Táncművészet, 1986 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1986-09-01 / 9. szám

mindazoknak, akik önmagukat tánctörténésznek, kritikusnak, netán szakírónak titulálják: ezekben a számvetésre is al­kalmat adó ünnepi percekben az együttes tagjain kívül egye­dül Petrovics Emil méltatta Magyarország első kortárs ba­lettegyüttesét! Lehet, ez már a televízió választásától füg­gött.) Ugyancsak aktualitáshoz kö­tődött A szereposztástól a be­mutatóig című sorozat újabb önálló epizódja, amely a Mac­beth magyarországi betanítá­sa kapcsán készült. A negyven­perces műsor (szerkesztő: Há­­mos Veronika, rendező: Csen­­terics Ágnes), jó dokumentum és információs értékű, bár a valódi próbafolyamatba so­sem tudja beavatni a nézőt. Szintén a Macbeth-premier­­hez kapcsolódott a V. Szaviná­­val készült interjú, amely a Stúdió '86 IV. 29-i adásában hangzott el. A beszélgetés is­mét a riporter (Havas Ágnes) szakmai felkészületlenségét bizonyította, bár szerencsére a temperamentumos és köz­lésvágytól fűtött szovjet mes­­ternőt nem zavarták meg a Gyagilev és Nizsinszkij iskolá­ra (?) utaló kérdések. Fontos feladata a tévének a hazánkban fellépő külföldi együttesek műsorainak rögzí­tése, a rövid vendégjátékok megőrzése és hozzáférhetővé tétele a milliós nézőtábor előtt. A Kirov-szólisták elmúlt évi vendégjátékáról adott nagyon szűkre szabott ízelítőből saj­nos pontosan a XX. századi ko­reográfiai tendenciákat felvil­lantó részletek többsége ma­radt ki, holott a vendégjáték egyik fő vonzerejét épp e rit­kán látható pas de deux-k je­lentették. E jobbára a tradíció­ra koncentráló válogatás azt a reményt keltette a nézőben, hogy talán egy más időpont­ban majd az elmaradt kettősök kerülnek képernyőre. Májusban a tévé egyetlen jelenet erejéig felelevenítette a kínai, belső-mongóliai társu­lat emlékezetes vendégjátékát is. A bonc a hegyre megy (ere­detileg: Levonulás a hegyről) ismét azt sejteti, hogy a pekin­gi opera többi jellegzetes mű­sorszámával előbb-utóbb is­mét találkozunk a képernyőn. A sorozatok közül a késő es­ti órákban a Szép magyar tánc két újabb adására került sor e három hónapban (V. 29. Nyír­ségi botoló és játékok, VI. Gyi­­mesi csángó magyar táncok), s a balettművészet a vegyes programokban is helyet kapott (Mesterdallamok, illetve Pé­­ter-Pál napi köszöntő), ami szerencsés, hiszen ezeket a műsorokat nem a tánc iránt már amúgy is érdeklődők te­kinthetik meg, hanem a nézők jóval szélesebb rétegei. Mint ahogy az újabban megsokaso­dó délelőtti, főként nyugdíja­soknak szóló ismétlések is le­hetővé teszik, hogy néhány rég látott táncműsor ismét képernyőre kerüljön, s újabb nézőkkel találkozzon. így ke­rült sor a derűs Sylvia mellett a szinte már el is felejtett A Bokréta című dokumentum­filmre, amely a szegedi körzeti stúdió vállalkozását dicséri (szerkesztő: Bubryák István), s a Magyarországi néptáncok kalocsavidéki epizódjának is­métlésére. Az évnegyed csúcspontját kétségtelenül a kétrészes Mil­­loss-portré vetítése (VI. 13. és 15.) jelentette. Milloss mester személyisége a puritán fekete­fehér képekről is újból elvará­zsolta mindazokat, akik talál­kozhattak vele. Úgy gondolom, azokra is hatással lehetett, akik most látták-hallották őt először, amint a XX. századról, pályájáról és élményeiről, a táncművészetről és eszmélke­­déséről szólt, a zene, a szín­ház- és képzőművészet törté­neti adattá vált művészeiről, személyes ismerőseiről: Cec­­chettiről és Lábánról, Bartók­ról és Nizsinszkijről. Dienes Gedeonnak, Milloss Aurél be­szélgetőpartnerének alig-alig kellett terelnie az emlékeket, hiszen Milloss Aurél hihetet­len memóriával és tudatosság­gal élte át e századot, s össze­gezte saját renddé gazdag él­ményeit és tapasztalatait. Fel­tehetően nem a szerkesztő Há­­mos Veronika, hanem a mű­soridővel érthetetlenül kurtán bánó műsorszerkesztés okoz­hatta, hogy még a kétrészes film sem tett pontot Milloss Aurél emlékeire! Annyira nem, hogy mintegy négy évtized­ről (!), Milloss egész 1945 utáni érett, és nemzetközileg oly nagyra értékelt tevékenységé­ről egyszerűen szó sem esett a portréban. Pedig kivételes személyisége és pályája meg­érdemelt volna valamiféle kü­lönleges bánásmódot a tévétől - mondjuk, még 40 percnyi műsoridőt! Hiszen ha valami úgyis tragikusan hiányzik a táncműsorokból, az éppen az alkotó- és előadóművészek színvonalas portréja! A külföldön készült táncos műsorokból e három hónap alatt mindössze egyetlen ba­lettet sugárzott a tévé, ez vi­szont A rosszul őrzött lány volt Ashtontól. Az angol televízió még 1981-ben rögzítette a Ro­yal Ballet előadását a Covent Gardenből, s e színházi közve­títés során végre eredetiben is élvezhettük a szellemes és egyéni bájú balettet. S mind­járt hozzátehetjük: az angol verzió fürgébbnek, lendülete­sebbnek, s még harsányabb­nak is látszott, mint a hazai operai együttestől megszokott líraibb változat. Mégsem hi­szem, hogy az egyiket a másik elé lehetne helyezni, hiszen ami ott technikában precízebb vagy könnyedebb, az itt karak­terben kidolgozottabb vagy ár­nyaltabb. Mindenesetre ez a program nagyszerű lehetősé­get adott a mű autentikus vál­tozatának megismerésére, s egyben a hazai változattal való összevetésére is. Hasonlóan ünnepi perceket szerzett Robert Cohan áhíta­­tos hangulatú modern tánc­kompozíciója, a Stabat Mater (V. 13.), s egy a maga nemé­ben egyedülálló program, a Szovjet táncegyüttesek feszti­váljáról készült látványos ösz­­szeállítás. Az előbbi egy olyan művész életművének egyetlen darabjával ismertetett meg, akiről jobbára csak olvasha­tunk, az utóbbi viszont a jól ismert, de mindig bámulatos nagy szovjet (ukrán, grúz, üz­­bég stb.) néptáncegyüttesek csillogó, változatos és hallatla­nul bravúros kompozícióival szerzett gyönyörködtető per­ceket. A virtuozitás csodálatá­hoz még egy nézőt bódító elem is járult: Orson Welles. A számok bevezetőjéül ugyan csacsiságokat mondott, de mi­csoda elbűvölő férfibájjal búg­­ta-dörmögte el a semmitmon­dó néhány szót! Ismét nívótlan programmal folytatódott viszont a Dalok­­táncok a Szovjetunióból című sorozat. Kira Anyenkova sah-

Next