Tarsadalmi Szemle – 1950.

1. szám

T­A­RTALOM JEGYZÉK A leninizmus diadala 1 SZTÁLIN: A kínai forradalom távlatairól 9 FOGARASI BÉLA: Sztálin Műveinek H. kötete magyar nyelven .. .. 21 HEVESI GYULA: A magyar Sztahanov-mozgalom sajátosságai és ~ fel­adatai ipari tartalékaink mozgósításában .. .. 30 ÖT ÉV ELŐTT... A felszabadulás dokumentumai 43 SZEMLE: NEMES DEZSŐ: A Tájékoztató Iroda határozata és a békéért való harc 47 RÉDEI JENŐ: Szocialista statisztika — po­lgári áltudomány 56 KOMJÁT IRÉN: Nemzetközi szemle .. .... 66 BORBÁS­­LAJOS: Föld- és erdőmunkások varsói konferenciája .. .. 71 FOLYÓIRATSZERVELE: LOSONCZY GÉZA: „A Szovjet" Kultúra" megjelenéséről 75 Fokozzuk az ébszséget az osztályellenséggel szemben (Nowe Drog!) 77 KÖNYVISMERTETÉSEK: „A Szovjetunió a szocializmus országa" (Tatár Imre) 79 Okmányok és adatok a második világháború -„ előzményeiről. I—II. (Gonda Imre) 80 IRODALA 14 TÁJÉKOZTATÓ .. 84 BEKÜLDÖTT KÖNYVEK JEGYZÉKE 87 Felelős szerkesztő: MÖD ALADÁR. Szerkesztőség: Budapest, V., Nádar­ u 28. Tel.: 124-475. Szerkesztőségi órák: hétfőn és csütörtökön 12—2 óráig. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Sztálin­ út 45. sz. Tel.: 421-705. Egyes szám ára 3 forint. Előfizetés naptári negyedévre 7­ 50 forint. Postatakarékpénztár­ csekkszámla­száma: 16957. A beküldött kéziratokért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Felelős kiadó: dr. Simon Jenő. Budapesti Szikra Nyomda M­. V., Honvéd­ utca 10. — HI (4). Felelős nyomdavezető: Radnóti Károly.

Next