Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 9. kötet

N - Neugeboren Dániel György

997 Neugeboren 998 schine. Aus dem Ungarischen, Illustrirt von Otto v. Baditz. U. ott, 1884. — 4. Josef Kiss, Gedichte. Aus dem Ungar, übersetzt. Ugyanott, 1887. — 5. Ungarische Dorf­geschichten von Koloman Mikszáth. Aus dem Ungarischen. Mit fünfzehn Aquarel­len nach Bihary, Karlovszky, Margittay, Neogrády, Roskovics und Vágó. U. ott, 1890. (A jó palóczok). — Endrődi Sándor Kurucz-dalait ford., zenésítette Mihalo­vics Ödön. (Hangjegyek, Bpest.). — Eze­ken kívül fordított Csiky színműveiből (Proletárok, Czifra nyomorúság; ezek kéziratban vannak). Arany, Gyulai, Tóth Kálmán és mások költeményeiből, Fischer S., Peter és Leben und Werke cz. művét ő rendezte sajtó alá (1891—94.); jelenleg pedig a magyar költők és prózaírók, külö­nösen a parlamenti szónoklatok nagy­terjedelmű német anthologiáján dolgozik. Kisfaludy-Társaság Évlapjai. U. F. XVII. 1882. 18. 1. — Budapesti Hirlap 1887. 49. SZ. — Ország-Világ 1891. 51. SZ. arczk. — Egyen­lőség 1891. 30—32. szám. — M. Szellemi Élet. Bpest, 1892. arczk. és névaláír. — Eisenberg, Das geistige Wien I. 377. 1. — Pallas Nagy lexikona XIII. 132. 1. Neugeboren Daniel György, ág. ev. superintendens, a quedlinburgi (Porosz­ország) II. Henrik és a nagyszebeni An­germayer Anna Mária fia, szül. 1759. szept. 21. Nagy-Szebenben, miután szülő­városában a gymnasiumot elvégezte, 1778-ben nevelőnek ment Belovárba (Horvátország) Csernél alezredes fiához. 1782. ápr. a lipcsei egyetemre iratkozott be s 1784 tavaszán hagyta el ezen in­tézetet, hogy szülővárosában a tanítás­nak szentelje magát, hol conrektor és rektor lett, mígnem 1799. aug. 29. szerda­helyi lelkésznek választották, 1805. okt. 20. pedig városi lelkész lett Szász-Sebesen. 1806. decz. 17. superintendenssé válasz­tották, egyszersmind lelkipásztor volt Be­rethalmon, hol 1822. febr. 11. meghalt. Baráti viszonyban élt Bruckenthal Sá­muel báróval és Ederrel; megalapította a báró könyvtárának és éremgyűjtemé­nyeinek katalógusát. 1800-ban Müller superintendens meghívta az ág. ev. kon­sistorium tervének kidolgozására s ezen munkálatokban a további években is élénk részt vett. Végre az egyházak és iskolák gyakori látogatása által sok újítást hozott be, melyekkel az addigi hiányokat és hibákat pótolta. — Czikkei a Siebenb. Quartalschriftben (I. 1—27. Ueber die Lage und die Hindernisse der Schriftstellerei in Siebenbürgen, 82—109. és 209—242.1. Uebersicht der neuesten Li­teratur, 283—312. 1. Auszug aus d'Anvil­le's Abhandlung von den Völkern, welche heut zu Tage das Trajanische Dacien be­wohnen); az Intelligenzblatt des Siebenb. Botéban (1803. 207—209. 1. Nachtrag zu der Ederschen Erörterung einer al­ten Goldmünze); a Teutsch Fr. Schul-Ordnungjában (II. 99. Unmassgeblicher Vorschlag zu einer vorteilhaften Ein­richtung des Hermannstädter evangeli­schen Schul- und Kirchenwesens 1796— 1797.; 11.184. Die Visitationsartikel von 1818; 189. Plan zur Verbesserung des Schulwesens der Augsburgischen Kon­fessionsverwandten in Siebenbürgen). — Levelei Müller J. A. rektorhoz (Archiv, f. Landeskunde. N. F. XV.), Weber po­zsonyi könyvárússegédhez (u. ott), Teutsch János brassói lelkészhez (u. ott), levél­váltás egy nagyszebeni gymnasiumi ta­nuló atyjával (u. ott), Bánffy György grófhoz (u. ott), Jenából 1774. szept. 2. (u. ott XX. 541. 1.). — Munkái: 1. Joan­nis Com. de Bethlen Commentarü de re­bus Transylvanicis proximis ab obitu Gabrielis Bethlenii 34 annis gestis. Editio nova. Viennae, 1778., 1780. Két kötet. (Szerző életrajzával). — 2. De gente Bathorea Commentarius, quo ad quae­stionem ab illustri societate Jablonoviana propositam respondit. Lipsiae, 1783. (Pá­lyamunka. 2. kiadás. Cibinii, 1829. Ism. Nemzeti Társalkodó 1830. I. 270. 1.) -3. Johann Theodor v. Hermann, Guber­nial-Sekretär. Hermannstadt, 1790. — 4. 32*

Next