Új Néplap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-14 / 240. szám

1996. október 14., hétfő Robbantgatunk, robbantgatunk Eddig csak minden második iskola kapott minden második dolgo­zatírás elő­tt egy telefont, hogy mindjárt felrobbantsák. Ilyenkor a rémült igazgató hívására kimentek a tűzszerészek, kiürítették az épületet, a dolgozatírás elmaradt. Többnyire nem találtak semmit. Azután elmúlt a vaklármák kora, mert valóban eltalálta valaki az Izraelbe emigráló akkor még szovjet zsidók autóbuszát kísérő rendő­rkocsit, azután felrobbant a Parlament Duna-part felőli ka­puja, amin emberemlékezet óta se ki, se be nem ment senki. Kicsi­vel később berobbant a Mátyás-templom örökbecsű, antik ólom­üveg ablakos tornya, majd jött még számos merénylet. Nyom nincs, a belügyi hatóságok tettest, tetteseket mindmáig nem találtak. A múlt héten a budapesti, Dohány utcai zsinagóga elő­tt felrobbant egy kuka. Nem sérült meg senki. Csupán a szemét repült szerteszét, amit a hatóság emberei összeszedtek. A Népjóléti Minisztérium parkolójában háromszor volt bomba­riadó a múlt héten. Ott eddig nem szállt el senki sem. Viszont pár nappal ezelő­tt Piliscsabán felrobbantottak egy buszt, ahol akadt sérült, voltak súlyosan sebesült áldozatok is. Csupán elkövető­ nem akadt egy sem. Most a hét végén egy szlovák fiatalember robbant fel, ezúttal őbelőle nem maradt semmi. Marad viszont a nyomasztó gond, hogy mi van itt? Hogy miért robbantgatnak? Elszabadulni látszanak a logikát nélkülöző­ indula­tok. Jó lenne pedig ezt a sehová sem vezető folyamatot minél előbb megállítani. Gádor Iván Levél a miniszterelnöknek Ellenzéki pártok a korrupcióról A kormány munkájának kö­vetkezetes bírálata jellemezte a hétvégi ellenzéki megnyil­vánulásokat. A Fidesz az el­lenzék összefogását sürgette, az MDF tisztújításra készül. A Fidesz-elnökök III. országos értekezletén Orbán Viktor el­nök terjesztette elő a Polgári Magyarországért című vita­anyagot, mert mint mondta, el­lenzéki kötelességük segíteni, ha az ország bajban van. Megítélése szerint a mostani kabinet egyáltalán nem panasz­kodhat az ország polgáraira, a tömegek ugyanis két éve türel­mesen várják a választási ígére­tek megvalósulását. Kijelen­tette: a kabinetet azért kell le­váltani, mert az ország jövőjét sodorja veszélybe. Ezután fel­olvasta a miniszterelnöknek címzett nyílt levelet, amelyben figyelmezteti a Fidesz, készül­jön fel a kormányzati hatalom átadására. A belső tisztújításáról és a kormány külpolitikájának érté­keléséről hozott határozatot az MDF Országos Választmánya szombati ülésén. Lezsák Sándor elnök értékelése szerint a Horn­­kormány kétéves működésével zűrzavart, káoszt hozott az or­szágra. A pártelnök felháborí­tónak tartotta a privatizációs miniszter kijelentését, misze­rint a világ a korrupt­ Ország­járó körútja során egyetlen kor­rupt kisnyugdíjassal, pedagó­gussal, munkanélkülivel sem találkozott - mondta Lezsák. „A Tocsik-ügy kapcsán vilá­gossá vált, hogy a koalíció ezt az országot nem kormányozza, hanem kifosztja. Megérett tehát arra, hogy leváltsuk. Készen áll az ellenzéki együttműködés alapvető konstrukciója, amely az összes parlamenten kívüli és belüli ellenzéki erőket össze­fogja.” Ezt Giczy György mondta szombaton Győrött. A KDNP elnöke Barankovics Ist­ván szellemi örökségéről tartott előadást a kereszténydemokrata politikus születésének 90.­év­fordulója alkalmából. Technikatörténeti hívás Hat éve telefonálhatunk 450 MHz-en Holnap lesz hat éve, hogy az Országházból kifutott egy kü­lönleges rádiótelefon-hívás: az akkori ipari miniszter hívta fel Dan Qualye-t, az ak­kori amerikai alelnököt. Ezzel indult el az első kereske­delmi rádiótelefon-rendszer Kelet-Közép-Európában a 450 MHz-en. A Westel Rádiótelefon Kft. három bázisállomással és egy önálló digitális központtal látott munkához. Három év múltán a szolgáltatás már lefedte az or­szág egész területét, és kiépí­tette az első nemzeti mobil alaphálózatot. Jelenleg 12 ügy­félszolgálati irodában fogadják mintegy 70 ezer előfizetőjüket. A régebbi nehéz készüléke­ket mára felváltották a legmo­dernebb, 450 MHz-es techno­lógiát képviselő kézitelefonok, s az európai mobilszolgáltatók között elsőként az audiotext rendszer is üzembe lépett. Hazai Tükör A Tocsik-ügy koalíciós válóok lehet Pető Iván, az SZDSZ elnöke szombaton, a párt Csongrád megyei küldöttértekezletét megelőzően sajtótájékoztatót tar­tott Szegeden. A Tocsik-ügy miatt kialakult helyzetről kifej­tette: a történteknek komoly hatásuk van az SZDSZ-re. Arra a kérdésre, hogy lehet-e egy pártnak ilyen ügybe keve­rednie, a szabaddemokraták válasza egyértelmű nem. Az SZDSZ nem személyi válto­zásokban, hanem a koalíció egész működését érintő in­tézményes garanciákban tudja csak megfogalmazni azokat a feladatokat, amelyek a ha­sonló esetek elkerüléséhez tel­­jesítendők. Azok az informális egyeztetések, amelyek az SZDSZ akarata ellenére a koa­líció politikai működését ed­dig meghatározták, Pető sze­rint nem elegendőek a szabad­­demokraták számára elfogad­ható koalíciós működéshez. Hozzátette: a két párt között nincs politikai egyeztető fó­rum. Márpedig ha nincs in­tézményes garancia a koalíció működésére, az SZDSZ szá­mára tarthatatlanná válik a helyzet. Nem vállalhatja a ko­alíciót, ha tőle függetlenül tör­ténnek az események. Arra a kérdésre, szakad-e a koalíció, kifejtette: az SZDSZ számára úgy fogalmazódik meg a kérdés, mit tud tenni azért, hogy akaratán kívül ne kerüljön hasonló helyzetekbe. A kormányzás egészéről, a magyar demokrácia alapkér­déséről van szó. Hiszen ha en­nek az ügynek az a végső mondanivalója, hogy nincs olyan kormány Magyarorszá­gon a demokratikus fordulat óta, amely gátat tud szabni a korrupciónak, akkor ez a ma­gyar demokrácia kritikáját je­lenti. Mindenesetre a koalíció nem úgy működik, ahogy kel­lene, hiányzik a két párt között az egyeztetés, s ez nem sajtón keresztüli üzenet a másik pártnak, hanem sokat hangoz­tatott SZDSZ-es vélemény - tette hozzá Pető Iván. A bíróságoké lesz az utolsó szó Új szabálysértési törvény készül A készülő új szabálysértési törvény, mint dr. Baracka Ró­­bertné, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára la­punknak elmondta, több, az állampolgárok védelmét szol­gáló elemet is tartalmaz majd. A módosítás révén e téren is közelíteni kívánunk az európai országok gyakorlatához, ahol a szabálysértési ügyek a bíró­ságok elé kerülnek. Nálunk je­lenleg a szabálysértést a ható­ságok szankcionálják, és a fel­lebbezéseket is hozzájuk lehet benyújtani. Az új eljárásban - az állam­polgárok védelme érdekében - a hatóságok az eddiginél kö­rültekintőbb bizonyítási eljá­rás alapján hoznak majd hatá­rozatokat, amelyeket indokolt esetben a bíróságon lehet megfellebbezni. Másodfokú bírósághoz azonban már nem lehet fordulni. Fontos új elem lesz, hogy az ügyészségek is beavatkozhat­nak az eljárás menetébe. Ha törvénysértést tapasztalnak, még bírósági szakasz előtt visszarendelhetik az ügyet, védve az állampolgárt és te­hermentesítve a bíróságot. Ugyancsak új lesz a törvény­ben, hogy a be nem fizetett bírságot adóként hajtják be. A törvény-előkészítők átte­kintik és alkalmasint felülbí­rálják a jelenlegi szabálysér­tési kategóriákat, ugyanis a mai gyakorlatban elég sok az ellentmondás. Jelenleg sza­bálysértés a tiltott helyen par­kolás, de nem az, ha szenny­vízzel károsítják a környeze­tet. Hasonló példát lehet ta­lálni a közúti közlekedésben csak úgy, mint a fogyasztóvé­delemben. Jelenleg más a megítélés, ha magánszeméllyel és más, ha jogi személlyel áll szemben a hatóság. (koós) Beszélgetőpartnerünk: Csenterics Ágnes rendező • Ki mit tud? műhelytitkai Hétről hétre többen nézik a televíziók­b­an a csaknem két hó­napja folyó „Ki mit tud?”-ot. A közönségszavazatok száma is meghaladta már a 200 ezret. • •­­ ... Keveset tudunk az adások rendezőjéről, aki nő létére öt­­venszemélyes, férfiakból álló stábot „vezényel”. Csenterics Ágnes, a Magyar Televízió egyik legtöbbet foglalkoztatott rendezője. A nyolc elődöntő után ok­tóber 23-tól három héten át, szerdánként sugározzák a kö­zépdöntőket. A döntő novem­ber 16-án, szombat este lesz, rá egy hétre pedig a gálamű­sor, amelyben a régi „Ki mit tud?”-ok nagy felfedezettjei is színpadra lépnek. - Életemben először rende­zek „Ki mit tud?”-ot, de sajnos emlékszem már a legelsőre is - mondja a rendezőnő. -1962-ben, a televíziózás hős­korában ez a műsor óriási do­lognak számított. Az előadá­sok hangulatát a televízió legmodernebb közvetítőkocsi­jából varázsolja a képernyőkre a 13 tagú csapat. Az adásokat megelőző pró­bán minden versenyzőnek igyekszünk teljesíteni kíván­ságait. Van, aki kész elképze­lésekkel érkezik, például a vi­­lágosítást illetően, ilyenkor a kérésének megfelelő tényeket biztosítunk. Szeretnénk érez­tetni a versenyzőkkel, hogy mindannyian értük dolgozunk, hiszen a mai, elüzletiesült vi­lágban sok tehetséges fiatal­nak ez az egyetlen „kiugrási” lehetősége. Évek óta ugyanaz­zal a stábbal dolgozom, kollé­gáimmal fél szavakból értjük egymást, mégis nehéz pillana­tokat élünk át abban a 15 má­sodpercben, amikor az élő adás kezdete előtt megindul a visszaszámlálás. n. zs. A rendezőnő A „bizonyítás napja”. Tegnap a Lánchídnál különleges sportok megszállottjai mutat­ták be, mire képesek. Mint látható, a 6 éves Kámvás Bálintnak - aki Sárdi Péterrel együtt ug­rott a magasból egy szál kötélen - nemigen sikerült legyőznie félelmét. fotó: feb/diósi Imre 5. oldal Alkotmányos kérdések. Ülést tart ma az Alkotmánybí­róság, és arról tárgyal: alkot­mányellenes-e, hogy nem tör­vény szabályozza a miniszte­rek jogállását és díjazását. Megvizsgálják a többi között azt is: jogos-e, hogy a közal­kalmazotti törvény megkü­lönböztető módon megtiltja nyelvpótlék fizetését a nyelv­tanároknak. Huszonöt éves városok. Kuncze Gábor belügyminisz­ter is részt vett a 25 éves váro­sok - Balatonfüred, Nagyatád és a vendéglátó Csorna - hét­végi randevúján. A találkozón a polgármesterek szerződést kötöttek, amelynek értelmé­ben közreadják városfejlesz­tési és önkormányzati tapasz­talataikat, és szorgalmazzák a baráti szálak erősödését a vá­rosok polgárai között. 100. születésnap Szom­baton Kaposvárott Zákányi Józsefné Arany Juliannát hat gyereke, tizenegy unokája, ti­zenkilenc dédunokája és egy ükunokája köszöntötte 100. születésnapján. Minőség a felsőoktatásban. A szegedi felsőoktatás elindí­tásának 75. évfordulója al­kalmából rendezett ünnepsé­gen Göncz Árp­ád köztársasági elnök és Magyar Bálint műve­lődési és közoktatási miniszter is részt vett. Mindketten hang­súlyozták: mindent meg kell tenni azért, hogy ne romoljon az oktatás minősége, piacké­pesek legyenek a diplomák és a kutatási eredmények. Bajban a patikák. Öt éve még 600 jogelőd nélküli ma­gángyógyszertár nyílt, az utóbbi években alig 3-4. A kiskereskedelmi árrés évről évre csökkent - jelenleg 16 százalék -, s emiatt vegetál­nak az évi 2-3 milliós for­galmú patikák, mivel a 10-30 millió forintnyi fölvett hitelt is vissza kell fizetniük. A gyógyszertárak mintegy felét - legalább ezret - fenyegeti a bezárás veszélye, hangzott el a magángyógyszerészek hét­végi konferenciáján. Tatoo-fesztivál. Kétnapos kiállítást és bemutatót tartottak a hét végén Budapesten a te­toválás megszállottjai, akik esküsznek rá: ahogy ők művelik az ipart, az már művészet. A ver­seny legjobbjai kétség kívül kiváltották a nézők ámulatát. fotó: feb/diósi Imre LLU-ín­líli Karcag: Széchenyi sugárút 43. (Új Néplap-iroda) Kisújszállás: Fóling iroda, Kurucz u. 4/1. Kunhegyes: V. Terjesztési ügynökség, Kossuth u. 40. Mezőtúr: Benedek Lajosné, Kossuth út 53. Nagykörű: Kiss Lajosné, Polgármesteri Hivatal Törökszentmiklós: Tóth Ferencné, Berzsenyi út 43. Terjesztési ügynökség: Táncsics út 1. Abony: Mádi Istvánné, Hunyadi J. út 12/a. Tószeg: Papp Ferenc, Attila út 54. Tiszajenő: Kerti Imre, Arany J. út 109. Besenyszög: Fülemen Richárdné, Rákóczi út 17. Tiszasüly: Katona Józsefné, Dózsa Gy. út 29. Kötelek: Fekete Istvánné, Kossuth út 39.

Next