Tarsadalmi Szemle – 1956.

1. szám

TARTALOMJEGYZÉK A Központi Vezetőség üdvözlete a Társadalmi Szemle megjelenésének tizedik évfordulójára 1 FRISS ISTVÁN : A személyes érdekeltség elvének alkalmazása a szo­cializmus építésében . 5 FEKETE FERENC : A szovjet mezőgazdaság a kommunizmusba vezető úton 26 HERMANN ISTVÁN : A dramaturgiai tudatosság és színi kultúránk . . 46 PALMIRO TOGLIATTI : Hegeltől a marxizmusig 60 KOMOR IMRE : A forradalmi világszemlélet tankönyvei 75 HAJDÚ GYULA : Az Egyesült Nemzetek Szervezete és Magyarország 86 ANNA MARENGO : Harmincöt éve alakult meg az Olasz Kommunista Párt 94 SZEMLE A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa előtt (SZÁNTÓ REZSŐ) .­ 106 A Román Munkáspárt II. kongresszusa (BETLEN OSZKÁR) 115 Az állam- és jogtudományi felsőoktatás időszerű kérdései (VILÁGHY MIKLÓS) 123 A VI. magyar képzőművészeti kiállításról (NÉMETH LAJOS) 132 Szerkesztőség: Budapest, V., Nádor u. 28. Tel.: 124-475 Előfizetéseket felvesz a kiadóhivatal. Propagandaanyag Terjesztő Folyóirat osztály, VI., Révay u. IIj. Telefon:­­315-700 Előfizetés negyedévre 7,50 Ft. Csekkszámla száma: 28 449. Lapunk régebbi példányai kaphatók a Posta Központi Hírlapiroda újságboltjában: Budapest, V., József Attila u. 3. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1956. január 26. példányban Felelős kiad 2-556016." Athenaeum­ (F. v. Soproni Béla)

Next