Tarsadalmi Szemle – 1962.

1. szám

TARTALOMJEGYZÉK AZ SZKP XXII. KONGRESSZUSÁNAK A KOMMUNIZMUS ÉPÍTÉSE PROGRAMJÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ Az SZKP, a szovjet nép élcsapata (SÁNTA ILONA) — — — — 1 A kommunizmus anyagi-technikai bázisa (BIEBER ILONA) — — 9 Az áru-pénz viszonyok és a kommunizmus építése (TÓTH ANTAL) 18 t1 F. KONSZTANTYINOV: Az albán vezetők egységbontó antimarxista tevékenysége — — — — — — — — — — — — — 24 DR. MATHESER JOLÁN: A pártvezetőségek újjáválasztása és a pártdemokrácia — — — — — — — — — — — — — 43 ERDEI FERENC: A mezőgazdasági termelés területi elhelyezése és üzemi szakosítása — — — — — — — — — — — — 55 KEMENES BÉLA—SZILBEREKY JENŐ: A Polgári Törvénykönyvről 70 NEMZETKÖZI SZEMLE A demokrácia erőinek küzdelme Franciaországban (ANDRÉ GOUILLOU) — — — — — _ — _ — __ 82 KRITIKA ÉS KÖNYVISMERTETÉS Mihail Solohov: Feltört ugar (KARDOS LÁSZLÓ) — — — — — 90 Szerkesztőség: Budapest, V. Széchenyi rakpart 19. Tel.: 124—475. Kiadja a Kossuth Könyv- és Lapkiadó Vállalat. Kiadóhivatal: VI., Révay utca 16. Telefon: 116—660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Kossuth Kiadó megyei és kerületi kirendelt­ségeinél, csekkszámlaszám 01915003, a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp. V., József nádor tér 1.) és bármely postahiva­talnál. Előfizetési díj negyedévre 8,— Ft, félévre 16,— Ft, egész évre 32,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61218, közületi 61066, vagy átutalás a MNB. 8. sz. folyószámlájára. Lapunk régebbi példányai kaphatók a Posta Központi Hírlapiroda újságboltjában: Budapest, V., József Attila u. 3. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1961. december 16. Megjelent 33 800 példányban Felelős kiadó: A Kossuth Könyvkiadó igazgatója 617472 2. — Zrínyi Nyomda, Budapest

Next