Szivárvány, 1947 (2. évfolyam, 2-26. szám)

1947-06-14 / 24. szám

(Prana, 194?. június 1 9.) öt világrész csavargója... így hívják szerte a világon Egon Er­win Kischt, a hírneves írót, a nemzetközi riporterek doyenjei, aki a föld, egyik leghíresebb ri­portere. A „riporterkirály“ köny­veit, útleírásait, kalandjait, eleven erővel és egyéni ízzel írt riport­sorozatait csaknem minden szám­­bajöhető nyelvre lefordították. A forrongó Kínáról írt riportsoroza­táról annak idején évekig beszél­tek az emberek. A hitlerizmus őt is emigrációba kényszerítette, mint a haladás, a humanizmus annyi más megingathatatlan baj­nokát. Mexikóból nemrégen tért vissza Prágába. Itt beszélgettünk vele és megkértük, számoljon be kalandos élete néhány ismeretlen részletéről, terveiről s jövő elgon­dolásairól a „Szivárvány“ olva­sóinak. Egon Erwin Ei­sch ma már túl van a hatvanadik életéven, de szemében még m­a­­i is a jól ism­ert, gúnyoros, nyughatat­lan tévztre készség csillog, mozdulatai feles erőtől­ duzzadnak, beszéde gyors és lendületes. Metsző iróniája, amelytől annyira rettegtek ellenfelei és amelyet úgy szeretnek barátai, még hajléko­nyabbá, még élesebbé csiszol­ód­ö­tt a vi­szontagságos évek folyamán. Arról kér­dezzü­k, mikor tért vissza Prágába és je­lenleg mivel foglalkozik. Mosolyogva válaszol: . ..ELŐLEGEKBŐL ÉLEK .. . Csaknem egy éve annak, hogy Mexikóból visszajöttem Prágába. Mit csinálok, miből élek? Most is ugyanúgy előlegekből élek, mint egész életemben. Ideiglenesen itt tartózkodom Prágában. M­eddig! Ki tudjál! H­is­zen sohasem sze­rettem sokáig egy helye elidőzni. Sze­retnék ismét Magyarországra is elláto­gatni, de kissé félek, mert ott sokéin azt hiszik, hogy magyar vagyok, pedig csak keveset tudok,­ magyarul. Magyarázóikig s kissé imgerkedve teszi hozzá: — Tudja, a „Kisek" név nagyon ha­sonlít a magyar „Kiss"-re. Magyaror­szágon utoljára az első világháború ide­jén voltam­. Békésgyulán szolgáltam mint katona. A felsőbb hatóságok azért küldtek oda, mert azt hitték, hogy ilyen, aránylag eldugott helyen, számomra szo­katlan környezetben bizonyára nem ta­lálok semmi érdekes ínnivalót. S mi tör­tént? Már az első napokban kinyomoz­tam, hogy Dürer onnan származik, apja neve Ajtósi és a világhírű művész apja nem is tudott németül. Elgondolkozva mondja: Akkor nagy riportsorozatot írtam erről. A németek óriási botrányt csap HORTHYRÓL, DÜRERRŐL, lok emlékszik vissza Kisch K­­uncut mosollyal, hivatalos curójától adtak ki s még a legfelsőbb német hadveze­­tőség is interveniált miattam a hadügy­minisztériumnál. Megbüntetésemet kér­ték, de csak annyi történt, hogy rövi­d­esen elvezényeltek. A HORTHY MELLÉRE TETOVÁLT SÁRKÁNY TÖRTÉNETE. Békésgyulán meg is tanultam né­hány magyar mondatot, de bizony leg­nagyobb részüket m­ir elfelejtettem. Egy kicsit talán tudok még magyarul s le­het­, hogy magyar nyelvtudásomat nem­sokára Budapesten frissíthetem fel. Az önök fővárosa kissé emlékeztet Prágára. A két városrész itt is, ott is a folyó két­ pultján terül el. Nálunk is megvan a vár, az ősi Hradzsin és a panorámá­ban is van némi hasonlóság. — Egyébként sok magyar kollégát is­merek igen jól, így a többi között (?)!-* I­bor Andort, Heltai Jenőt, Illés Bélát és Balázs Bélát. Ha már magyar vonatkozásoknál tartunk — kérdezem Egon Erwin Kiszül­­ől, árulja el, hogyan tudta, hogy Horthy Miklós mellére zöld sárkány van tetoválva? (Amint ismeretes, Egon Erwin: Kisch egyik emlékezetes riport­jában a tetoválásokról írva sorra vette az akkori idők ismertebb emberein lévő tetoválásokat is s ebben a riportban irta meg, hogy Horthy mellén zöld sárkány ékeskedik. A szerk.) —• Egyszerű a titok megoldása fe­lett: az őszbecsavarodó hajú enfant ter­rible. — Az első világháború elején gép­­fegyveres liszt voltam a Monarchia leg­nagyobb hadihajóján, az osztrák-magyar hadiflotta büszkeségén, a „Viribus Uni­­tis“-en. A hajót később Ciano volt olasz külügyminiszter apja süllyesztette el, amikor torpedónaszádjával vakmerően behatolt a nagy csatahajók közvetlen közelébe és megtorpedózta a hatalmas, úszó acélóriást. — De térjünk vissza a tárgyra — foly­tatja s kissé lenárosan magyaráz to­vább. — Tudja, a Horthy, az nagyon ravasz ember volt már akkoriban is. A Monarchia haditengerészetében szol­gált s igyekezett velem jóba lenni, mert tudta, hogy íróember vagyok. Azt sze­ri bte volna, ha egyszer majd Nelson ad­mirálisként írok róla, így tudtam meg sok intimitást tőle, s jutottam a „zöld sárkány titkának“ nyomába is. Széles gesztust tesz, széttárja a kezét, mint a bűvész, amikor sikerült a­­nyíl­lal elővarázsolnia a cilinderből: V ni lui! „CSAK KJÜK LÁM, HOGY ■)(') KÖNYVEKET!­ ÍRTAM" A beszélgetés visszakanyarodik a múltból a jelenbe, illetve a közelmúltba. Mit írt az uttóbbi adóbe­n? Hétéves mexikói emigrációmban ki­zárólag spanyolul Mám. Megjelent né- Egon Erwin Kisch IS SZABÁLYTA A RIPORTER

Next