mögöttük állnak (jobbról-balra): Pálfy György kultúrtanácsnok, Rack Lajos fo­galmazó: Telbisz István tiszti ügyész

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék