Tarsadalmi Szemle – 1956.

9. szám - Pataki Ferenc: A szocialista nevelés és a népi kollégiumi mozgalom

A szocialista nevelés és a népi kollégiumi mozgalom írta PATAKI FERENC I. Az elmúlt hónapokban a népi kollégiumok kérdése ismét szá­mottevő társadalmi rétegek figyelmének középpontjába került. Csaknem az egész magyar sajtóra kiterjedő vita pezsdült a kollégiumi nevelés kérdéseiről, a NÉKOSZ politikai és pedagógiai megítéléséről. A Politikai Bizottságnak a kollégiumi mozgalomról szóló határozata összegezte a vita tanulságait és gyakorlati következtetéseit. Hasznos­nak és pozitívnak ítélte a NÉKOSZ szerepét nevelésügyünk s szocia­lista értelmiségünk fejlődésében, és szükségesnek tartotta a kollégiumi nevelés helyes elveinek újjáteremtését. Az indíték itt is a XX. kong­resszus eszmei és politikai hatásában rejlik. A marxista ideológiai és politikai gyakorlat elmúlt szakaszának alkotó felülvizsgálata, dog­mákká kövesedett tételeinek, szektás, antileninista vonásainak elvetése hazánkban is lehetővé tette számos igaztalan tétel módosí­tását. A NÉKOSZ kérdésében pedig múlhatatlanul szükséges volt bizonyos meggyökeresedett nézetek elvetésére, a kollégiumi nevelés gondolatának politikai és pedagógiai újjáértékelésére, a NÉKOSZ valóságos vívmányainak és valóságos hibáinak igaz arányokat szem előtt tartó számbavételére. Sürgetően szükséges volt ez a sokezernyi népi kollégista — ma megannyi értelmiségi munkás — népi kollé­giumban töltött éveinek helyes megítélése, a velük szembeni poli­tikai bizalom teljes helyreállítása érdekében. E feladatot az elmúlt hónapok említett vitái és megnyilatkozásai jórészt elvégezték. Ez a sürgetőbb tennivaló azonban háttérbe szorította a kollégiumi nevelés pedagógiai koncepciójának alaposabb, elemzőbb vizsgálatát. Márpedig ez nem kevésbé sürgető feladat ! Előfeltétele annak, hogy a kollégiumi nevelés gondolata ne maradjon — ugyan igaz meg­világításban — nevelésügyünk, ifjúsági mozgalmunk tiszteletre méltó hagyománya, hanem a szocialista nevelés ügye formáló tényezőjévé váljék. Annál is inkább, hiszen az ifjúság nevelése minden szocia­lista ország mérhetetlenül fontos tennivalója. Fokozza a népi kollégiumi mozgalom iránti érdeklődést az a körülmény, hogy a NÉKOSZ nevelésügyünk sajátos, nemzeti forrás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék