Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 7. kötet

L - Lengyel Samuné (Matákovics Teréz) - Lengyel Sándor - Lengyel Sándor

1069 /j Lengyel 1070 prépost, végre 1879. dulcignói választott püspök és a főrendiház tagja. Állásának jövedelméből sokat fordított jótékony •czélokra (ilyen a 3000 frtos egyházi iro­dalmi), számos egyházi fölszerelést vá­sárolt és az egri székesegyház Mária­kápolnáját pazar fénynyel ujjá alkotta. Díszpolgára volt Budapestnek, melynek a Kerepesi-úton fennálló Zengőszobrot adományozta. Meghalt 1889. okt. 10. Egerben. — Költeménye a Szépliteraturai Ajándékban (1823. Bánatos könyeseppek b. Fischer István egri érsek hamvaira, kézirata a m. n. múzeumban). -— Mun­kái : 1. Oratio quam pro dedicatione et consecratione novae Basilicae Agriensis concinnavit. Agriae, 1837. — 2. Zengzet a Bold. Szűz Mária szeplőtelen fogan­tatása kihirdetése ünnepére. U. ott, 1855. — 3. Isten iránti szeretet példája Szt. István, ki által nagygyá lőn mint feje­delem, szentté mint keresztény. Fejtegette a dicsőült ünnepén aug. 20. 1858. a budai vártemplomban. Pest, 1858. — 4. Jézus valóságos Isten. Fejtegeté és hir­deté az 1861. nagyböjt alatt az egri lo­szentegyházban. Eger, 1864. — 5. Szózat a 48-ik honvédzászlóalj zászlójának fel­szentelési alkalmára, U. ott, 1872. Egri Emlékkönyv 1865. 277. 1. — Munkálatok, Bpest, 1883.. XLVI. 245. 1. — Petrik Könyvé­szete és Bibliogr. — 31. Sión 1888. 536. 1. — Eger 1889. 42. SZ. — Koncz Ákos, Egri egy­házm. papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 153. 1. Lengyel Samuné (Matákovics Teréz). — Munkája : Gyakorlati kézikönyv a női ruhaszabászat gyors és sikeres megtanu­lásához. Intézetek, leányiskolák, tanító­nők számára és magánhasználatra. Köny­nyen felfogható modorban előadva a mértékvétel és szabásminták rajzolása, 9 ábrával, 1 melléklappal. Külföldön szer­zett tapasztalatok után. Bpest, 1881. (2. jav. kiadás 1887., Ism. Néptanítók Lapja 102. 1., 3. jav. k. 1892. Bpest. Németül: U. ott, 1890.). 31. Könyvészet 1886., 1892. — Néptanítók lapja 1886. 678. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. — Horváth ignácz Könyvészete 1890. 99. 1. Lengyel Sándor, 1848—49. honvéd­hadnagy eredeti följegyzéseit (Naplótöre­dékek cz.) közli Szendrey Imre a Komá­romi Lapokban (1898. 37. és köv. sz. Komárom a szabadságharczban: Agönvői hajó légberöpítése, A sánczok bevétele, Harcz a gránátosokkal.) Lengyel Sándor, felső kereskedelmi iskolai igazgató, szül. 1845. márcz. 17. Yáczon (Pestm.), a gymnasium alsó osz­tályait Váczon és Tatában járta, mire 15 éves korában a kegyes tanítórendbe lépett, Mint a rend növendéke Váczon az ujonczévet kitöltvén, Kecskeméten és Pesten végezte a főgymnasiumot. 1866 — 1868-ig Nyitránés Pozsony-Szent-Györ­gyön a hittudományokat hallgatta. Pappá felszenteltetvén, 1868—72-ig a kecske­méti főgymnasiumban a mathcmatika és physika tanára volt. 1871-ben képesítést nyert a mathemathika és physika taní­tasára. 1872-ben az ev. ref. vallásra tért át és ugyanazon évben Budára meg­választották polgári iskolai tanárnak. 1873. a budai polgári fiúiskola igazgatója lett. Indítványára a polgári iskolával kapcso­latosan az 1884—85. tanévben megnyílt az első osztálylyal a kereskedelmi közép­iskola, mely az 1886—87. tanévben tel­jessé lett. Ez alkotás életrevalóságát bizo­nyítja, hogy ily alakban az ország számos jelentékeny városában nyert a polgári fiúiskola kiegészítést. Midőn pedig a fő­város kereskedelmi iskoláit az 1895—1896. tanévben önállósította, L. a VI. kerületi iskola igazgatója lett. Budapest székesfővá­ros törvényhatóságának és tanügyi bizott­ságának, az orsz. tanszermúzeum biráló bizottságának tagja. — A 70-es és 80-as években a polgári és kereskedelmi iskolák szervezeti kérdéseiről számos czikket írt; czikke a budapesti II. kerületi községi polgári és kereskedelmi iskola Értesítőjé­ben (1890. A középkereskedelmi iskolák szervezetének revisiója alkalmából). —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék