Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 7. kötet

L - Laucsek Dániel Zab - Laucsek Jónás - Laucsek Márton

863 Laucsek 864 szül. 1836. okt. 26. Bogláron (Fehérm.); a székesfehérvári püspökmegyében lépett a papi pályára és 1855—59-ig a pesti központi papnevelőben theologus és u. ott 1858—1859-ben a magyar irodalmi iskolának elnöke volt; 1859. okt. 28. szenteltetett föl miséspappá; azután se­gédlelkész volt, 1861—63-ig a székes­fejérvári gymnasiumban helyettes tanár­­és 1864-től plébános Szaáron (Fejérm.), hol 1882. jún. 18. meghalt. — Czikkei a Munkálatokban (XXII. 1858. Arany­szájú szent Jánosnak a papságról írt hat könyve), a M. Nyelvészetben (IV.­­1859. A van-e nyelvünk természetében gyökerező saját külszenvedő alak? VI. 1861. Páz­mány Péter Kalauzának nyelvészeti is­mertetése.) Fasciculi Ecclesiastici 1868. 55. 1. — Schema­tismus Alba-Regalensis, 1876 — M. Sión 1893. 630. 1. Laucsek Dániel Zab. — Munkái: 1. Vklad a matka. Turócz-Szent-Márton, 1871. (A csel és az anya, szomorújáték.) — 2. Sv. Cyrill a Method . . . Turócz-Szent-Márton, 1885. (Szent Czirill és Method.) — 3. M. Jakuba Jakobia, Lacrimae Gentis slavonicae esly Slav Národa Slovenskeho s pochvalami priate­lov. In lingvam slavicam transtulit. U. ott, 1885. (Latin és tót szöveg versben. Kiadta Zoch Iván.) — 4. Das menschliche čelbstbewusstsein. U. ott, 1888. — 5. Ľudské povedomie. U. ott, 1888. Horváth Ignácz Könyvészete 1885., 1888. — Vlček, Jaroslav, Dejiny Literatúry Slovenskej. Turócz-Szent-Márton, 1890. 254., 273. 1. Laucsek Jónás, ág. ev. lelkész, L. Já­nos ág. ev. tanító és Gömbös Zsuzsánna fiai szül. 1845. ápr. 4. Vecsén (Vesz­prémi­.) ; a gymnasiumot Felső-Lövőn, Pápán és Pozsonyban végezte 186 -ben ; itt lépett a theologiai pályára s hogy el­szegényedett szüleit segélyezhesse s test­véreit taníttathassa, a Scherz családnál hat évre nevelői állást vállalt. 1871 őszén a jenai egyetemre ment és beutazta Né­metország nagy részét is. A lelkészi vizsgát 1872. szept. 8. tette le Sopronban és segédlelkésznek avattatott fel Karsay Sándor püspök mellé ; de ezen állomását, miután még két évig nevelősködött, csak 1874-ben foglalta el; fél év múlva ren­des lelkész lett Lébényben (Mosonsm.) és 1880 óta vadosfai (Sopronm.) lelkész. 1886-ban a soproni alsó evang. egyház­megye esperesévé választatott.­­ Czik­kei az Evang. Népiskolában jelentek meg. — Munkái: 1. Beszéd a büki gyülekezet százados jubileuma alkalmával. Sopron, 1885. — 2. Egyházi beszéd. Elmondta a­ dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése alkalmával 1891. aug. 11-én Pápán tartott gyámintézeti isteni tiszte­leten. U. ott. — 3. Radó Kálmán egy­házkerületi felügyelő fölött a községi evang. templomban mondott oltári ima. U. ott, 1899. — Kéziratban : Luther Már­ton élete. Horváth Ignácz Könyvészete 1891. és ön­életrajzi adatok. Laucsek Márton, ág. evang. lelkész és jegyző, L. János és Malkos Katalin fia. szül. 1732. máj. 19. Turócz-Szent-Mártonban, hol atyja bíró és jegyző volt; tanult 1740-től Neczpálon, 1747-től Po­zsonyban, 1750-től Sárospatakon és 1752-től Kézsmárkon; honnét 1754. márcz. Berzétére ment kántor-tanítónak ; 1756. nov. Ivántaplóczán, 1759. aug. Deren­csényben, 1761. Felsősajón (Gömörm.) lett lelkész, hol 22 évig maradt, egy­szersmind jegyző s egy ájtatos testület­nek vezetője. 1783 máj. Szakolczára költözött szintén lelkésznek, hol 1802. febr. 9. meghalt. — Munkái: 1. Vypsání života Gotharda Dobšinského ... 1774. (Dobsinsky Gothárd életrajza.) —­ 2. Zlatá báné to jest nábožné motlitby a pisne. Pozsony, 1776. (Az arany bánya, az az ájtatos imák, énekek sat.) — 3. Výklad na nekteré články víry. U. ott, 1776. (Magyarázatok a vallás különböző ága­zatairól.) — 4. Slzy učedlnik­í s oči jejich utrené .. . Szakolcza, 1783. (A tanít-27. iv sajtó alá adatott 1900. ápril 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék