Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 10. kötet

P - Petr T. - Petra András (de) - Petran János

1031 Petra] Petrán 1032 közben el kellett hagynia; nagybátyja ekkor Csákóra vitte magához, honnét Debreczenbe ment és ott 1867-ben szinész lett 30 forint havi fizetéssel. Hozzátarto­zóinak minden rábeszélése hasztalan volt, hogy ettől a pályától elvonják, a mely­nek izgalmai gyönge életerejét kimerítet­ték. Csakhamar veszélyesen megbetege­dett s többé föl nem léphetett; rokonok körében, majd külföldi fürdőkben kere­sett gyógyulást. Életének utolsó nyarát megerősödve tért haza, de pár hónap múlva 1870. nov. 5. meghalt Pesten.­­ Költeményeiből megjelent a Vasárnapi Újságban (1870. ford. francziából)­, a Szilágyban (1884. 41. sz. levele és három költeménye 1864-ből), az Egyetértésben (1898. 328. sz. «Búcsú» és «Szalay halá­lára» cz. költ.) ; Kéry Gyula hátrahagyott kézirataiból közölt a M. Szalon XXXVIII. kötetében. — Madame Girardin Lady Tar­tuffe cz. szinművét magyarra fordította, ez kéziratban maradt. Petőfi Sándor, Zoltán fiam életrajza hét hó­napos koráig. 1849. július. (Petőfi S. vegyes munkái III. 157. 1. és Petőfi 8. Összes Mun­kái. Bpest, 1896. V. 441—444.). — Közvélemény 1870. 63. Sz. — P. Napló 1870. 268. sz., 1903. 357. SZ. — Figyelő 1884. XVI. 387. 1. — Szilágy 1887. 41. SZ. — M. Szalon XVI. 1891—92. 576. lap. (Szana T.). XXII. 1894. 1153. 1. (Róna B.). — M. Géniusz 1892. 10. szám. (Szana T.). — Szana Tamás, Örök emlékek. Bpest, 1892. 110. 1. — Egri Hiradó 1898. 63—65. sz. (Sipos Soma), 1895. 82. SZ. — Budapesti Napló 1897. 210. SZ. — Budapesti Hirlap 1897. 352. SZ. — Egyetértés 1898. 328. — Szamos 1898.324. Sz. — Vasárnapi Újság 1898. 13. SZ. arczk. — Magyar­ország 1899. 108. sz. (Déri Gyula), 208. sz. — A Hét 1899. 14. SZ. — Debreczeni Főiskolai La­pok 1902. 7., 10. sz. (Györkössy Endre). — — P. Hirlap 1903. 181. Sz. (Tóth Béla). — Uj Idők 1904. 16. szám. (Györkössy Endre). — Vutkovics Sándor, Petőfi Zoltán. Pozsony, 1904. Petr T. —- Munkája: Neue Potenzial­lehre sammt dem Beweise der Unrichtig­keit der von den Mathematikern bis jetzt angenommenen Definition vom Poten­ziren. Oedenburg, 1844, Petra András (de), kalocsai érsek (?), a baseli zsinaton «Andreas de Petra Archiepiscopus Colocensis» 1432. jún. 20. mondott beszédet. Ezen beszédről több kódexünk értesít, így a bécsi cs. udv. könyvtárak 4576., 4954., 4974., 5111. sz. kódexei; a müncheni kir. könyvtár 414. CC. II. 39. jegyű kódexe ; az Universal­geschichte der ehr. Kirche. Mainz, 1844. 683. 1. ; Pray, Specimen Hierarch. Hung. szerint Brandismontii János és nem Péter volt a kalocsai érsek, Hefele (Concilien­gesch. VII. k. 484. 1.) is világosan mondja, hogy ama szónok Andreas de Petra colossai, de nem kalocsai érsek volt. III. Könyv-Szemle 1882. 210. 1., 1884. 207. és köv. lap. — Katholikus Szemle 1899. 818. lap. (Békési Emil). Petrán János, bölcseleti doktor, képző­intézeti tanár, szülei. 1864-ben Muszka községben (Aradm.) görög keleti vallású földmívelő szülőktől, a gymnasiumot Aradon végezte, a honnét a papnevelőbe vétetett fel és mint az aradi rumén epar­chia ösztöndíjasa a budapesti egyetemen a modern philologiát hallgatta. Tanulmá­nyainak befejezésére Brassóba ment gym­nasiumi tanárnak ; onnét két évi műkö­dés után Világoson (Aradm.) plébános­nak alkalmazták. Az 1890-es években az aradi állami gymnasium és tanítóképző hittanára lett. Ebben az időben ő volt talán az egyedüli (a magyarság szem­pontjából) elfogadható hitoktató, mert az egész egyházmegyei papságot elfogta a Mangra-láz, mely ki-kitört a magyar állam ellen. Az egyháznak és az államnak tett szolgálataiért volt püspöke, Metianu sze­beni érsek több ízben kitüntette s szent­széki ülnöknek választatta piros övvel. Legutóbb az Aradon lezajlott püspök­választások alkalmával e Mangra-ellenes párthoz tartozott, a­ki mindenkép azon volt, hogy az egyház érdekében Hamsen Ágoston győzzön ; és miután a túlzók szavazatai által Papp J. János lett az aradi eparchia püspöke, az új püspöknek

Next