Szion, 1839. július-december (Második félév, 1-26. szám)

Pécsi m e g* у e: Miskolczy András, (I. f.) Tersztyánszky Imre (I. f.) Juranics László, székes­egyházi főesperest. Sz­ath­má­r­i me­g*ye: Linczy Jó’sef, nagyprépost. Yáczi megye: Cseh András , székes­egyházi főesperest. XV e­s­z­t­­r­é­m­i m­e­g*y­e: Külley János, nagyprépost. Kolosváry Sándor , olvasó kanonok. Szmodics János , éneklő kanonok. Balassa Gábor, (1. f.) Laszkalner Antal, Sümeghi főesperest. Schm­pfhagen György, pápai főesperest. Bezeredy Miklós, apát. Esperest eh, Plcba/i i/soh , Ti ápldnyoli, (I) c t ii г e и (I s 7. e r i n l.) A. Angoly kis-asszonyok’ Intézete. A’ m­. Academia’ könyvtára. Athenaeum t. ez. Szerkesztősége. Az ajtatos k­end pesti Gymnasiuma. Assisi szorosabb Kendő S. Atyák Szegeden. II. Balogh Leopold , korponai esperes ur. Brassói Márton, Csicsó keresztúri pléb. Bajai S. Ferencz rendi kolostor. Bácsi Sz. Ferencz rendi — Balás Ferencz Sz. katolnai plébános. Brann János brusturai lelk. pásztor. Beregh András ur. Benedek János, besei plébános ur. Bukovics Imre, n. sz. Miklósi plébános ur. Banovics János, Selmeczi p. ur. C. Csornák Emanuel Sz. Andrási plébános. Cseke Imre, vámosi plébános urnák. Csillag Casimir, pomegai Tanító. Csergő Antal, Marefalvi plébános ur. D. Dézsenyi Evermod , csornai perjel. Daróczy Sigmond , paksi plébánus. Buna Szerdahelyi olvasó Társaság. K. Erdélyi Iliradó t. ez. Szerkeztősége: Esztergam­i presbyterium. Egri 1 só­s 12-ik évi nevendékpapok. F. Fligl József,­­ álmezőváros­ plébánusa. Ferencz­v­áros au­szt. lelki atyái. Fehérvári Gymnasium. F­eren­yes Károly, ácsi esperes és plébanus ur. Fekete Antal, mernyei esperes ur. is­ Grager Gábor, Duna Székesei plébanus. Galovics Ferencz, kapuvári pléh. ’s alesperes. Grynaeus Alajos, Szathmáron hittudomány Tanitója. Gyuri nevendékpapság. Gyöngyösiné aszszonyság. II Horváth István , egyetemi Tanító. Hírnök ’s századunk szerkesztősége. Hazai ’s külföldi Tudósítások’ t. ez. szerkesztősége. Heckenast Gustáv, Könyváros ur. Horváth Jó’sef, buzitai plébános. Hulyák István, Veres Egyházi plébanos ur. I. Jelenkor ’s Társalkodó t. ez. Szerkeztősége. Ismertető t. ez. Szerkesztősége. Jó’sef városi lelkipásztor ’s Segédei. Jászai Mihály, Huszt­iváros plébánosa. S£. Koncsér Jó’sef, neogradi esperes’s plébanus ur. Kaiser Jakab , plébanus ur Hradeken. Klekner Jó’sef,­ berencsi plébanus ur. Kovács Lajos , henedi lelkipásztor. Kálos Moyses, Debreczeni professor ur. Koz­már­kás, győri hitszónok. Korsos Jó’sef ez. kanonok ur. Kalocsai Seminarium. ■—­ajtatos rend’ kolostora. Kovács János, körös Ladányi plébánus. Körösi Ferencz, ur. „Rundschafts-Amts Blatt“ hivatala. Kigyósi Plébános ur. Károly Fejérvári Seminarium. Kolosvári Casino. II. Leopold külvárosi főtiszt. Lelkipásztor’s Segédei. Lipcsei György, alesperes ’s plébánus. lopták György, ez. kanonok gácsi alesperes ’s plébanus. 10. Maczy Imre, nagy-Domasi plébánus. Müller Mihály, prépost félegyházán. Markovics János, ács teszéri plébánus. Molnár Ágoston, kenesei plébánus. A’ atiszt. Minorita rend’ kolostora Szegeden. Musinszky Ignácz, leleszi előjáró. Kun sz. Mártoni lelki Segédek. IV. N­agy Mihály, ebedi plébános Nagy Imre, bátorkeszi plébános. o. Óváry András, pelsőczi lelkész. Orvosi Tár t. ez. Szerkesztősége. 10. Pesti m. Casinó. Pécsi kir. Gymnásium. Pellikán József, szigetin alesperes ur. Pécsy János, Iharosi plébános ur. Pongrácz József, ősi plébános, kanonok , ’s esperes ur. •2

Next