Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 12. kötet

S - Serpilius János (ifjabb) - Serpilius János (ezen néven III.)

949 Serpilius Obitu Illustr Comitissae Ac . . . Dn. Catharinae Turso De Bethlehem-Falva. Illustr. quondam Comitis . . . Georgii Turso, Regni Hungar. Palatini . . . . Filiae; Postea vero . . . Stepani Thoekeli L. Baronis . . . Tabulae Baronum Asses­sors Consortis, per Annos 27. Menses 7 cariss. quae d. 28. Április Anni 1647. Aetatis 45. rebus humanis exempta d. vero 22. Septemb. ejusd. Anni.. . humata est; per Embelmatum Anagrammatico­rum Expositionem debite institus (így) ac Parergis auctus . . . U. ott. — 7. Sertum semper-virens, Novem constans Metulis, supra Sandapilam Spect. ac Magn. Dn. Stephani Thoekoeli Senioris Liberi Baronis in Kesmark, Scbawnik, &c. Sacr. Caes. Reg. Mattis Tabulae Judiciariae Assessoris graviss. qua Ani­mam, Virtute meriţi Christi sufíicientiss. quod Fide indubia apprehendit d. 8. Novembr. Anni Chri. 1651. Aetat. 70. in Patriam coelestem translati; qua Corpus exangve Cryptae haereditariae die 11. Februar. Ann. 1652. illati, in debitae gravitudinis & supremi honoris Testimonium reverenteo appensum Manu . . . U. ott. — A halálára írt gyász­versek is megjelentek : Sacrum Exequiale . . . 1658. Leutschoviae cz. munkában. Gr. Kemény József, Történelmi és irodalmi kalászok. Pest, 1861. 184. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. k. — Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 199.­1. Serpilius János (ifjabb), ügyvéd és városi tanácsos, előbbinek fia, szül. 1623. jan. 20. Leibiczon (Szepesm.); tanult a leibiczi, késmárki, rozsnyói és sáros­pataki iskolákban; miután a humanio­rákat és a bölcseleti osztályt elvégezte, 1642-ben Thornban folytatta gymnasiumi tanulmányait és 1646-ban a königsbergi egyetemre ment, hol három évig a tör­vényt hallgatta. Innét Elbingbe (Porosz­ország) távozott; csak rövid ideig maradt ott mint ügyvéd és 1646-ban nőül vette Zambhel Henrik özvegyét (Alexwangen Krisztinát); de neje 39 hét múlva meg­halt és ő visszatért hazájába s itt ismét megnősült. 1652-ben feleségül vette Gallus Tóbiás, késmárki senator leányát Évát és a «Causarum director» hivatalát vál­lalván, Lőcse, Eperjes, Bártfa és Szeben városok tanácsosa lett; lakhelyül Lőcsét választotta. 1657-ben Szepes vármegye táblabirájának választották. 1659-ben elöl­járói által az országgyűlésre küldetett, melynek kiváló s hasznos tagja volt; úgy hogy törvén­y tudós híre csakhamar elterjedt az országban és Pozsony, Sop­ron város közönsége meghívta tanácso­sának ; Sopront választotta székhelyéül, szepesvármegyei hivataláról leköszönt és 1660. ápr. 7. családjával odaköltözött, hol syndicus lett; utóbb a tanácsban foglalt helyet és több izben volt polgár­mester és bíró. 1661-ben második neje is elhunyt és harmadszor is megházaso­dott, nőül vette Böhm Keresztély evang. superintendens özvegyét Balduin Dorottya Zsófiát. Meghalt 1686. decz. 1. Sopron­ban. Dobner lelkész mondott porai fölött gyászbeszédet és nevének betűiből ezen anagrammát készítette: Sol sapiens in Jure. — Munkái: 1. Oratio de nova turri Kesmarkensi. 1641. — 2. Compen­diosa Delineatio totius Juris Canonici & Civilis in gratiam Tironum Studii Juris consignata Leutschoviae, M.DC.LI. (Ujabb kiadása: Jena, 1675.) — 3. Disputatio Politica de incrementi rerum publica­rum ... — Kézirati munkája: Conci­liatio Juris Hungarici cum Jure Canonico et Civili. Czviltinger, Specimen 350. 1. — Catalogus Librorum & MSS. Joannis Petri de Ludewig. Halae Magdeb., 1745. II. 562. 1. — Klei«, Nachrichten II. 462—464. 1. — Külesy Vincze, Magyar Plutarkus. Pest, 1815. I. 198. 1. — Heizer, Jakob, Biographien berühmter Zipser. Kaichail, 183 i. 100. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 207. 1. Serpilius János (ezen néven III.). — Munkái: 1. Studii Literarii Commen­­ datio, Oratione Valedictoria, Inclyto

Next