Táncművészet, 2003 (34. évfolyam, 1-6. szám)

2003 / 1. szám

megkérdeztük ! ...Csenterics Ágnes TV-rendezőt: miként kezd érdeklődni egy televíziós szakember a tánc iránt? Örömmel tapasztalhatta a művészetekre éhes tévénéző, hogy Tánc, tánc, tánc cím­mel 2002 novemberétől elindult egy tánc­műsor. Minden hónap utolsó hétfőjén az M2-n este 9 órától láthatók az aktuális táncbemutatók részletei és az alkotókkal készített színes riportok, 25 percben. Csen­terics Ágnes rendező - Farkas László szer­kesztővel, továbbá a Magyar Táncművé­szek Szövetségének vezetői, Kiss János és Török Jolán szakmai ajánlásával - érdekes és színvonalas műsort készít az amúgy is egyre emberszabásúbb oldalát mutató „ki­rályi" televízióban. A rendezőnővel beszélgetve tudhatunk meg további részleteket. - Milyen költségvetéssel rendelkezik a műsor? - Ha arra kíváncsi, hogy alkalmanként, tehát havon­ta, mennyi pénzből gazdál­kodhatunk, akkor máris mondom: mindössze négy­­százezer forintból. Össze­hasonlításképpen egy má­sik, igaz, általános, kulturá­lis műsornak hetente (!) kétmilliónyolcszázezer fo­rint áll rendelkezésére. Ho­lott abban többnyire egy stúdióban ülve beszélget­nek néhányan a kultúráról, a mi műsorunk pedig külső helyszíneken forgat, a néző az ott felvett előadásrészle­teket láthatja, interjúkat hallhatja, az említettnél sokkal mozgalmasabban. Hja! A logika azt diktálná, hogy a miénk a költsége­sebb, de hát a televízióban kevés dolog logikus. - Igaz a hír, hogy mire megszoktuk, hogy van vég­re táncról is szó és (legfő­képpen) kép, addigra máris a megszűnés veszélye fe­nyegeti a táncos szakma egyetlen rendszeres televí­ziós megjelenését? - Sajnos, igaz. Az átszer­vezések és a spórolási szán­dék megint egy olyan mű­sort akar eltüntetni, amely viszonylag olcsó, és csak ez foglalkozik a táncművészet­tel s a táncművészekkel. Re­méljük, a tánc közelgő világ­napja is segít meggyőzni az illetékeseket arról, hogy a Magyar Televízióban to­vábbra is helye van ennek a műsornak. - Az Ön stábja járt a Győri és Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Táncszín­háznál. Elhozták nekünk Bécsből a Nurejev-kiállítást. Önök tudósítottak a Hon­véd Táncszínház és a Buda­pest Együttes új bemutatói­ról, s egy külön műsorban a Düsseldorfban élő-működő Vámos György egyik mű­vét, az Opern am Rhein ba­lettkara számára készített Le Sacre du Printemps-ját is láthattuk. Az alkotók is megszólalhattak mind­annyiszor egy-egy mini-in­terjúban. Honnan jön egy televíziós szakember érdek­lődése a tánc iránt? - Természetesen onnan, hogy kiskoromban én is ta­nultam táncolni, imádtam a balettot. De hát a Pécsi Nemzeti Színház közelében mit is akarhatott egy kislány? Zongorázni is tanultam, de humán érdeklődésem végül a Tanárképző Főiskolára vitt. Magyar-orosz szakos tanár lettem. Mégis hamar elkezd­tem a televízióban dolgozni, és végigjárva az egész hie­rarchikus rendszert, minden részletét kitanultam a televí­ziózásnak. Még a Színművé­szeti Főiskola televíziós ren­dezői szakát is elvégeztem Keleti Márton osztályában. 1974-ben diplomáztam. Et­től kezdve - gyerekkori zon­goratanulmányaimat is fel­elevenítve - szinte azonnal a zenei műsorok felé fordul­tam. - Ám ahol zene van, ott hamar megjelenik a tánc is a vizualitásra épülő televízi­óban! - Igen, és a - legalábbis televízió-rendezői szem­pontból boldog - nyolcva­nas években számos látvá­nyos, zenés-táncos szóra­koztató showműsort készít­hettem. 1983-ban a Vesz­prémi Televíziós Fesztiválon, szórakoztató kategóriában, megnyertem a fődíjat a Fé­nyes Szabolcs életét bemu­tató Egy Fényes Est című mű­sorral. A közönségdíjat is megkaptam, mégpedig az­zal a Zsurzs Évával megoszt­va (Zsurzs az Abigél című fil­méért), aki mindig is példa­képem volt. TÁNCMŰVÉSZET • 2003. 1. SZÁM 16

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék