Szion, 1839. július-december (Második félév, 1-26. szám)

.|»|). S­z­i­l­l I. valóinak és Pártfogóinak nevei. IS 3Qd$* év* első felében. Jóséf, cs. kir. fő he­rczeg , magyarország' Nádora. ISI ViIl I. főherczeg. Érsekek és Püspökök. K Kopácsy József, esztergomi érsek, primás­h­erczeg. MlobHSU/Jiy Péter, kalocsai érsek. Tarkovits Gergely, eperjesi g.­e püspök. G. Nádasdy Paulai Ferencz, váczi püspök. Belánszky Jó’sef, beszterczebányai püspök. Böle András, szombathelyi püspök. Laitsák Ferencz, nagyváradi püspök. Hám János, szathmári püspök. Scitovszky János , pécsi püspök. Lonovits Jó’sef, Csanádi püspök. Kukovich József, diakovári püspök. B. Barkóczy László, fehérvári püspök. Haulik György, zágrábi püspök. Sztankovits János, győri püspök. Ocskay Antal, kassai püspök. Jordánszky Elek, Tinnini felszentelt püspök. Girk György, adrási püspök. Tersztyánszky Imre , ez.­phari püspök. Derzsik Nép. János, pristinjai püspök. B. Bemer László, dulciniai püspök. Miskolczi András , serbiai püspök. Sailer György, bosoni püspök. Balassa Gábor, anzari püspök. Karner Antal, báczi ez. püspök. Szerzetes Rend-Apát­ok ’s Prépostok. Villax Ferdinand, zirczi rend’ apátja. Bresztenszky Béla , tihanyi apát. Grosser János, ájtatos rend’ provinciálisa. Valóságos­­­an­o­k . k. E­g­r­i fő megye: Greskovits Ignácz, éneklő kanonok. Roskoványi Ágoston. Harmos László. Ferentzy József. Erdélyi megye: Weszprémi Pál, örkanonok. Esztergom­i fő meg­ye: Jordánszky Elek (1. f.) Derzsik Nép. János. (1. f.) Fejérv­ári megye: Pendl Ferencz, apát. Farkas Imre, apát. Győri megye: Sailer­ György. (1. f.) Kovács József, olvasó kanonok. Sághy János , székes­egyházi főesperest. Feltinger István, Sopronyi főesperest. Pajer László , komáromi főesperest. Kalocsai fő megye: Bajzik János nprépost. Csupor Mihály éneklő kanonok. Nehiba János , bácsi főesperes. Munkácsi megye: Csurgovich János, munkácsi n. prépost. Nyáradi megye: Nyitrai megye: Greguska István, apát. Sándor Imre , székes­egyházi esperest. Mészáros András, főesperest. Vass László, apát. Schwarczl Ferencz. Molnár Péter, prépost. Csanádi megye: Schuler Ferencz, nagyprépost.

Next