Új Néplap, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-20 / 220. szám

2004. SZEPTEMBER 20., HÉTFŐ Harmadszorra is kun vitéz Jól szerepeltek a lovas­­íjász-verseny és a VII. kun viadal résztvevői szomba­ton a kisújszállási Hor­­váth-tanyán, ahol egy évre immáron harmadszor avatták kun vitézzé a kis­újszállási Papp Sándort. Daróczi Erzsébet Az idei verseny rekordot is dön­tött, hiszen 37 harcos vállalta a megméretést, így reggeltől estig tartott az izgalmaktól sem mentes viadal. Másfél éves kihagyás után idén újból nyeregbe ült a házigaz­da Horváth György főkapitány is. A lovasíjász-verseny indulói a Kassai-féle szabályzat szerint, 90 méteres pályán versenyez­tek. A nézők igazi magyar har­cosokhoz méltó küzdelmet lát­tak. A lovasíjász-verseny után kezdetét vette a kun viadal, ahol a harcosok csatacsillaggal, szablyával és kelevézzel mutat­ták meg, mire képesek. A felkészült, rátermett, lova­sok közül a legjobbnak Papp Sándor (Kisújszállás) bizonyult. A 21 éves fiatalember nagyon boldog volt, hogy harmadszor lett kun vitéz. Bár az íjászverse­nyen szétrobbant az íj a kezé­ben, és kicsit megsérült a karja, de mint egy harcoshoz illik, összeszedte magát, és a kun vi­adalon is bebizonyította, érde­mes a kun vitézi címre. Máso­dik Kun Gergő (Érd), harmadik Kovács Ferenc (Tiszaföldvár) lett. A verseny legfiatalabb lány indulója, Horváth Györgyi kü­­löndíjat kapott. A Kunszövetség tavaly alapí­totta meg a Sudár István-emlék­­érmet, melyet évente egy alka­lommal egy olyan fiatal lovas kap meg, aki sokat tesz a lovas és kun hagyományok ápolásá­ért. Idén Bene Sándor karcagi lovasnak ítélték oda a díjat, me­lyet Horváth György adott át. Többcélú társulás Jászladány nélkül? (FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL) A polgármester érdeklődésünk­re elmondta, hogy a társulás létrehozásáról több alkalommal tárgyalt a ladányi képviselő-tes­tület. Nem utasították el végle­gesen a tervezetet, de azt csak abban az esetben tudják elfo­gadni, ha írásban megfogalma­zott módosításaikat beépítik a dokumentumba. Legnagyobb problémájuk, hogy túlszabályo­zott feltételrendszert hoztak lét­re a polgármesterek, ráadásul olyan feladatokat is meghatá­roztak - például hajléktalanszál­ló létrehozása a Jászságban -, amely a kistérségben nem is je­lentkezik problémaként. A jász­­ladányi önkormányzat szerint csak olyan keretet lehetne meg­határozni, amely az önkor­mányzatok kötelező feladatai­nak közös ellátására kínál ész­szerű megoldásokat.­­ A képviselő-testülettől egyelőre nincs felhatalmazá­som arra, hogy aláírjam a tár­sulás létrehozásáról szóló ok­iratot. Ezt csak akkor tehetem meg, ha a módosításokat befo­gadja a polgármesterek testü­lete. Felmerült az ön­­kormányzat önálló­ságának csorbulá­sa, illetve az is, hogy a társulások­kal a kétharmados önkormányzati tör­vényt szeretnék burkoltan megvál­toztatni - mondta Dankó István. A társulást ma kellene létrehozniuk a jász­sági önkormányzatoknak. A terv szerint az oktatás, a szociális terület, az egészségügy, a területfejlesztés egyes feladatait oldanák meg közösen a települések. Csak abban az esetben van esélye a Jászságnak a következő költségvetési évben normatív finanszírozást kérni a közösen ellátott feladatokra, ha az új társulás záros határidőn belül létrejön. » MEGYEI TÜKÖR 5 Egy kisváros nagy napját ünnepelték Várossá avatásának hete­dik évfordulóját ünnepel­te Újszász szombaton. Színes programok és fel­hőtlen szórakozás várt minden érdeklődőt. A vá­ros napja alkalmából díj­átadó ünnepséget és gá­lát rendeztek a művelő­dési ház nagytermében. Letenyei Ágnes Nagy érdeklődés kísérte a díj­átadó ünnepséget. A polgár­­mester, Molnár Péter köszöntő­jében elmondta: ez a hetedik olyan nap, amikor a település önmagát ünnepli. Kiemelte, hogy fontos a város fejlődése, amely már több területen is megmutatkozott, illetve elen­gedhetetlen az együttgondol­kodás, a problémák közös erő­ből való megoldása. A díjakat most is olyan sze­mélyeknek adták, akik kima­gasló tevékenységükért része­sülhettek ebben a megtisztelő kitüntetésben, és maguk is so­kat tettek a közösségért, vala­milyen pluszt adtak a város­nak. Újszász Város Díszpolgára kitüntetést kapott Simon Já­nos, „Pro Urbe” Újszász díjban részesült Kovács György és Nagy Béla, Újszász Város Szak­mai Díjat tudhat magáénak Furcsa Izabella, emléke előtt tisztelegve posztumusz Sport­díjjal tüntették ki az 1980ban elhunyt Diószegi Sándort, aki­nek édesanyja és özvegye ve­hette át az elismerést, vala­mint a város Gazdasági Díját az Újszász és Vidéke Takarék­­szövetkezet Újszászi Kiren­deltsége kapta. A város napja alkalmából színes programokon vehettek részt az érdeklődők, minden­ki megtalálhatta a legmegfele­lőbb kikapcsolódási lehetősé­get. Kicsi és nagy együtt szó­rakozott a meghívott fellépők színvonalas előadásain, de so­kakat vonzott a katonai road­show, a kézművesek utcája, a gyermekműsorok és a nép­táncegyüttesek produkciói is. A délután kezdődött „Új­­szászról elszármazottak első találkozóját” a Szász Vendég­házban rendezték meg, ahol mintegy nyolcvan-száz fő vett részt. A programok estébe nyúló­an folytatódtak, ahol a további­akban is népszerű fellépők szórakoztatták a közönséget. Jól érezték magukat a város napján az érdeklődők a különböző rendezvényeken, mint például a kézművesek utcája Autómentesen: csak Jászapáti támogat Szeptember 22-én, szer­dán Európa-szerte — így Magyarországon is — is­mét autómentes napot rendeznek. Eddig több mint negyven magyar ön­­kormányzat jelezte rész­vételi szándékát — me­gyénkből egyedül Jász­apáti... Horváth Győző Amint az a Gazdasági és Közle­kedési Minisztérium honlapján olvasható, az autómentes nap - amelyet 1997 óta évenként ugyanabban az időpontban, szeptember 22-én rendeznek meg - felhívja a figyelmet a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti problémákra, amelyekkel a városokban nap mint nap találkozhat mindenki. Az Európai mobilitási hét nemzeti koordinátorai, az Euró­pai Koordináció és az Európai Bi­zottság a 2004. évi Európai mobi­litási hét átfogó témájául a Biz­tonságos utcákat a gyermekek­nek elnevezésű témát választot­ta. A cél a közúti balesetek szá­mának csökkentése a városok­ban és a közlekedésbiztonság, valamint a gyermekek és fiata­lok által választott közlekedési módok kapcsolatának felvetése. A tömegközlekedés és az alterna­tív közlekedési formák előnyben részesítésével csökkenthető a te­lepülések központjában kialaku­ló zsúfoltság, csillapítható a zaj­terhelés, javítható a levegő minő­sége, mérsékelhető a különösen gyermekekre és idősekre lesel­kedő balesetveszély. Az Európai autómentes nap és mobilitási hét hazai szervezői arra kérik településeik lakóit és különösen a személygépkocsi­val közlekedőket, csatlakozza­nak az autómentes nap és mobi­litási hét programjához. A leg­érintettebbek - vagyis a polgá­rok és a választott helyi közha­talmi szervek - összefogása a döntő egy-egy településen belül az autómentes nap megrendezé­sében és sikerében. A kormány­zat - a maga eszközeivel - segí­ti és támogatja ezt a deklaráltan önkéntességen alapuló önkor­mányzati kezdeményezést Az autómentes nap szervezői között - a honlap adatai szerint - azonban egyetlen Jász-Nagy­­kun-Szolnok megyei település sem található, egyedül Jászapá­ti csatlakozott a programhoz mint az autómentes napot tá­mogató város. csataszög. A közvilágítás kor­szerűsítésére 2 millió 45 ezer forintot nyert pályázati úton a település. Ennek köszönhető­en még az ősszel szeretnék beindítani a szükséges mun­kálatokat. MGA jászszentandrás: Kempingta­­lálkozót tartottak a település kempingjében, s ezen mint­egy száz lakókocsival vettek részt a klub tagjai. Nemcsak belföldről, hanem Lengyelor­szágból, Csehországból és Szlovákiából is érkeztek. Érté­kelték a 2004-es esztendőt. A helyi kemping még nyitva, sőt a strand is üzemel a jövő hó­nap közepéig, végéig — az idő­járástól függően. Ami a szent­­andrási elképzeléseket, terve­ket illeti, a strand forgalma alacsonyabb volt a reméltnél, a kempingé viszont megha­ladta az előzetes várakozáso­kat. DSZM Karcag: A cigány kisebbségi önkormányzat idén 961 ezer forintból gazdálkodik. Ehhez jön még a munkaügyi köz­ponttól kapott részmunkaidős foglalkoztatására biztosított tá­mogatás. Az első félévben a költségvetésből 439 ezer forin­tot használtak fel, melynek je­lentős része a személyi kiadás volt. 203 ezer forint jutott do­logi kiadásra (irodaszer, tele­fonköltség stb.). Kulturális programokra 174 ezer forintot biztosítottak, és eseti támoga­tással - ruhanemű, élelmiszer - egy Franciaországba utazó roma diákot segítettek, de Szolnok. Az információs program keretében a Tisza­­parti Gimnázium és Humán RÖVIDEN TELEPÜLÉSEINK ÉLETÉRŐL Szakközépiskolában létrehoz­zák az úgynevezett széles ská­lájú internethasználat lehető­ségét, ami egyebek mellett gyorsabb internetelérést tesz lehetővé. Létesül egy külön szerverszoba, amely a helyi hálózat központja lesz. Az is­kola ECDL-vizsgaközpont, a tananyagban szerepel az in­ternet használatának oktatá­sa. BA Szolnok. Az utóbbi napokban még mindig az erősen aller­­gén parlagfű pollenje domi­nált térségünkben. Emellett az üröm, a libatopfélék, útifű, pázsitfűfélék és csalánfélék okozhattak panaszokat az ar­ra érzékenyeknek, szs újszász. A képviselő-testület döntött az Észak-alföldi Regio­nális Fejlesztési Tanács által kiírt Nemzeti Közművelődési és Könyvtári Hálózatfejleszté­si pályázat benyújtásáról. A pályázat teljes költségvetése hatmillió forint, amelyhez a szükséges tízszázaléknyi ön­erőt a város az idei költségve­tésének „Fejlesztés, felújítás” címszó alatt meghatározott keretből biztosít, ma verseny. Bár a település önhi­báján kívül forráshiányos költségvetéséből még a fej­lesztési célú pályázatok mű­szaki előkészítésére is alig futja, a község arculatának formálásáról idén sem tett le az önkormányzat. Ennek szel­lemében nemrégiben parkot építettek, és még ebben az esztendőben a temetőt is kör­bekerítik a falu közhasznú munkásai, bj NYÍLT HÉTVÉGE. A szolnoki Omcar Kft. Renault márkakereskedése nyílt hétvégét tartott, amelyen több típust is megtekinthettek és kipróbál­hattak az érdeklődők

Next