Táncművészet, 1988 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1988-04-01 / 4. szám

más: Kovács Tivadar fia, János vezette, s kitű­nően húzta a talpalávalót a Békés Banda és a Bodza Banda is. A műsor megrendezésének gondolata, s egyben a program levezetése is Nagy Albert lelkes munkáját dicséri. A vendéglátó Méhkerék nagy tisztelettel fo­gadta az emlékestre érkezett szereplőket és mindazokat, akiket a tisztelet és kegyelet hozott el a községbe. Jelen voltak a műsoron a Ma­gyarországi Románok Demokratikus Szövetsé­gének vezetői és munkatársai, Békés és Csong­­rád megye képviselői, az országos szervek kö­zül pedig az OKISZ Művelődési Önálló Osztá­lyának képviselője. A televízió szegedi körzeti stúdiója felvételeket készített a helyszínen, s azóta már sugározta is a programot. Természe­tesen ott volt a nézőtéren Gyuri bácsi özvegye is, aki - megítélésünk szerint - érdemes lenne a Népművészet Mestere kitüntetésre, hiszen majd mindenütt ott volt Nyisztor György oldalán, s mind a tudományos munka, mind pedig a ha­zai és külföldi nézők számára értékes tánca érdemessé teszi a kitüntetésre. A temetőben friss virágok hirdették a két sí­ron, hogy az utókor nagy becsben tartja, híven őrzi egykori nagyon szeretett barátaink, példa­képeink emlékét. Vásárhelyi László T­áncműsorok a televízióban A szerkesztő felkérésére könnyedén vállaltam a január havi figyelést is, arra gondol­va, hogy a karácsonyi és szil­veszteri műsortobzódás után bizonyára kifáradt a táncmű­­sor-szerkesztőség és csak négy-öt alkalommal kell „hiva­talból” figyelnem a képernyőt. Törököt fogtam. Remek, tán­cos, sokoldalú törököt! Különösen a szombat-vasár­napok műsorai kínáltak színes, színvonalas táncos szórako­zást is. Gondolok itt elsősor­ban azokra a színpadi művek­re, amelyekben a tánc nem csupán kísérő szerepet ját­szott, hanem dramaturgiailag is a mű szerves része volt. Ezek közül, a hónap magyar művészeti eseményeként Vaj­da János új tévéoperája, a Ma­rio és a varázsló bemutatása szolgált. Azt hiszem, a szerző és a rendező a mű témája iránt legfogékonyabb koreográfust kérte fel. Györgyfalvay Katalin a Népszínház táncosaira kom­ponált mozgásvilágával olyan vizuális és emocionális hátte­ret nyújtott, amely a mű bizarr, borzongató atmoszféráját nemcsak érzékeltette, hanem érzelmeinket, asszociációnak éppen a kontraszttal a végső revolverlövésig feszítette. Teljesen más világba vitt bennünket tévéjátékként Szig­ligeti Ede Feri az ernyő, nin­csen kas c. darabja. A farsang ürügyén felfrissített játék köz­ben huzamos ideig gyönyör­ködhettünk a XIX. századi co­­tillonokban, négyesekben, amelyek Szirmai Béla kompo­nált, s a KISZ Központi Mű­vészegyüttes táncosainak stí­lusos előadásában kedves bi­edermeier hangulatot árasz­tottak. Örvendetes volt, hogy a far­sang idején a Dorottya, vagyis a dámák diadalma a farsangon c. „furcsa vitézi versezet” alcí­mű tévédarabot is megismé­telték. Amilyen bántóan nyeg­le, a diáknyelvhez törleszkedő a sorozat címe, a „suliiroda­lom”, olyan jó a mű. A Horváth Jenő által képernyőre alkal­mazott és rendezett vers eb­ben a formában s a parádés szereposztással Csokonai­hoz méltó előadást kapott. Bizo­nyára nem véletlen, hogy Gob­bi Hilda, Sinkó László és Sin­­kovits Imre - hogy csak a fő­szereplőket említsem a remek gárdából - mellé e bővérű da­rabhoz a rendező Novák Fe­rencet kérte fel koreográfus­nak. Neki viszont Csokonai „készen” adta a verses kore­ográfiát, hiszen pontosan leír­ta volt a táncok lépéseit és mó­diját. Tették pedig ezeket szé­pen, illő rokokó gráciával, majd magyar tűzzel a Néphad­sereg Művészegyüttesének szende, bohó, vagy kacér kis­­asszonykái és délceg daliái. De járták a színészek is. Még­­hogy járták! Táncolták, nem markírozták! (Milyen remek táncos vált volna többek közt Sinkó Lászlóból vagy Benkő Péterből !) Azt hiszem, ez a da­rab minden felnövő generáció­nak a régi „magyar fársáng” megismerésében kötelező da­rab lehetne. Elsősorban az operettked­velőknek szerezhetett örömet a Lehár Ferenc műveiből válo­gatott Szép a világ... c. műsor ismétlése. Csenterics Ágnes szerkesztő-rendező munkáját dicséri, hogy az operetthang­verseny számait hol a színpa­don, hol egy szép parkban fo­tózták, így az egyes táncos be­tétszámok jó lehetőséget ad­tak Széki Józsefnek, hogy a dallamokhoz az énekesek lá­bára is stílusos táncokat szab­jon. A műsor legjelentősebb önálló táncszámát, a keringőt Géczy Éva komponálta. Ebben is megmutatkozott a koreográ­fus technikai igénye és stílust teremtő kultúrája. Tiszta táncélményt két mű­sor adott: a Holland Táncszín­ház előadásában Janácek Sin­­tonietta-­a J. Kylian koreográ­fiájával és a Harlemi Táncszín­ház Dougla c. produkciója. Ez utóbbiról ennyi eligazítást kap­tunk a műsorban: „Arthur Mitchell együttesének előadá­sában egy esküvőt látunk. A táncban az afrikai és indiai elemek keverednek, oldódnak, válnak egységes nyelvezetté". Geofrey Holder zeneszerző és Peter Potter rendező nevét szí­vesen olvasnánk máskor is a képernyőn a kiváló előadók­kal: Karen Brown, Karen Wright és William Scott nevé­vel együtt.­ ­

Next