Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 5. kötet

J - Jókay Lajos - Jókai Mór, (ásvai)

Jókai 13.) — Rozsnyói Híradó, 1883. 26. (J. Gömör­ben). — Nemzet, 1883. 5., 314., 315., 338. 1884. 26. (J. Debreczenben), 299., 334., 1885. 59. (J. Arany embere Bécsben), 279. 293., 1886. 25., 325., 1889. 142. (Jókai a Hortobágyon), 359., 1891. 15., 37., 1893. 97., 125. (J. Tardonán), 131., 227. (J. jubil. külföldön), 1894. 2. (J. Berlin­ben és Bismarcknál), 6. (Andronicus és Bek­sics G.), 7. (A király elismerése, Nemzeti ünnep), 178. (J. család ármálisa), 320. (J. művei külföldön), 1895. 50. (Adorján S.), 294., 1898. 339. Szám. — Délmagyarországi Lapok, 1884. 146., 1885. 251., 225. (Visi Imre).­­Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Hazánk V., VI. 1885—86. (Hamary D.) — M. Paedag. Szemle 1885. fényny. arczk. — Egyetemes Philologiai Közlöny 1886—1895. (Hellebrant Árpád, J. irodalom.) — Magyar Salon 1885. (Hegedűs S.), 1894. jan. Emlékfüzet: Stefania föherczegné levele, hasonmással, József föh­erczeg levelei J.-hoz, hasonm., Gr. Zichy Géza, Hegedűs S., Beöthy Zsolt, A sárga rózsa, Tóth Lörincz, Mikszáth K., Jókai mint képviselő, Herczegh F., Jókai Mórnál, Adorján S., J. közelről, György Aladár, A „Hon" szerkesztősége, Id. Ábrányi K., J. és a királyhymnusz, Sziklay J., J. kertjében, Cziklay L., Miért nem maradt J. gyakorló ügyvéd ?, Rudolf trónörökös levele J.-hoz, hasonm., Futtaky Gy., J. és a trónörökös, Szinnyei J., Régi időkből, Endrődi L., Si­monyi Zs., J. mint nyelvművész, Vadnai K., A lappangó költő, Gopcsa L., J. és a gyorsírás, Karczag V., J. emlékező tehetsége és népszerűsége, Szabó E., Ének a J. szi­véről, Révai Mór, Hogy jött létre a nem­zeti diszkiadás, Rákosi V., Érintkezésem Jókaival, Festetich Andor, J. a nemzeti szinházban, Halász Gyula, J. regényei kül­földön sat. Több arczképpel és rajzzal. —• Ország-Világ 1886. (J. és Táncsics), 1890. 51. arczk., 1893. 14., 16., 1894. 2. (Abonyi Á.), 3. (Somló S., J. és Frankenburg.) — Magyar Könyvészet 1887—95. — Debreczen 1887. 51. sz. — Lorencz, Catalogue Génerale. Paris, 1887. X 24., 1892. XII. 549. 1. — Sárosmegyei Közlöny 1888. 23. Sz. (Latkóczy M.) — Pozsony­megy­ei Közlöny 1888. 8. SZ. — Alföld 1888. 26. sz. — Ballagi Géza, Politikai Irodalmunk Magyarországon 1825-ig. Bpest, 1888. (Rab Ráby). — Petőfi-Muzeum 1888—1894. Kolozs­vár. — Erdélyi Hiradó 1889. 67. (J. a már­czius hőse). — Képes Családi Lapok 1889. (Mu­rányi Ármin, Látogatás J.-nál, 1894., (Tolnai Lajos, Mikszáth). — Neue Arader Zeitung, 1890. 274. (Rothfeld S.) — A Hét 1890. 17., 52. (Adorján S., J. mint szerkesztő). — Kiszlingstein Könyvészete — Pressburger Zei­tung 1891. 58. (Oskar van Krücken). — M. Szemle 1891. 27. SZ. (J. követői). — Irodalom­történeti Közlemények II. 1892. (J. a finn iro­dalomban), IV. 1894. (J. Pápán 1841—42.) — Sturm Albert, Országgyűlési Almanach 1892 — 1897. Bpest, 244. 1. — Barsi Ellenőr 1893. 48. (Szombathy Ignácz, J. ősei.) — Néptanítók Lapja 1893. 90. Sz. (Kiss Áron). — Nyitra­megyei Közlöny 1893. 49—51. SZ. (Nagy Nep. János, A barsmegyei Jókaiak). — Nyugatma­gyarországi Hiradó 1893. 64., 268. SZ. — Torontál 1893. 287. sz. (dr. Kiss Sándor). — Über Land und Meer 1893. 10. 8Z. arczk. — Bereg 1894. 1. SZ. — Zala 1894. 2. sz. — Er­délyi Hiradó 1894. 1. és köv. sz. (Kovács Dezső, J. regényei a szinpadon). — Szabad Szó 1894. 6. SZ. (Hevesi József.) — Színművé­szeti Lapok 1894. (J. mint színműíró.) — Őr­álló 1894. 2. Sz. — M. Hírlap 1894. 6. (J. őseinek pöre). — Brassó 1894. 4. szám. — Magyar Állam 1894. 4. (Gyürky Ö.) — Magyar­ország 1894. 290. sz. (Zichy Nándor és J. a börtönben.) — Hazánk, 1894. 6. sz. (Jókai ismeretlen librettója), 11., 12. sz. (Erdélyi Pál, Baróti Lajos, J. és Petőfi, Katona L., J. az ethnographus, Koltai V., J. „Egy az Isten" földén). — Névy László, Jókai Mór, kiadja a Petőfi-társaság. Bpest, 1894. fényny. arczk. — Prém József, Jókai Mór. Pozsony, 1894. rajzokkal. (Kortársaink 27.) — Nord und Süd 1894. (Karpeles G.) — Vlastenka Pokladnica. Pozsony, 1894. III. (Kiadja a pozsonyi munkásegylet, J. életr. és arczk. rövid mutatványokkal.) — Magyarország 1894. 15. sz. — Jókai 1894. 2., 7. SZ. — Nyíregyházi Hirlap 1894. 1. SZ. — Ferenczy József, Jókai mint hírlapíró. Győr 1894. (Egyetemes Könyv­tár 69.) — Religio 1894. I. 8., 9. (J. és a biblia). — Magyar Szemle 1994. 1. (Pintér K.) — Körösi László, Jókai Mór. Bpest, 1894. (Korrajzok 5—1.) — Hódmezővásárhelyi ref. főgymn. Értesítője. 1894. (Futó M.) — Bpesti, ág. ev. főgymn. Értesítője 1894. (Góbi Imre.) — Vajda Emil, Dr. Jókai Mór. Kolozsvár, 1894. — Veszprém 1894. 4. SZ. (J. élete és költészete.) — Máramaros 1894. 2., 3. (Szilá­gyi István). — Élet 1894. (József föls. J.­ról.) — Marosvidék 1894. 3. (Kerekes S.) — Dunántúli Protestáns Lap 1894. (J. pápai éle­téből). — Brassói M. Újság 1894. 3. SZ. — Gö­mör-Kishont 1894. 2. SZ. — Mezőtúr és Vidéke 1894. 8. SZ — Magyar Sion 1894. 43. 1. — Uusi Suometar. Helsingfors, 1894. 5. szám. (Jókai élete­­és jellemzése Jalavától.) — Pallas Nagy Lexikona IX. 1895. (Négyesy L.) — Corvina 1896. 11. 16. SZ. — Bajai Közlöny, 1896. 49. SZ. — Esti Újság 1896. 39., 53. 87. — Ferenczy Zoltán, Petőfi életrajza. Bpest, 1896. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Három kötet, 19. iv sajtó alá adatott 1896. deczember 19.

Next