Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 10. kötet

P - Petőfi Sándor

lakása Petrovics nevű lovashajdú rokoná­nál volt. De már ekkor nem volt olyan jó tanuló, csak első rendű osztályzatot nyert. Atyja azért az 1834—35. iskolai évre a kegyesrendiek gymnasiumában próbált vele szerencsét, hol az I. gram­matikai osztályban aránylag a többnyire német tanulók közt leginkább a magyar nyelvből vált ki s társai közt legszebben írt és rajzolt; az osztályt I. rendű bizo­nyítványnyal végezte. A szünidő nagy részét keresztatyja, Martiny Károly ügy­véd házánál töltötte Kis-Kőrösön. Atyja már-már arról gondolkozott, hogy fiát kiveszi az iskolából, de 1835. szept. 1. újra feladta felekezetének (evangélikusok voltak) aszódi algymnasiumába, a­hol a II. donatista osztályt járta. E kis város­ban, a kevésbbé népes osztályban megint kitűnt rendes viseletével és szorgalmá­val, mely 1836—38-ban a III. és IV. osz­tályban (Syntaxis 1­­2. éve) még jobban fokozódott; nagy kedvvel gyakorolta ma­gát a latin versformákban, kivált Horatius ódáit nagyon szerette, a kis könyvtárnak, melynek ő volt könyvtárnoka, költői s történeti műveit olvasgatta. Határozatlan vágyak jelentkeztek nála, s midőn egy­szer Aszódon színtársulat járt, színésznek akart felcsapni. E miatt atyja, kit P. tanára, Korén István sietett értesíteni, meg is fenyítette fiát. Szállása Neumanné­nál volt, a két utóbbi évben öcscsével­­együtt. Itt lobbant fel első szerelme Can­criny Emilia iránt, kihez szerelmi verset irt. Itt barátkozott Neumann Károlylyal, Dömök Elekkel és Esztergályi Mihályival. Részt vett egy pár ártatlan deákcsiny­ben is. Tanulását jó eredménynyel végezte, mert a természetrajzot kivéve, minden tantárgyból kitűnő volt; a magyar irály­ban pedig annyira kitűnt, hogy az akkor szokásban levő búcsúzó megírásával Ko­ren tanár őt bízta meg, melyet Búcsúzás 1838. esztendőben cz. 54 sor hexameter­ben meg is írt; ez a legrégibb fenmaradt költeménye. 1837 karácsonyjára három iskolatársával Penczre (Nógrádm.) ment, hol nagynénjét Hrúz Annát, ki Koszto­lányi ügyvédnél volt házvezetőnő, láto­gatta meg. Az aszódi iskolai évet 1838. jún. 30. végezte be. Ezzel azonban a boldog gyermekkor véget is ért és a serdülő fiúra a hányatás és szenvedés súlyos évei vártak. Atyját, ki a 30-as években Szabadszálláson is évről-évre vagyonosodott, 1838-t­ól kezdve egymás­után súlyos csapások érték; az 1838 árvíz elöntötte földjét és elvitte házát egyik megbízottja hűtlenül kezelte bérle­tét, sőt peres úton megkárosította, és birtokai egy részét 1839-ben elárverez­ték ; egy rokona, kinek kölcsönpénzt adott és kiért jót állott, megbukott, úgy hogy Petrovicsot is magával rántotta s ennek 1840. már úgyszólván semmije sem maradt. A sok csapás még inkább ingerültté tette a különben is szigorú apát, ki fiának legcsekélyebb tévedé­sét sem tudta elnézni; hozzá járult ehhez, hogy évről-évre mind kevesebbet tudott érte áldozni is. A fiúra nézve pedig ez évek rendes körülmények közt is vál­ságosak lettek volna, mert szellemi tehet­ségei felledeztek és bizonytalan czélok után ösztönözték. 1838. aug. 31. a sel­meczi ág. ev. lyceum V. osztályába első éves rhetornak iratkozott be, hol Bole­man István és Lichard Dániel, mind­ketten a tótok buzgó pártfogói, voltak tanárai, az első a költészettant, fordítást latinból magyarra, a stílusgyakorlatokat és a földrajzot tanította; rhetorikai elő­adásai, ékes latinsága kedveltté tették tanítványai előtt. Lichard a hittant, régi­ségtant és magyar történelmet adta elő latinul (magyarul nem tudott) és a tanu­lók egy részével tót irodalmi kört alapított. A német nyelvet is gyakorolták, de a tanu­lók különösen a latin nyelvben tűntek ki. Már itt érdeklődni kezdett a korabeli nem­zeti és irodalmi küzdelmek iránt, s a vegyes nemzetiségű ifjúság közt, melyben, mint a tanárok közt, pánszláv törekvések is

Next